Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur

Autor: Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur
Foto: Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur
Uverejnené: 12. október 2018

Väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt, až 80 % z nich je možné lokalizovať na mape. Je preto nevyhnutné, aby inštitúcie disponovali presnými, spoľahlivými a aktuálnymi priestorovými (geografickými) údajmi.

Vďaka historicky jedinečnej spolupráci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) si už štátne inštitúcie nemusia ortofotomozaiky kupovať od súkromných firiem za prehnané sumy a peniaze tak ostávajú štátu. Zároveň tieto dáta poskytujú bezplatne verejnosti i súkromnému sektoru.

 

Slovenská verejná správa bola v oblasti tvorby ortofotomozaiky až donedávna takmer úplne odkázaná na technológie a produkty súkromných spoločností. Väčšina inštitúcií verejnej správy si tieto údaje zabezpečovala samostatne, nekoordinovane, a teda väčšinou duplicitne, čím vznikala nadmerná záťaž na štátny rozpočet i rôznorodá kvalita údajov,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

 

Vedenie agrorezortu s vedením ÚGKK SR sa rozhodli túto situáciu zmeniť a poskytnúť doteraz bezprecedentnú službu pre štátne organizácie, verejnosť i súkromný sektor. V marci 2017 uzavreli dohodu o spoločnom postupe pri tvorbe ortofotomozaiky SR a dnes už disponujú prvými výsledkami práce. Šetria tak nielen verejné financie, ale poskytujú kvalitné a dôležité informácie.

 

Vzhľadom na rýchlo sa meniaci vzhľad krajiny, predovšetkým vplyvom ľudskej činnosti, je potrebné zbierať a aktualizovať priestorové údaje takými metódami, ktoré sú rýchle, výkonné a vysoko efektívne. V súčasnosti patrí medzi takéto metódy letecké meračské snímkovanie zemského povrchu. Letecké snímky sú potom ďalej spracovávané do podoby ortofotosnímok a následne ortofotomozaiky,“ vysvetlila Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR).

 

Realizáciu ortofotomozaiky SR zabezpečujú podriadené organizácie Národné lesnícke centrum (NLC) a Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ) v 3-ročnom cykle aktualizácie, ktorý vyplýva z požiadavky cyklickej aktualizácie Registra poľnohospodárskych produkčných blokov (LPIS), pri ktorom nesmú byť použité ortosnímky staršie ako 15 mesiacov od dátumu ich použitia na účely aktualizácie.

 

Ide o nesmierne dôležitú agendu. Neaktualizovaný, resp. nesprávne aktualizovaný LPIS môže mať za následok vyplatenie podpôr na nespôsobilú pôdu, resp. opačne zamedzenie poskytnutia podpôr na spôsobilú pôdu. Nedostatky zistené auditom EK, môžu viesť ku kráteniu zdrojov z európskych fondov pre SR. Pri zásadne chybnom a neaktuálnom LPIS je možné až pozastavenie platieb. Okrem toho tvorbou týchto dát a bezplatným prístupom k nim šetríme milióny eur ročne nielen štátu, ale i samosprávam,“ zdôraznila G. Matečná.

 

Harmonogram tvorby je rozdelený na tri roky (2017 - 2019). Počas každého roku sa zabezpečí zber a spracovanie údajov z jednej tretiny územia SR (približne 17 000 km2. Letecké meračské snímkovanie sa vykonáva vo vegetačnom období v smere od západu na východ územia. Po ukončení prvého cyklu snímkovania v roku 2019 sa bude pokračovať ďalším cyklom od roku 2020. V prvej fáze (rok 2017) bola nasnímkovaná západná časť územia SR v rozsahu cca 17 000 km2, v roku 2018 (máj – september) stredné Slovensko a vo vegetačnom období roku 2019 bude nasnímkovaná východná časť SR.

 

Snímkovanie vykonávajú skúsení operátori z odboru diaľkového prieskumu Zeme NLC. Dôležitou súčasťou je príprava letového plánu, nastavenie parametrov systému aj kontrola priebehu snímkovania. Po úspešnom lete následne v spolupráci s GKÚ spracovávame nasnímané údaje. Získané údaje využívame na 3D-vektorizáciu i tvorbu lesníckych máp pre potreby vyhotovenia programov starostlivosti o lesy. Odbor diaľkového prieskumu zeme vykonáva aj pozemný zber dát modernou technológiou,“ vysvetlil Ľuboš Halvoň, generálny riaditeľ NLC.

 

NLC a GKÚ v období  od októbra 2017 do marca 2018 zabezpečili spracovanie ortofotomozaiky zo západnej časti územia SR. Dosiahnutá polohová presnosť je 0,35 m a rozlíšenie najmenšieho obrazového prvku je 0,25 m. Tento produkt medzirezortnej spolupráce poskytuje ÚGKK SR od apríla 2018. Ortofotomozaika je k dispozícii na prezeranie prostredníctvom webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS®, ďalej ako tzv. webová služba a je k dispozícii aj na stiahnutie vo forme georeferencovaných rastrových obrázkov.

 

Keďže ortofotomozaika patrí medzi prioritné datasety, ktorých poskytovanie očakáva odborná a laická verejnosť vo forme otvorených údajov, ÚGKK SR inicioval zmenu zákona o geodézii a kartografii, ktorá umožňuje poskytovať ortofotomozaiku bezodplatne všetkým používateľom. Za prvé tri mesiace od zverejnenia v apríli 2018 si ortofotomozaiku prevzalo viac ako 200 používateľov zo štátnej správy, samosprávy, ale aj komerčných subjektov.

 

Na čo využíva ortofotomozaiky verejná správa?

 

* pre územné plány miest a obcí

* základná mapová vrstva v geografických informačných systémoch verejnej správy a samosprávy,

* cyklická aktualizácia LPIS, kontroly podpôr metódou diaľkového prieskumu Zeme a kontroly na mieste,

* pre aktualizáciu priestorovej databázy ZBGIS®,

* pre potreby vyhotovenia programov starostlivosti o lesy a tvorby tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva

* pre národnú inventarizáciu a monitoring lesov Slovenska

* pre spracovanie rýchlych kartografických produktov, kartografické plánovanie vojenských operácií a cvičení na území SR,

* pre aktualizáciu a dopÍňanie údajov o vybudovaných hydromelioračných zariadeniach,

* poskytovanie a vyhodnocovanie poskytnutia štátnej podpory podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve,

* na spracovanie informácii o výskyte nákaz prostredníctvom Veterinárneho informačného systému,

* na poskytovanie podkladov pre Informačný systém geodézie, kartografie a katastra,

* na poskytovanie autorizovaných a overených informácii o životnom prostredí,

* na poskytnutie podkladov preevidenciu technických údajov reprezentujúcich cestnú komunikáciu - jej s účasti a príslušenstvo na celoštátnej úrovni,

* pre geografický informačný systém ŽSR

 

Ortofotomozaiku je možné prehliadať alebo získať priamo exportom z webovej aplikácie Mapový klient ZBGIS® dostupnej na adrese www.zbgis.sk.


Reklama

príbuzné témy

Reklama