Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Poslanci dali zelenú spolufinancovaniu cezhraničného projektu INTERREG Poľsko – Slovensko za takmer 2. mil. eur

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 28. november 2023

V pondelok (27.11.2023) sa uskutočnilo 9. zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Krajskí poslanci schválili návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 za takmer 2 mil. eur. Podporu poslancov získal aj Podporný program ŽSK „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK.

Poslanci ŽSK schválili Návrh na 4. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2023 v príjmovej a rovnako vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške 9 448 720 eur. „Po 4. úprave rozpočtu dosiahne celkový rozpočet ŽSK v roku 2023 objem 307 874 679 eur. Najvyšší objem výdavkov bežného rozpočtu je v oblasti vzdelávania, vo výške 2 339 876 eur ide o úpravu rozpočtu normatívnych prostriedkov štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v školstve,“ informovala Katarína Gazdíková, riaditeľka odboru ekonomického ŽSK.

Výdavky kapitálového rozpočtu boli navýšené o 6 202 655 EUR, pričom najvýznamnejší objem, a to 6 111 068 eur predstavujú výdavky na investičné projekty v oblasti dopravy - rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostných objektov, ďalšie výdavky vo výške 1 979 564 eur sú určené na projekty v oblasti modernizácie odborného vzdelávania. V oboch prípadoch ide o projekty, ktoré Žilinský samosprávny kraj realizuje z IROP 2014 – 2020, ktoré budú ukončené do konca roka 2023.

Zastupiteľstvo podporilo aj Spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom, Sliezskym vojvodstvom (Poľská republika) a Moravskosliezskym krajom (Česká republika). Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Moravskosliezsky kraj i Sliezske vojvodstvo sú našimi dlhoročnými a bezpochyby najdôležitejšími cezhraničnými partnermi, s ktorými sme realizovali už veľké množstvo spoločných projektov. Spoločné vyhlásenie je zároveň potvrdením toho, že máme záujem pokračovať v tomto trende a úspešne napĺňať naše ciele.“

Poslanci schválili Podporný program ŽSK „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK.“ Program nadobudne účinnosť od 1. 1. 2024 na dobu neurčitú a hradený bude zo zdrojov ŽSK. V tomto roku ŽSK vytvoril nový podprogram zameraný na Špecializačnú prípravu lekárov. „Našim cieľom je pokračovať v úspešnom projekte „stabilizácia ľudských zdrojov v zdravotníctve ŽSK,“ utváranie komplexnosti zdravotníckeho zariadenia a tiež participácia ústavných zdravotníckych zariadení na posilnení siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ informovala Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

Poslanci schválili návrh na menovanie riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK na základe výsledku výberových konaní – Martinu Lašutovú do funkcie riaditeľky CSS Terchová, a Katarínu Krchnavú do funkcie riaditeľky CSS Ľadoveň. Zastupiteľstvo ŽSK schválilo menovanie Martina Hromadu do funkcie riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku, na funkčné obdobie päť rokov.

Poslanci schválili aj Návrh na menovanie riaditeľov zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK na základe výsledku výberového konania, na funkčné obdobie päť rokov. Jozef Mintál bol menovaný do funkcie riaditeľ Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín a Marian Tholt – menovaný do funkcie riaditeľa Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená.

Predmetom rokovania bolo aj Zlúčenie poskytovateľov sociálnych služieb a s tým súvisiace zmeny v zriaďovacích listinách. Poslanci odsúhlasili zrušenie príspevkovej organizácie CSS Prameň, bez likvidácie, zlúčením s príspevkovou organizáciou CSS Brezovec. Zrušená dňom 31. 12. 2023 bude aj príspevková organizácia Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok, bez likvidácie, rozdelením a prechodom na príspevkovú organizáciu  CSS Eden a CSS Anima. Zlúčením sa nezmení poskytovanie sociálnych služieb, organizačná štruktúra a miesto výkonu zamestnancov.

Zastupiteľstvo podporilo návrh na Zriadenie Mládežníckeho parlamentu Žilinského samosprávneho kraja. „Našim zámerom je systematická podpora stredoškolskej mládeže, jej prepájanie prostredníctvom participácie, partnerstiev a vzájomnej výmeny skúseností. Chceme vytvárať bezpečné školy a podporovať prevenciu kriminality na školách, viesť študentov ako tvorcov školskej komunity, ekologického kraja,“ informovala Miroslava Abrmanová, riaditeľka odboru školstva ŽSK.

Na základe odsúhlaseného návrhu poslanca Jána Blcháča, bol z rokovania zastupiteľstva stiahnutý bod rokovania na Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR – návrh na vyradenie Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2024. Zámerom bolo aby výchovno-vzdelávací proces prešiel na Strednú odbornú školu lesnícku a drevársku J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok, Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši, Strednú odbornú školu polytechnickú v Ružomberku a Strednú odbornú školu stavebnú v Liptovskom Mikuláši. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Diskusii bolo k tejto téme v predchádzajúcom období vedených viacero, poslanci majú všetky potrebné informácie aj s odôvodneniami, aj preto ma prekvapuje fakt, že sa väčšina z nich rozhodla nepodporiť ani len diskusiu v Zastupiteľstve k Návrhu na Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR. Opakujem, že hlavnými dôvodmi racionalizácie je ekonomická neudržateľnosť všetkých areálov, osobných a prevádzkových nákladov škôl a školských zriadení v existujúcej štruktúre, dlhodobo nepriaznivý demografický vývoj a nízky počet žiakov, Tým, že budeme riešenie tohto návrhu odkladať, situáciu nijak nezlepšíme. Vnímam to ako politické rozhodnutie, pričom si asi poslanci neuvedomujú fakt, že ak v ďalšom školskom roku nebude dostatočný počet žiakov v triedach, budeme nútení odbory zavrieť, a aj tomu sme sa chceli  prostredníctvom optimalizácie vyhnúť.“

Poslanci v hlasovaní nevyhoveli Petícii za zachovanie Strednej odbornej školy podnikania (Sasinkova 45) v Žiline, ktorá bola doručená na Úrad ŽSK v septembri.

Schválený bol aj Návrh na zapojenie sa do medzinárodného výskumného projektu ACORN - Accelerating Climate Resilience for Agriculture and Forestry through Nature Based Solutions Mainstreaming (Akcelerácia odolnosti poľnohospodárstva a lesníctva voči zmene klímy prostredníctvom mainstreamingu riešení založených na prírode) predkladaného v rámci programu Horizont Európa. Vďaka projektu bude možné pilotne a ukážkovo zrealizovať adaptáciu konkrétnej lokality v našom území (Rajecká dolina) na zmenu klímy hlavne z pohľadu zvýšenia vodozádržnej schopnosti krajiny.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 za účelom realizácie cezhraničného projektu „Zlepšenie prístupu k TEN-T v regióne Orava a Malopoľskom vojvodstve“, za takmer 2 mil. eur, s 8% spolufinancovaním ŽSK (do výšky max. 156 790 eur). Účelom projektu je návrh modernizácie cesty II/584 v troch samostatných úsekoch Podbiel – Zuberec.

Poslanci zobrali na vedomie Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie príspevku z výzvy Plánu obnovy a odolnosti – Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Predmetom žiadosti je vybudovanie nového úseku Vážskej cyklodopravnej trasy Varín – Nezbudská Lúčka, ktorej dĺžka je cca 2 km, s napojením na začiatku úseku vo Varíne na Terchovskú cyklotrasu a Vážsku cyklotrasu na pravom brehu Váhu na VD Žilina, kde vznikne križovatka týchto cyklotrás. Odhadovaný rozpočet je cca 4,5 mil. eur.

Schválená bola Smernica ŽSK o vnútornom systéme prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti a Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK na 1. polrok 2024.

Najbližšie zastupiteľstvo sa uskutoční 18. 12. 2023 (pondelok), jedným z jeho bodov bude návrh rozpočtu ŽSK na rok 2024.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama