Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinská župa podporí cez regionálne dotácie 178 projektov za 267 900 eur

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 13. máj 2024

Komisie pre pridelenie dotácií rozhodli o finančnej podpore 178 projektov. Prerozdelených bolo spolu 267 900 eur, z toho najväčší objem financií - 92 600 eur smeruje do služieb pre komunitu.

O poskytnutie dotácie bolo možné požiadať do 29. 2. 2024. Z dotačného programu boli podporené projekty, ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+.  O poskytnutie dotácie mohli žiadať obce, mestá, právnické osoby so sídlom na území Žilinského kraja (neziskové organizácie, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie  a pod.) a fyzické osoby (podnikatelia s trvalým pobytom na území v kraji). Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 900 eur, maximálna výška 5 000 eur.  O pridelení dotácií rozhodli komisie zložené z krajských poslancov.

Komisie na pridelenie regionálnych dotácií rozhodli o finančnej podpore 178 projektov z celkovo 362 žiadostí, vo viacerých oblastiach: 

  • Investície do služieb pre komunitu – 61 projektov (dotácia v objeme 92 600 eur)
  • Posilnenie podpory a spolupráce aktérov v oblasti komunitných služieb – 14 projektov (dotácia v objeme 19 200 eur)
  • Zlepšenie prevencie sociálno-patologických javov a zvýšenie bezpečnosti – 7 projektov (dotácia v objeme 9 104 eur)
  • Riešenie dopadov zmeny klímy v sídlach a v krajine – 3 projekty (dotácia v objeme 5 184 eur)
  • Zhodnocovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho udržateľnosť, ochranu a digitalizáciu súvisiacich služieb – 51 projektov (dotácia v objeme 86 126 eur)
  • Podpora rozvoja aktívnych komunít a záujmovej samosprávy s dôrazom na podporu a stabilizáciu mladých ľudí a ich organizácií – 42 projektov (dotácia v objeme 55 686 eur).

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Regionálne dotácie sú jedna z ciest ako môžeme podporiť nápady, ktoré podporia život miestnych komunít,  či už v oblasti kultúry, športu, zmysluplného trávenia voľného času, ale i obnovy historických a kultúrnych pamiatok. V tomto roku podporíme vďaka dotáciám 178 projektov spolu za 267 900 eur. Najviac podporených projektov je z oblasti Investície do služieb pre komunitu, ako sú modernizácie infraštruktúry pre voľnočasové aktivity, investície do služieb knižnice, dobudovanie a modernizácia zariadení resp. priestorov pre športové aktivity, vrátane turistiky a cykloturistiky, pre dobrovoľnícke aktivity a záujmovú činnosť.“

Výsledky pridelenia dotácií nájdete na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama