Župa dosiahla v roku 2021 prebytok rozpočtu vo výške viac ako 16 mil. eur

Autor: Župa dosiahla v roku 2021 prebytok rozpočtu vo výške viac ako 16 mil. eur
Foto: Župa dosiahla v roku 2021 prebytok rozpočtu vo výške viac ako 16 mil. eur
Uverejnené: 25. máj 2022

V pondelok (23.05.2022) sa na úrade ŽSK uskutočnilo 34. zasadnutie poslancov  Zastupiteľstva ŽSK.

V úvode májového zasadnutia poslanci schválili Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2021. Župa hospodárila v minulom roku s rozpočtom v príjmovej časti v sume 259 565 997 €, vo výdavkovej časti v sume 251 537 732 €. Celkové plnenie rozpočtu príjmov v roku 2021 bolo v sume 261 203 375 €. Výdavky kraja boli vo výške 236 294 373 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia samosprávneho kraja po očistení o nevyčerpané finančné prostriedky z minulých období a ostatné záväzky je vo výške 16 538 630 €.

 

Ako ďalej informovala Katarína Gazdíková, riaditeľka ekonomického odboru ŽSK, „v kategórii bežné výdavky bolo vykázané čerpanie v sume 196 536 682 , čo predstavuje oproti upraveného rozpočtu nedočerpanie o 7 133 790 €.“ Župa v roku 2021 preinvestovala 17 143 516 €  čo predstavuje 65,64 % z naplánovanej sumy. Najvyšší objem prostriedkov bol preinvestovaný na projekty financované z eurofondov, najmä v oblasti dopravy.  Záverečný účet ŽSK ako aj pridelenie prebytku hospodárenia do rezervného fondu schválili všetci poslanci. „ŽSK dosiahol v minulom roku vyrovnané hospodárenie, ktoré bolo ovplyvnené pandémiou Covid-19. Aj keď bolo percentuálne čerpanie kapitálových výdavkov historicky najvyššie, zostali nám nezrealizované projekty a nedočerpané finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou prebytku rozpočtu a výsledku hospodárenia,“ potvrdila Jurinová.

 

Schválením poslancov prešiel aj návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 s navýšením výdavkov o 20 327 848 €, pričom suma z rezervného fondu tvorí 13 141 069 €. „S prebytkom rozpočtového hospodárenia je spojených veľa investičných aktivít, ktoré sa dotknú celého Žilinského kraja a jeho obyvateľov. „Do dopravy investujeme 3 048 134 €, prevažnú časť na opravu ciest v kraji, na rekonštrukciu a modernizáciu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja  2 788 856 €, kapitálový rozpočet sociálneho zabezpečenia navyšujeme o 967 329 €, kultúra si polepší o 1 118 829  €. Do nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja investujeme 317 800 € na obstaranie novej zdravotníckej techniky, ďalších 765 000 € je určených na rekonštrukciu a modernizáciu nemocníc.“ informovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.  

 

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo poskytnutie finančného príspevku  na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektom na území ŽSK na základe výzvy ŽSK pre Obec Čimhovú (Spoločnými silami proti negatívnym javom v našej malej Čimhovej – VI. etapa), Mesto Čadca (Nemusíš to zažiť), Dom Nádeje, o.z. (Opäť sa chcem usmievať), Mesto Trstená  (Zdravá myseľ, zdravé telo pre všetkých!) a Obec Novoť (Šport nás spája).

 

Podporený bol v hlasovaní aj strategický dokument s názvom „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roku 2020 – 2030,“ ktorý bol vypracovaný v rámci rovnomenného projektu spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.  Súčasťou zastupiteľstva bola správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2021/2022. Náklady SC ŽSK na údržbu ciest I.II. a III triedy od novembra 2021 do apríla 2022 predstavovali celkovo 8 961 086 € s DPH, čo je v porovnaní so sezónou 2020/2021 menej o takmer 76 000 eur.

 

Poslanci boli v rámci zastupiteľstva informovaní aj o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2021. Ako informoval Martin Hromada, riaditeľ odboru kultúry ŽSK, „aktivity odboru kultúry boli aj v roku 2021 realizované pod veľkým vplyvom pandémie ochorenia Covid-19 a nariadenými pandemickými opatreniami. Opätovne sa prehodnocovala ich realizácia a rozsah a presúvali sa do neskoršieho obdobia.“

 

V rámci Investičných aktivít (rekonštrukcie, stavebné úpravy) boli v roku 2021 podporené viaceré organizácie (Kysucké múzeum, Liptovské múzeum, Liptovská galéria, Kysucká knižnica) a to sumou 261 860 €. Z Fondu na podporu umenia získali v roku 2021 kultúrne OvZP finančné zdroje vo výške 706 047 €, ŽSK spolufinancoval projekty vo výške 154 091 € a v Dotačnom systéme Ministerstva kultúry SR boli získané finančné zdroje vo výške 94 330 €, spolufinancovania ŽSK  5 150 €.

 

Doplnenými bodmi rokovania bola aj výzva Zastupiteľstva ŽSK vláde SR na urýchlenie procesov prípravy a dobudovania D3 a rekonštrukcie mostného objektu v Radoli. „Ide o veľmi dôležitý európsky koridor na extrémne zaťaženej slovenskej ceste, kde obyvatelia regiónu už strácajú trpezlivosť, keď počúvajú stále o prekážkach a následnom odsúvaní realizácie. Aj keď sme ubezpečovaní, že D3 je prioritou vlády, potrebujeme vidieť reálne kroky, ktoré nám to potvrdia,“ povedala na margo výzvy županka.

 

Ďalšou silnou témou bola Výzva k využitiu financií z Plánu obnovy a odolnosti na výstavbu novej nemocnice v Martine a zároveň modernizácie nemocníc v Žilinskom kraji. Prítomní poslanci vyjadrili obom uzneseniam plnú podporu. „Vnímame znepokojenie obyvateľov Žilinského kraja ohľadom výstavby novej nemocnice. Je dôležité aby zastupiteľstvo vyjadrilo jasne podporu projektu, ktorý je podstatný pre náš región, ale má aj národný význam. Zo spomínaného Plánu obnovy a odolnosti máme v pláne rekonštruovať aj ďalšie nemocnice,“ uzavrela Jurinová. 


Reklama

príbuzné témy

Reklama