Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Poslanci sa rozhodli zachovať na Liptove a v Turci aktuálny stav našich stredných škôl

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 04. marec 2024

V pondelok sa uskutočnilo 11. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK. Krajskí poslanci neodsúhlasili Zmenu v sieti škôl a školských zariadení.

V úvode zastupiteľstva zložila sľub Magdaléna Zmarzláková, náhradníčka vo volebnom obvode 10 Tvrdošín (po zániku funkcie poslanca Štefana Kristofčáka) a bola zvolená do funkcie člena komisie školstva a športu Zastupiteľstva ŽSK.

Časovo najnáročnejšia bola diskusia k Zmene v sieti škôl a školských zariadení. Predmetom rokovania bol návrh na vyradenie Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8. 2025, s tým že výchovno-vzdelávací proces by prešiel na Strednú odbornú školu lesnícku a drevársku J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku, Hotelovú akadémiu v Liptovskom Mikuláši, Strednú odbornú školu polytechnickú v Ružomberku a na Strednú odbornú školu stavebnú v Liptovskom Mikuláši. Poslanci  s týmto návrhom nesúhlasili.

Súčasťou zastupiteľstva bola tiež Informácia o zámeroch v rámci racionalizácie siete škôl a školských zariadení v regióne Ružomberok a Martin. Poslanci sa nestotožnili s doplňujúcim návrhom uznesenia a neodsúhlasili prípravu alternatívnych riešení racionalizácie stredných škôl na území regiónu Turiec. Schválený nebol ani pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov aby bol v prípade presťahovania SOŠ technickej v Martine vypracovaný projekt technologického kampusu v areáli Spojenej školy v Martine. Schválený bol však doplňujúci návrh uznesenia poslancov okresu Ružomberok, ktorí zároveň súhlasili so zámerom racionalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v regióne Ružomberok.

Krajskí poslanci vyhoveli hlasovaním Petícii za dôstojné pokračovanie činnosti Strednej priemyselnej školy technickej Martin, ktorá obsahovala vyše 9 000 podpisov.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Po emotívnej diskusii sa poslanci rozhodli zachovať v Liptovskom Mikuláši a v Martine aktuálny stav našich stredných škôl. Nepovažujem to za racionálne rozhodnutie, pretože neprináša stabilizáciu a ekonomické posilnenie škôl.   Ďalší vývoj ukáže, či nebude nutné odložiť emócie nabok   vrátiť sa k vecnej diskusií. Naopak, oceňujem prístup poslancov z okresu Ružomberok, ktorí po prediskutovaní v rámci regiónu priniesli konštruktívny návrh, ktorý umožňuje pokračovať  v projekte  spoločného študentského centra. 

Práve v prípade racionalizácie platí, že nemôžeme robiť len ľúbivé politické rozhodnutia, ale rozhodnutia založené na faktoch, ktorých opodstatnenosť a správnosť sa preukáže v čase. Mohli sme byť nadčasoví, Mikuláš a Martin si vybrali stagnáciu.“ 

Krajskí poslanci odsúhlasili podpísanie Zmluvy o konzorciu pre medzinárodný výskumný projekt RETIME schváleného v rámci programu Horizont Európa a Návrh na zapojenie sa do medzinárodného projektu ESGEAR predkladaného v rámci programu Horizont Európa. Cieľom výskumného projektu RETIME je vyvíjať riešenia v oblasti rekonštrukcie budov, ktoré sa stanú vďaka nim odolné voči rušivým extrémnym javom v meniacej sa klíme.  „ŽSK je v projekte jedným z troch pilotov a jeho súčasťou bude napríklad aj hĺbkový 3D sken jednej z našich budov (pozn. CSS Straník),“ informovala Erika Jurinová.  Cieľom projektu ESGEAR je vybudovať vôbec prvé centrum excelentnosti EÚ pre inovácie v oblasti automobilových a priemyselných technológií založené na princípoch ESG (Environmental, Social a Corporate Governance) v regiónoch bývalého Československa s prítomnosťou automotive s ďalším rozšírením do automobilových regiónov západného Balkánu (západné Srbsko) a ďalších krajín. Významným prínosom projektu ESGEAR je aj realizácia otvorenej výzvy pre podporu vedy, výskumu a inovácií v rámci projektu s predbežne alokovaným objemom financií 600 000 eur.

Poslanci podporili Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG Poľsko – Slovensko 2021 – 2027,  so spolufinancovaním  ŽSK vo výške 73 048,57 eur.Žiadateľmi sú naše stredné školy, centrá sociálnych služieb, ale aj kultúrne inštitúcie ako múzeá, knižnice, galérie a Úrad ŽSK,“ objasnila Jurinová. Ide o projekty: „Zvýšenie kvality odborných pracovníkov v sociálnych službách.“, „Spája nás most priateľstva a spolupráce“, „Skvalitnenie odborného vzdelávania v oblastiach gastronomických a kaderníckych služieb“, „Odbor grafik – cez inovácie bližšie k praxi,“ Hodnoty minulosti s pohľadom súčasnosti“, „Pohraničie v minulosti a dnes – kultúrna činnosť na podporu integrácie miestnych obyvateľov,“ „Digitalizácia historického dedičstva Oravy,“ „Cezhraničné kultúrne inšpirácia“, „Súčasná maľba na Slovensku a v Poľsku zo zbierok partnerských galérií (Oravská galéria a Galéria Bielska BWA), Technická pomoc (Regionálny kontaktný bod programu Interreg PL-SK).

Súčasťou rokovania zastupiteľstva bol aj Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP v rámci programu INTERREG Slovensko – Česko 2021 – 2027. Poslanci schválili predloženie všetkých 3 žiadostí o NFP – „Učím€ s Math4U“ (Gymnázium V. P. Tótha, Martin), „Digitálne-odborne-cezhranične“ (SOŠ lesnícka, Tvrdošín), „Digitalizácia praktického vzdelávania na stredných školách – DIGI prax“ (SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto), so spolufinancovaním ŽSK vo výške 20 449,09 eur.

V doplňujúcom bode poslanci zobrali na vedomie personálne zmeny v komisiách. Poslanec Jaroslav Rosina sa vzdal členstva v komisii regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia, Michal Michálek sa vzdal členstva v komisii kultúry Zastupiteľstva ŽSK.

V druhom doplňujúcom bode bola poslancom podaná Správa o aktuálnom stave najkritickejších úsekov ciest II. a III. triedy a ich súčastí z hľadiska ich stavebno-technického stavu. „Aj keď zima bola skôr mierna, vplyvom častých výkyvov počasia a nestabilite došlo k výnimočnému zhoršeniu kvality ciest. Momentálny zlý stav povrchu je spôsobený množstvom snehu a vody na cestách, spojených s extrémnymi striedaniami plusových a mínusových teplôt počas dňa a teplých a studených období v priebehu tohtoročnej zimy,“ vyjadrila sa Gabriela Tisoňová, riaditeľa odboru dopravy ŽSK. Celková dĺžka kritických úsekov ciest je aktuálne približne 60 km, bežná údržba opravy týchto výtlkov si vyžiada 6 240 000 eur, v prípade výmeny celej asfaltovej vrstvy 7 800 000 eur. „Aj naďalej hľadáme možnosti financovania opráv a rekonštrukcii najkritickejších úsekov ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve ŽSK,“ dodala Jurinová.

Zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ z výzvy Fondu na podporu športu na projekt „Športový areál pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Kysucké Nové Mesto.“ „Projekt sa týka rekonštrukcie školského ihriska, na ktorom bude vybudovaný športový areál s tartanovou dráhou a športoviskami, ktoré využijú aj iné školy či verejnosť. Predpokladané sú výdavky vo výške 1 500 000 eur, so spolufinancovaním ŽSK vo výške minimálne 30%,“ uviedla predsedníčka ŽSK.

Súčasťou zastupiteľstva bola Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra ŽSK za 2. polrok 2023 ako aj Správa o plnení opatrení Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2023.

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční 22.4.2024 (pondelok).


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama