Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin získalo príspevok na dobudovanie infraštuktúry

Autor: Mesto Martin získalo príspevok na dobudovanie infraštuktúry
Foto: Mesto Martin získalo príspevok na dobudovanie infraštuktúry
Uverejnené: 12. júl 2022

Martin (12.07.2022) –  Mesto Martin bolo úspešné a získalo nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“ z operačného programu Ľudské zdroje na rekonštrukciu chodníkov na Robotníckej ulici vo výške 236 536 EUR.

Dňa 26.11.2021 vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) k lokalitám s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

 

Podmienkou možnosti zapojiť sa do tejto výzvy bolo zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných rómskych osídleniach a separovaných rómskych osídleniach. Projekt mesta Martin bude riešiť obojstrannú obnovu chodníkov na Ul. Robotnícka od križovatky OMV k železničnému priecestiu. Mesto sa zapojilo do prvého hodnotiaceho kola s termínom predkladania žiadosti do 14.1.2022 a v júli 2022 získalo informáciu o úspešnosti a podpore projektu.


Reklama

príbuzné témy

Reklama