Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Poslanci schválili 2. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2023

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 05. júl 2023

V pondelok (3.7.2023) sa uskutočnilo 7. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

Poslanci ŽSK schválili 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 a navýšenie kapitálových výdavkov o takmer 2 mil eur. „Finančne podporíme každú oblasť - dopravu, kultúru, školstvo aj sociálne služby.  Dofinancujeme i začneme stavebné úpravy vo viacerých objektoch (CSS Likava, Slovenské komorné divadlo Martin, Gymnázium J. Lettricha v Martine), a v rámci dopravy budú zakúpené meteostanice, určené na monitorovanie stavu počasia a tým i stavu vozoviek, “ informovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Súčasťou rokovania boli návrhy, ktoré sa týkali racionalizácie fungovania zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. „Navrhli sme zlúčenie sociálnych zariadení v Dolnom Kubíne, čím zefektívnime fungovanie všetkých prevádzok CSS Brezovec i CSS Prameň. Rokovali sme tiež o zmene v sieti škôl a školských zariadení SR. Predmetom hlasovania poslancov bolo zlúčenie škôl SOŠ podnikania v Žiline a Spojenej školy v Žiline – Bytčici. Škola bude po zlúčení niesť nový názov Stredná odborná škola podnikania a služieb. Poslanci tento návrh v hlasovaní podporili s podmienkou, že v najbližšom čase sa uskutoční diskusia o najvhodnejšej alternatíve pre fungovanie novovzniknutej školy.

Jurinová: „Pri racionalizácii nám ide najmä o skvalitnenie a zatraktívnenie vzdelávania, pričom dbáme na zefektívnenie prevádzkových a investičných nákladov potenciálnych priestorov v oboch školách.“ Po vyhodnotení bude určené definitívne sídlo novej školy.  Táto zmena bude aktuálna od školského roka 2024/2025. „Chceme, aby žiaci dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde nájdu dobré podmienky a vybavenie pre výučbu. Vzhľadom na nedostatok zdrojov hľadáme cesty ako dospieť k tomuto cieľu. Optimalizácia prinesie vyššiu kvalitu, atraktivitu a sústredené využitie investícií,“ informuje Jurinová.

Poslanci boli informovaní o postupe napĺňania cieľov PHSR ŽSK pre roky 2014 – 2020 a plnení Akčného plánu Úradu Žilinského samosprávneho kraja k 31. 12. 2022. Finančné plnenie dosiahlo úroveň cca 30,1 mil. eur, čo predstavuje 39,35% plnenie. Percento plnenia je oproti minulému roku o 15,03% vyššie. „Nižšie percento plnenia je ovplyvnené v mnohých projektoch zmenou priorít odborov a tiež tým, že sa pristúpilo k odpredaju majetku, ktorý bol zaradený do Akčného plánu, prípadne projekty nezískali podporu z EÚ fondov. Situáciu výrazne ovplyvnila aj pandémia COVID 19, kedy boli mnohé projekty prehodnotené. Zároveň treba zdôrazniť, že projekty boli realizované za nižšie náklady, ako bolo pôvodne plánované. Časť nerealizovaných projektov prešla do nového Akčného plánu a v roku 2023 budú dobiehať projekty v realizácii,“ informovala Miriam Skácelová, poverená riaditeľka odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK.

Zastupiteľstvo podporilo hlasovaním Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v hodnote 9,6 mil. eur. „Spolu s našim hlavným cezhraničným partnerom, ktorým je Moravskoslezský kraj, by sme radi zrealizovali viacero projektov – prvú etapu rekonštrukcie Hradu Likava a výstavbu Cyklotrasy od Bytče po hranicu Trenčianskeho kraja,“ informovala Jurinová.

Súčasťou zastupiteľstva bola aj diskusia o pripravovanej zmene vyhlášky o detských pohotovostiach z dielne Ministerstva zdravotníctva SR.

Poslancom bola predložená Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.

Ďalším bodom rokovania bola Správa o činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny za rok 2022. „Počas roka zaslala svoje žiadosti 147 žiadateľov a finančný príspevok bol odsúhlasený v 104 prípadoch. Vďaka podpore sponzorov a darcov bola priemerná schválená suma 567 eur,“ objasnila Anna Verešová, správkyňa Nadácie ŽSK.

Súčasťou zastupiteľstva bola Správa o činnosti Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s. za rok 2022. K 31. 12. 2022 dosiahla Letisková spoločnosť Žilina hospodársky výsledok stratu v hodnote 29 703 eur. V porovnaní s rokom 2021, ide o výrazné zníženie straty, a to o 109 740 eur. Spoločnosť zaznamenala opätovne veľmi slušný medziročný nárast výnosov, ktorý čiastočne kompenzoval nárast prevádzkových nákladov v roku 2022, ktorý bol spôsobený hlavne výškou inflácie, rastom minimálnej mzdy a zvýšenými cenami za energie. Nárast výnosov z neleteckej činnosti bol dosiahnutý zvýšenými aktivitami v oblasti prenájmu priestorov a letiskových plôch.

Poslanci schválili Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2023.

Najbližšie zastupiteľstvo sa uskutoční 25.9.2023 (pondelok).


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama