Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinský kraj je ZA SPOLUPRÁCU

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 23. jún 2023

Konferencia ZA SPOLUPRÁCU, ktorá sa uskutočnila v utorok (20.6.2023) priniesla do priestorov Novej synagógy Žilina bohatý program, aktuálne témy na scéne participácie, inšpiratívnych hostí a hostky a zaujímavé príklady dobrej praxe z rôznych častí Žilinského kraja. 

O prepájaní a spolupráci pri tvorbe verejných politík sa veľa hovorí, ale nie vždy je jednoduché si nájsť čas a priestor sa jej naplno venovať. To sa rozhodol zmeniť Žilinský samosprávny kraj, ktorý vďaka pracovisku participatívnej politiky zorganizoval celodenné podujatie určené priaznivcom participácie. Kraj sa týmto pripojil k ďalším regionálnym samosprávam, ktoré v rámci Národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík realizujú úspešné aktivity a podujatia s cieľom otvoriť sa verejnosti.

Na konferencii sa  zišla takmer stovka účastníkov a účastníčok zastupujúcich samosprávy, mimovládne organizácie, akademický sektor či aktívnych občanov. Cieľom bolo podporiť spoluprácu a prepájanie rôznorodých aktérov v kraji v témach transparentnosti a v témach životného prostredia.

V úvodom paneli sa stretli predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Spoločne zhodnotili fungovanie programu na krajskej i národnej úrovni a priblížili vízie do budúcnosti. ,,Úradníci sú odborne zdatní ľudia, ktorí vnímajú problémy hlavne po tej odbornej stránke. Ale sme zároveň v  bubline, ktorá nám niekedy neumožňuje vnímať aj podnety z okolia. Preto považujem za veľmi dôležité, aby sme naberali aj mnohé vedomosti a zručnosti, ktoré nás naučia spolupracovať s verejnosťou. A preto verím, že tento projekt bude mať úspech a spôsobí veľkú zmenu aj u nás na úrade,“ povedala županka.

Ďalší blok programu bol venovaný predstaveniu národného programu, ktorý do samosprávnych úradov zapustil pozície koordinátoriek participácie. Predstavila ho garantka programu Barbara Gindlová so svojím tímom. O mentoringu a podpore viac porozprával odborný partner projektu z pražskej Fabriky participace Tomáš Rákos. Koordinátorky zo Žilinského samosprávneho kraja následne priblížili tri hlavné participatívne procesy, na ktorých pracujú a to environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu, politiku rodovej rovnosti Úradu ŽSK ako aj internú participáciu a otvorený kraj.

Dobrú prax z regiónov i zo sveta predstavila už spomínaná Fabrika participace z Prahy. Príklady zapájania mladých ľudí z regiónu priniesli mládežnícke organizácie Sytev Kysuce s programom Show your talent a Mladiinfo z Dolného Kubína. Mládežnícke organizácie zastupovala aj Sekcia pre mládež ŽSK, ktorá zastrešovala tematickú skupinu venovanú inklúzii mládeže počas poobedného fóra. Účastníci mohli spoznať aj príbeh Novej synagógy v Žiline, teda priestory, v ktorých sa program konferencie odohrával.

Záver patril rozhovoru so zástupkyňami Iniciatívy pre otvorené vládnutie na všetkých úrovniach spravovania vecí verejných – lokálnej, regionálnej a národnej. Diskutovali spolu Soňa Kariková za Mesto Banská Bystrica, Lucia Lacika za Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti a Veronika Střelcová za Žilinský samosprávny kraj.

Okrem panelových diskusií mali účastníci a účastníčky konferencie možnosť zažiť a vyskúšať si aj participatívnu metódu powerbrainstorming, ako i prácu s nástrojmi vhodnými na e-participáciu. Záznam celej konferencie nájdete na krajskom YOUTUBE kanáli: Žilinský kraj: ZA SPOLUPRÁCU

Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, do ktorého je Žilinský kraj zapojený od januára 2022. Kód projektu v ITMS2014+: 314011CQM9. Celková suma NFP: 4 147 092, 00 EUR. Toto podujatie je podporené z Európskeho sociálneho fondu.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama