Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

ŽSK pomáha rodinám pri starostlivosti o príbuzného

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 18. október 2023

Na Úrade ŽSK sa dnes uskutočnila celokrajská konferencia zameraná na možnosti pomoci a podpory rodine pri starostlivosti o príbuzného z pohľadu ŽSK a ďalších subjektov v kraji.

Podujatie organizoval odbor sociálnych vecí ŽSK. Celokrajská konferencia bola určená prioritne pre sociálnych pracovníkov miest, obcí, poskytovateľov sociálnych služieb, nemocníc a zamestnancov ÚPSVaR. Cieľom bolo informovať o možnostiach, kompetenciách a nástrojoch pomoci rodine pri starostlivosti o svojho príbuzného tak, aby zotrval čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, resp. rodine.

Výsledkom by mali byť kompletné informácie pre poradenstvo a ďalšie adresné nasmerovanie ľudí, ktorí potrebujú pomoc, buď z dôvodu vysokého veku alebo zdravotného postihnutia,“ informuje Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK. O možnostiach pomoci a podpory hovorili predstavitelia sociálneho odboru mesta Žilina, ÚPSVaR Žilina, FNsP Žilina, Nadácia ŽSK, Centrum sociálnych služieb ANIMA, Platforma rodín so zdravotným znevýhodnením a Santea n. o.  

ŽSK sa v oblasti sociálnych služieb riadi tromi strategickými dokumentami: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2019 – 2023, pričom aktuálne pracujeme na novej koncepcii na roky 2024 – 2031, Smart koncepcia v oblasti sociálnych inovácií Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 a Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Žilinskom kraji na obdobie 2020 – 2022, momentálne prebieha aktualizácia do roku 2031. 

ŽSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby. „V tomto roku sme našim zariadeniam sociálnych služieb poskytli finančný príspevok vo výške 37 332 652 eur a neverejným poskytovateľom takmer 3 mil. eur. Chceme aj naďalej pokračovať v modernizácii a zvyšovaní bezpečnosti sociálnych služieb. Uvedomujeme si, že potreba služieb je vyššia ako sú naše možnosti, ale dôležité je, že stále prichádzame s novými typmi služieb. Pomáhame už aj dospelým ľudom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, vytváraním podmienok tak, aby sa mohli lepšie začleniť  do spoločnosti a poskytujeme im zázemie, vďaka čomu sa môžu osamostatniť a zamestnať sa. Práve pre tento účel sme vybudovali zariadenie komunitného charakteru Horizont – domov na polceste, v Žiline – Bytčici, ktorý už od júla poskytuje svoje služby (pozn. celková investícia 727 087 eur). Rovnaký účel bude mať aj zariadenie sociálnych služieb Antares, za viac ako 400 tis. eur, ktoré vzniká v Čadci, a ktoré otvoríme budúci rok,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.  

ŽSK poskytuje bezplatné sociálne poradenstvo aby sa ľudia dokázali zorientovať v možnostiach pomoci i ponuke služieb. Podporuje ambulantné a terénne sociálne služby, ktoré pomáhajú príbuzným so starostlivosťou o člena rodiny počas dňa, podporujeme a zabezpečujeme sociálne služby v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení ambulantnou a týždennou formou, službu včasnej intervencie, podporu samostatného bývania, sprostredkovanie osobnej asistencie, tlmočnícku službu, sociálnu rehabilitáciu, špecializované sociálne poradenstvo a poradenstvo v 10 poradenských centrách v OvZP.

V roku 2018 sme zriadili Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci. Sú to dva nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti ocitli na okraji chudoby, či spoločenského vylúčenia a takýmto spôsobom sme pomohli stovkám rodín.  


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

Reklama