Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Štát zlyhal pri nastavení financovania župných nemocníc

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 13. marec 2024

Dostupná, bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť je pre Žilinský samosprávny kraj na prvom mieste, aj keď to župu výrazne finančne zaťažuje.

Najvyšší kontrolný  úrad v správe z  kontroly zdravotníckych zariadení – nemocníc, zverených do správy vyšších územných celkov potvrdil, že štát zlyhal pri nastavení financovania preneseného výkonu štátnej správy v oblasti zdravotníctva.  Nevyriešil objektívne financovanie týchto kompetencii samosprávy, nenastavil systém financovania  župných nemocníc a ani  Ministerstvo zdravotníctva SR neposkytlo žiadne finančné prostriedky aj keď je naďalej  zodpovedným za výkon prenesenej správy v oblasti zdravotníctva.

NKÚ zároveň  pozitívne ocenil politiku Žilinského samosprávneho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí ako jediní zo samosprávnych krajov si  ponechali nemocnice ako svoje príspevkové organizácie celých 20 rokov. 

Žilinský samosprávny kraj hodnotí správu Najvyššieho kontrolného úradu ako príležitosť otvoriť diskusiu o nastavení financovania výkonu prenesenej štátnej správy v oblasti zdravotníctva na úrovni samosprávy. 

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Financovanie nemocníc v správe samosprávnych krajov nie je vyriešené. Žilinský samosprávny kraj dostáva svoj podiel z výnosu dane fyzických osôb tak ako iné kraje iba podľa počtu obyvateľov a tieto peniaze musí rozdeliť na plnenie svojich kompetencii – na údržbu ciest II. a III. triedy, na školstvo, sociálne služby, verejnú hromadnú dopravu, cestovný ruch a v našom prípade aj na zdravotníctvo. Takéto financovanie je ako spojené nádoby - čo dáme do nemocníc, o to menej môžeme dať na cesty alebo do stredných škôl. Pre nás je kvalitná, dostupná a bezpečná zdravotná starostlivosť prioritou a strategické riadenie zdravotnej politiky na úrovni kraja preto sme nikdy neuvažovali, že by sme naše nemocnice dali do prenájmu, ale dnešné  financovanie nemocníc cez zdravotné poisťovne nepovažujeme za férové. Poisťovne síce platia mesačné paušálne platby za očakávaný objem vykonanej ústavnej starostlivosti, ale platia našim nemocniciam menej napríklad za  CT, MR a laboratórne vyšetrenia, jednodňovú a ambulantnú starostlivosť ako súkromným alebo externým poskytovateľom. Vieme  manažovať naše nemocnice ako efektívny, rozumný a dobrý hospodár, ale predpokladom ďalšieho zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej spravodlivosti je spravodlivosť a transparentnosť v platbách za realizované výkony od zdravotných poisťovní.“

Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK: „Žilinský kraj si spolu s TSK ako jediný ponechal nemocnice ako svoje príspevkové organizácie, čo nám dnes umožňuje oveľa lepšie modelovať  sieť poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti v kraji. Prevádzku nemocníc máme nastavenú efektívne, NKÚ  ocenil, že v našom kraji tri zo štyroch nemocníc dosiahli kladný hospodársky výsledok ( 5,73 mil. € za rok 2023) , najmä vďaka príjmom z podnikateľskej činnosti a kapitálovým transferom od VÚC ako zriaďovateľa. A čo je významne dôležité , že v hodnotení kvality nemocníc alebo hodnotení spokojnosti pacientov relevantnými subjektami zastávame popredné priečky.“


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama