Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Žilinská župa od roku 2017 zrekonštruovala 84 mostov, opravu vyžaduje 158 ďalších

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 06. júl 2024

V pondelok sa uskutočnilo 14. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK. Súčasťou rokovania bola Správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji.

Správa ciest ŽSK vykonala v mesiacoch apríl – máj 2024 prehliadky stavebno-technického stavu ciest II. a III. triedy a ich mostných objektov v Žilinskom kraji po zimnom období. Vo veľmi dobrom stave, a teda len operatívnu údržbu si vyžaduje 876,003, km ciest II. a III. triedy.  Naopak, v nevyhovujúcom a havarijnom stave je 353,454 km ciest II. a III triedy. Z celkového počtu 791 mostných objektov, je 158 zaradených v stavebno-technickom stupni  zlý a veľmi zlý. „Len v roku 2023 sme opravili 17 mostov za takmer 10 mil. eur, v tomto roku sme dokončili rekonštrukciu Vrbického mosta v Liptovskom Mikuláši za 2,47 mil. eur, práce prebiehajú aj na mostoch v Trstenej, Ústí nad Priehradou a v Korytnici za 1,6 mil. eur,“ informovala Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK.  

Poslanci odsúhlasili bod Nakladanie s majetkom ŽSK, ktorého súčasťou bol aj  prevod nehnuteľného majetku Gymnázia v Rajci vplyvom zmeny zriaďovateľa školy (ŽSK) na Mesto Rajec a tiež prevod správy nehnuteľného majetku Spojenej školy Žilina – Bytčica do správy Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Žiline – Bytčici. „Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti od 01.09. 2024 bolo nevyhnutné previesť a zveriť majetok na Strednú odbornú školu podnikania a služieb,“ objasnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Na vedomie vzali poslanci Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, ich deťoch a domáceho násilia v Žilinskom kraji na obdobie 2024 – 2030. Návrh regionálneho akčného plánu je rámcom činností a vzájomnej súčinnosti regionálnych multiinštitucionálnych tímov, verejných inštitúcií a mimovládneho sektora. „Žilinský samosprávny kraj a jednotlivé organizácie, ktoré sa podieľali na tvorbe dokumentu sa budú môcť jednoduchšie zapájať do rôznych typov projektov, vrátané projektov financovaných z eurofondov pre oblasť prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a v rodinách,“ doplnila Jurinová.

Súčasťou rokovania bola Správa o činnosti Sekcie pre mládež Rozvojovej agentúry ŽSK n.o. za rok 2023. Sekcia pre mládež ŽSK zorganizovala v roku 2023 viacero inovatívnych stretnutí a školení, zapojila sa organizačne do viacerých aktivít napr. Vyčistime spolu kraj 2023, kde sa prihlásilo viac ako 140 skupín a približne 2000 dobrovoľníkov, spolupodieľali sa na vzniku Krajského školského parlamentu. Rok 2023 bol pre Sekciu pre mládež  Rokom inklúzie, pričom sa uskutočnilo viacero stretnutí s odborníkmi a zástupcami organizácií podporujúcich inklúziu. Marcel Rypák zo Sekcie pre mládež Rozvojovej agentúry ŽSK: „Vznikla tiež neformálna Komisia pre mládež, ktorá má 15 členov z radov mládežníckych organizácii v ŽSK. Je poradným orgánom Sekcie pre mládež a župy v rozvoji neformálneho vzdelávania v ŽSK,“

V zastupiteľstve bola prednesená aj Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2023. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa počet návštevníkov v zariadeniach cestovného ruchu v Žilinskom kraji za rok 2023 zvýšil na 1 302 828. Návštevnosť za rok vzrástla takmer o pätinu (o 19,8%). Počet ubytovaných hostí sa priblížil k rekordnej návštevnosti z roku 2019. „Do Žilinského kraja v roku 2023 zavítalo 415 788 zahraničných návštevníkov a 887 040 domácich návštevníkov. Z jedenástich okresov dominuje návštevnosti Liptov,“ informovala Iveta Chabadová, výkonná riaditeľka KOCR ŽTK. V Žilinskom kraji poskytovalo počas roka 2023 ubytovacie služby celkovo 1 363 ubytovacích zariadení, čo je o 92 viac ako v roku 2022. Priemerná doba pobytu predstavovala 2,6 noci, počet prenocovaní 3 323 598.V rámci Slovenska bol Žilinský kraj druhý najnavštevovanejší (22,8%) po Bratislavskom kraji (23,4%).

Poslanci tiež schválili Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2024 a návrh na menovanie riaditeľky Turčianskej galérie  Anny Maršalovej a organizácie Energo – Eko – Služby, ktorou sa na základe výsledku výberového konania stala Janka Kavcová.

V Interpeláciách odznela požiadavka na realizáciu nevyhnutných stavebných úprav a energetického zhodnotenia budovy Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, v bode Rôzne poslanci schválili uznesenie poslanca Ľubomíra Kubáňa, ktorým žiada o opätovnú odbornú diskusiu ŽSK a Ministerstva zdravotníctva vo veci vytvorenia a financovania doplnkového bodu APS v Ružomberku.

Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva ŽSK sa uskutoční 30.09.2024 (pondelok).


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama