Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Rakovo - energeticky sebestačná obec už nemusí byť len utópia

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 21. august 2023

S rastúcimi cenami energií sa stále viac dostáva do popredia téma energetickej sebestačnosti. Pri prechode na obnoviteľné zdroje energie je kľúčové v prvom rade znižovať spotrebu energie. Táto stratégia má pre obce viacero benefitov. Získajú tým viac prostriedkov na svoj rozvoj, sú odolnejšie voči výkyvom na trhu s energiami a výpadkom dodávok energie.

Za príkladmi takýchto obcí nemusíme chodiť ďaleko, niekoľko ich nájdeme aj u nás. Obec Rakovo s 395 obyvateľmi (31.12.2022) sa začala venovať téme energetických úspor už v roku 2018. Na začiatku projektu stála myšlienka. Starosta obce Patrik Antal pri uvažovaní o uskutočnení stavby zvažoval najmä možnosť výhľadovo ušetriť obci finančné prostriedky. Do úvahy bral aj zlepšenie životného prostredia vďaka využitiu obnoviteľného zdroja energie. V konečnom dôsledku tieto faktory spolu so zrejmou návratnosťou rozhodli o tom, že jeho myšlienku podporili aj poslanci obce a Obec Rakovo sa rozhodla do projektu aktívne vstúpiť.

Hoci boli v tom období ceny energie pomerne nízke, na vykurovanie energeticky neefektívnej budovy obecného úradu, kultúrneho domu ako aj hasičskej strážnice jej spotrebovali veľmi veľa, a tak sa rozhodli pre obnovu tejto budovy. Využili výzvu, podali žiadosť v ktorej boli úspešný a tak sa zapojili do projektu ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou – Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo, ktorý mal za cieľa zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Obec na tento projekt získala 23 1316,25 €.

Úspora energie bola citeľná, preto v obci pokračovali ďalšími opatreniami. Obec opäť aj vďaka nenávratnému finančnému príspevku (NFP) sa v roku 2023 zamerala na vybudovanie a inštaláciu fotovoltiky. Opäť sa zapojili sa do vyhlásenej výzvy a tak sa mohli zapojiť do projektu ktorý bol opäť spolufinancovaný Európskou úniou – Fotovoltická elektráreň pre obecný úrad a verejné osvetlenie obce, ktorý mal za cieľa podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom zariadení na využitie elnečnej energie na výrobu elektriny – fotovoltika. Obec na tento projekt získala 36 003,48 €.

Znížením spotreby energie v obci sa šetrí nielen energia, ale v dobe rastúcich cien to významne ušetrí aj obecný rozpočet. Na budovu obecného úradu nainštalovali 28 kusov kremíkových fotovoltických panelov s výkonom 12,9 kW ktoré sú osadené na uzemnenej nosnej hliníkovej konštrukcii orientovanej na juh a trojfázovým menič s batériou 23,2 kWh. Projekt rieši napojenie fotovoltickej elektrárne do vnútornej elektroinštalácie objektu s prebytkom do batériového systému. Nakumulovaná elektrická energia v batériách bude využitá pre verejne osvetlenie obce. Projekt je navrhnutý tak, aby dobre fungoval počas celého roka.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama