Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Architektonická súťaž na parkovacie domy v Martine pozná víťazov

Autor: Architektonická súťaž na parkovacie domy v Martine pozná víťazov
Foto: Architektonická súťaž na parkovacie domy v Martine pozná víťazov
Uverejnené: 20. júl 2018

Jednokolová urbanisticko-architektonická súťaž na budúcu podobu hromadných garáží na martinských sídliskách je vyhodnotená. Cieľom verejnej súťaže návrhov bolo získať komplexné riešenie návrhu parkovacích domov v dvoch obytných zónach mesta Martin. V mestskej časti Záturčie, na sídlisku HBV a v mestskej časti Košúty, na sídlisku Košúty II. Parkovacie domy na oboch sídliskách mali byť navrhnuté na spoločnom stavebno-konštrukčnom princípe.

Súťaž návrhov je prvým krokom k vyriešeniu problémov s parkovaním v obytných zón s veľkou hustotou zástavby. V obytnej zóne Záturčie je potrebné zabezpečiť parkovanie pre 400 osobných vozidiel a v Košútoch II pre 300 osobných vozidiel. Do súťaže sa zapojilo 12 autorských kolektívov. Hodnotiaca komisia v zložení Martin Bišťan (predseda poroty), Martin PavelekTibor GombarčekRóbert Dúbravec a Miroslav Lepeta rozhodla o výsledkoch nasledovne:

 

1. znížená cena ex aequo (12 000,- €) - návrh E, vranka architekti s. r. o., autor: Ing. arch. Radovan Vranka 

 

Hodnotenie poroty

 

Záturčie: Z hľadiska urbanizmu a dopravy ide o jeden z najlepších návrhov. Napojenie parkovacieho domu je riešené mimo križovatky, čo je najlepší možný spôsob dopravného napojenia. Architektonické riešenie je čisté, striedme a dispozične kvalitné. Zakomponovanie hmoty parkovacieho domu do okolitej zástavby je čisté a hmota domu pôsobí prirodzene a kompaktne. Riešenie fasád je výborne a kvalitne zvládnuté. Jediným dispozičným problémom je zbytočne veľký počet miest pre bicykle, ktorý je vzhľadom na lokalitu značne nadhodnotený. Parkovanie áut a vnútro-objektové komunikácie sú riešené kvalitne a úsporne.

 

Z technického pohľadu je objekt primárne navrhnutý ako železobetónový skelet – železobetónové stĺpy a dosky, ktoré sú tvorené zo spriahnutých oceľových nosníkov DELTABEAM a zmonolitnenými filigránovými stropnými panelmi. Komunikačné veže so schodiskom a výťahovou šachtou sú z monolitického železobetónu, čo hodnotíme z pohľadu funkcie a nákladov za správne riešenie. Orientačný prepočet nákladov hodnotíme ako podhodnotený, vzhľadom na súčasnú cenovú úroveň.

 

 

 

Košúty II: Z hľadiska urbanizmu tento objekt zaujal tým, že vytvára prirodzenú bariéru od prístupovej komunikácie voči obytnej zóne. Z dopravného hľadiska kladne hodnotíme, že otočka MHD je vhodne nahradená prejazdom okolo parkovacieho domu so zástavkou pri ňom. Vnútorné usporiadanie v kombinácii s rampami, tak ako je nakreslené, je NEPOUŽITEĽNÉ. Jednosmerná vnútorná komunikácia šírky cca 3 m nedáva možnosť pohybu po PD. Po vstupe do PM a výjazdu na vyššie podlažie vodič nemá možnosť návratu. Jediným možným spôsobom sfunkčnenia PD je zobojsmernenie vnútornej komunikácie, podmienené rozšírením PD o 1 jazdný pruh (3 m). Tento nedostatok návrhu hodnotíme ako opraviteľný. Po takejto úprave bude návrh prevádzkovo bezchybný. Z architektonického hľadiska je objekt riešený dobre a prehľadne. Nadhodnotenie parkovacích miest pre cyklistov je podobné ako v Záturčí.

 

Koncepčné riešenie nosného systému je po statickej stránke realizovateľné. Nosníky DELTABEAM umožňujú vytvárať otvorené priestory, pri pomerne nízkej výške nosnej konštrukcie. Spriahnutý nosník DELTABEAM poskytuje štíhle a ľahké konštrukčné riešenia. Filigránove stropy poslúžia ako skryté debnenie – odpadá debnenie stropov. Pri tomto návrhu odporúčame, použiť ako stropnú konštrukciu, predpäté vyľahčené stropné panely. Steny okolo rámp a tuhé schodiskové jadra je vhodné využiť na zachytenie vodorovných účinkov pôsobiacich na konštrukciu stavby. Orientačný prepočet nákladov hodnotíme ako z časti podhodnotený, vzhľadom na súčasnú cenovú úroveň.

 

 

1. znížená cena ex aequo (12 000,- €) - návrh I, KRALIK.Partners s. r. o., autor: Ing. arch. Jozef Králik

 

Hodnotenie poroty

 

Košúty II: Urbanisticky poloha objektu vychadza v podstate z podmienok súťaže a tvaru pozemku. Dopravné napojenie na okolité komunikácie je riešené vhodným, prirodzeným spôsobom. Naopak presunutie otočky a zastávky pre MHD smerom do sídliska možno považovať za negatívum návrhu. Optimálne by bolo riešiť prejazd autobusov popri objekte parkovacieho domu.

 

Z hľadiska vnútornej prevádzky je usporiadanie pôdorysov v oboch parkovacích domoch, pre Záturčie aj Košúty, spomedzi všetkých súťažných návrhov jedno z najlepších. Jedinou vážnejšou výhradou je poloha rámp pri vjazde do objektu na úrovni „A“, ktorá tak ako je navrhnutá bude pôsobiť kolízne, preto v prípade spracovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie by ich z hľadiska lepšej užívateľnosti bolo určite vhodnejšie posunúť od vjazdu smerom viac do vnútra dispozície.

 

Architektonicky je koncept postavený na prelínaní a  komunikácii dvoch výškovo posunutých, navzájom do seba prestupujúcich objemov. Týmto spôsobom hmotové riešenie prirodzene vychádza z pôdorysu stavby, kde jednotlivé úrovne sú jedna k druhej posunuté o pol podlažia. Zvolený princíp navyše umocňuje rozdielne materiálové a farebné riešenie obidvoch objemov.

 

Použitie predpätých stropných panelov umožňuje väčšie rozpony 16,5 m x 7,5 m, čím sa výrazne eliminovali vertikálne konštrukcie. Opticky tak autori dosiahli otvorenejší vnútorný priestor. Navrhnutý konštrukčný systém nesie v sebe viacero výhod a to najmä rýchlosť výstavby, minimalizácia mokrých procesov alebo skryté nosníky... Pridanou hodnotou, je strešná rovina riešená ako priestor pre športové vyžitie a relax predovšetkým pre obyvateľov sídliska. Celkovo návrh pôsobí urbanisticky a hmotovo vyvážene, s premyslenou prevádzkou i náplňou, kde sú zabezpečené priestory pre všetky požadované formy osobnej dopravy v zmysle požiadaviek zadávateľa.

 

 

Záturčie: Koncepčne aj konštrukčne sú obidva návrhy veľmi podobné, preto v zásade pre parkovací dom v Záturčí platia veľmi podobné princípy a zároveň postrehy ako v návrhu v Košútoch. Urbanisticky je samozrejme situácia odlišná. Trochu komplikovane z hľadiska bezprostrednej dopravy v okolí môže fungovať hlavný vjazd do objektu, nakoľko sa nachádza v mieste prístupu do priľahlých parkovísk.

 

Naopak rozmery a samotná poloha parkovacieho domu je navrhnutá veľmi správne a logicky s ohľadom na potenciálne využitie priestoru východne od objektu pre potreby základnej školy. Rýdzo funkčné schémy a architektonické stvárnenie, osadenie do terénu, ľahké polotransparentné riešenie fasád, zvolený konštrukčný systém, vzrastlá zeleň na streche s možnosťou športu a oddychu sú dobrým predpokladom pre vznik kvalitného urbanistického dotvorenia obidvoch sídlisk s primárnou požiadavkou riešenia statickej dopravy v duchu súčasných štandardov.

 

 

Ďalšie súťažné návrhy a vizualizácie nájdete na webe archinfo.sk: Parkovacie domy v Martine - výsledky súťaže


Reklama

príbuzné témy

Reklama