Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Plán obnovy prináša do kraja reformu a investície v oblasti zelených zručností za dva milióny

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 27. marec 2024

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK dnes slávnostne podpísala memorandá o spolupráci našich stredných škôl - SOŠ stavebnej v Žiline a Spojenej školy v Martine so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti REPowerEU. Pre školy predstavuje podpísanie memoránd zlepšenie vzdelávania a zvýšenie kvality žiakov v odbore Technik energetických zariadení budov.

Realizácia kapitoly REPowerEU v súlade s vytýčenými cieľmi Európskej únie, najmä v oblasti boja s klimatickou krízou vrátane prechodu na zelenú ekonomiku si vyžaduje prípravu vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí musia disponovať vhodnými zelenými zručnosťami v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

V súlade s tým Štátny inštitút odborného vzdelávania plánuje postupne uzavrieť memorandá aj  so školami a samosprávami v iných krajoch Slovenska. Žilinský samosprávny kraj však aktuálne považuje za najpripravenejší pre otvorenie  projektu. Podpisom memoránd zahajujeme spoluprácu v oblasti rozvoja zelených zručností.

Učebne vybudované na uvedených stredných školách budú slúžiť na získanie zručností a overovanie nadobudnutých vedomostí v oblasti nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie s využitím SMART technológií. Školy ich budú používať na vyučovanie v oblasti zlepšenia nakladania s energiami existujúcich budov smerom k znižovaniu emisií CO2 a využívaniu vodíka. Celková investícia pre obidve školy je plánovaná vo výške dva milióny eur.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Teší ma, že Žilinský samosprávny kraj zahajuje  reformy v oblasti zelených zručností. Sme krajom inovácií a našou snahou je aj dosahovať technologický progres v súvislosti so šetrením energiami a investovaním do obnoviteľných zdrojov energie. Pokiaľ chceme docieliť rozvoj kľúčových odvetví nášho hospodárstva, je potrebné, aby sa zelené zručnosti stali pre nás samozrejmosťou. Každý z nás môže prispieť k zmene a som rada, že vďaka REPowerEU dostanú naši žiaci a pedagógovia príležitosť rozvíjať svoje odborné zelené zručnosti a byť vzorom pre ostatných.“

Na oboch stredných školách budú v nasledujúcom období v spolupráci s odborníkmi vybavené priestory škôl za účelom teoretickej a praktickej výučby žiakov a pedagogických zamestnancov. Uskutočnia sa kurzy a školenia pedagógov a školiteľov pre prax, žiaci absolvujú nové moduly v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Branislav Hadár, riaditeľ ŠIOV: „Dnešným podpisom memoranda otvárame so Žilinským samosprávnym krajom ďalšiu spoluprácu tentokrát zameranú na rozvoj zelených zručností. Tento krok predstavuje príležitosť aj pre ostatné samosprávne kraje a ich školy v napĺňaní agendy a cieľov vytýčených v ich strategických dokumentoch a Agende 2030. Energetika v smere ochrany svetovej klímy predstavuje kľúčové odvetvie, ktoré si vyžaduje kvalifikovaných ľudí. Verím, že dnes odštartovaná spolupráca nám vzájomne pomôže ich výrazne doplniť.“

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti (kapitola REPowerEU) sa urýchľuje zelená transformácia a podnecujú sa veľké investície do energie z obnoviteľných  zdrojov.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama