Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mestská polícia v Martine začína uplatňovať objektívnu zodpovednosť

Autor: Mesto Martin
Foto: METRO
Uverejnené: 04. máj 2023

Martin (03.05.2023) – Mestská polícia Martin už od 9. mája začína uplatňovať v praxi riešenie priestupkov prostredníctvom tzv. objektívnej zodpovednosti. V praxi to znamená, že za porušenie pravidiel cestnej premávky zodpovedá majiteľ vozidla a nie jeho vodič.

Dňa 31. marca 2021 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; tento zákon nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2021. Týmto zákonom sa zaviedla možnosť pre obce (mestá), resp. obecné (mestské) polície riešiť tzv. „objektívnou zodpovednosťou“ držiteľa vozidla za dodržiavanie taxatívne stanovených pravidiel cestnej premávky vozidlom, ktoré prevádzkuje.

Dva roky po nadobudnutí účinnosti vyššie uvedeného zákona aj Mestská polícia mesta Martin podobne ako mnohé iné mestské a obecné polície v Slovenskej republike pristupuje k uplatňovaniu tohto zákona v praxi.

Základný rozdiel medzi subjektívnou zodpovednosťou (priestupok) a objektívnou zodpovednosťou (správny delikt) je ten, že kým

  • pri subjektívnej zodpovednosti je osobou zodpovednou za porušenie pravidiel cestnej premávky ustanovených zákonom o cestnej premávke vodič vozidla,
  • pri objektívnej zodpovednosti je osobou zodpovednou za porušenie pravidiel cestnej premávky ustanovených zákonom o cestnej premávke držiteľ vozidla.

Inštitút objektívnej zodpovednosti uplatňuje Policajný zbor už dlhé roky, čo sa osvedčilo, a to najmä kvôli takým výhodám, ako sú objektívnosť (detekované porušenie pravidiel cestnej premávky bez ohľadu na postavenie, sociálne pomery, zamestnanie, príslušnosť k etniku vodiča alebo držiteľa vozidla), efektívnosť (rýchlejšie konanie o protiprávnom skutku), individuálna i generálna prevencia spôsobilá prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a v neposlednom rade zlepšenie vymáhateľnosti právoplatne uloženej pokuty. Tu treba poukázať ešte na jednu výhodu: kým v rámci subjektívnej zodpovednosti za priestupok sa skutok zaznamenáva do karty vodiča, v rámci objektívnej zodpovednosti za správny delikt sa skutok neeviduje na kartu vodiča a nehrozia žiadne následky; zaplatením pokuty sa konanie končí.

Nevýhodou zo strany občanov by sa mohol javiť nesúhlas s „trestaním nevinných osôb“  – držiteľov vozidiel; vo veľkej miere sa však jedná o generalizovanie a skresľovanie problému a jeho príčiny, a to porušenia pravidla cestnej premávky.

Čo sa týka výšky pokút ukladaných Mestskou políciou za porušenie pravidiel cestnej premávky:

  • za priestupok (subjektívna zodpovednosť) možno uložiť pokutu do výšky 50 € (pri závažných – neoprávnené zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím a tiež zastavenie a státie na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi – do výšky 150 €),
  • za správny delikt (objektívna zodpovednosť) sa uloží pokuta vo výške 78 €, resp. 52 € ak je zaplatená do 15 dní (pri neoprávnenom zastavení a státí na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím a tiež pri zastavení a státí na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi – pokuta vo výške 198 €, resp. 132 € ak je zaplatená do 15 dní).

Mestská polícia mesta Martin bude naďalej pri zistení porušovania pravidiel cestnej premávky uprednostňovať subjektívnu zodpovednosť vodiča vozidla za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pred objektívnou zodpovednosťou držiteľa vozidla za správny delikt. V tomto kontexte by bolo vhodné zmeniť optiku všeobecného odporu zo strany občianskej verejnosti voči používaniu technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla (ľudovo povedané „papúč“), používanie „papúč“ pri zistenom porušení pravidiel cestnej premávky by sa skôr malo chápať ako určitý ústretový krok zo strany Mestskej polície s cieľom zabezpečiť osobný kontakt príslušníka Mestskej polície s vodičom vozidla, ktorý môže svoje konanie vrátane okolností svojho konania vysvetliť, čo pri objektívnej zodpovednosti vo všeobecnosti nie je možné.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama