Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinská župa podporí cez dotácie komunitné projekty za 330 000 €

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 14. február 2024

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo v decembri v rozpočte na rok 2024 sumu 330 000 eur pre poskytovanie dotácií z vlastných príjmov ŽSK. Z toho 267 900 eur na dotačný program Regionálne dotácie a 62 100 eur na dotačný program Dotácie predsedu ŽSK.

Aktuálne je vyhlásená výzva Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2024 č. 1/2024. Žiadosti je potrebné podať do 29. 2. 2024. Z dotačného programu budú podporené projekty, ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+. Podporované sú činnosti realizované v oblastiach:

  • Riešenie dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine
  • Investície do služieb pre komunitu
  • Posilnenie podpory a spolupráce aktérov v oblasti komunitných služieb
  • Zlepšenie prevencie sociálno-patologických javov a zvýšenie bezpečnosti
  • Zhodnocovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb
  • Podpora rozvoja aktívnych komunít a záujmovej samosprávy s dôrazom na podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich organizácií

Žiadateľ môže na túto výzvu podať len jednu žiadosť. „Našim cieľom je podpora komunitných projektov, či už v oblasti kultúry, športu, alebo zmysluplného trávenia voľného času. Radi podporíme projekty, ktoré zlepšia kvalitu života, životného prostredia a klímy či už obyvateľom alebo návštevníkom kraja,“ upresnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Žiadať o poskytnutie dotácie môžu podať obce, právnické osoby so sídlom na území Žilinského kraja (neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie  a pod.) a fyzické osoby (podnikatelia s trvalým pobytom na území v kraji. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 900 eur, maximálna výška 5 000 eur.  Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie. O pridelení dotácií rozhodnú komisie zložené z krajských poslancov.

Podrobné informácie k Regionálnym dotáciám nájdete v dokumentoch zverejnených na webovej stránke ŽSK na karte Granty/Formuláre v sekcii Regionálne dotácie alebo cez odkaz REGIONÁLNE DOTÁCIE


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama