Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Odovzdávanie ocenení „Sestra UNM za rok 2022“

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 24. máj 2023

Univerzitná nemocnica Martin udelila pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek cenu „Sestra UNM za rok 2022“ piatim zdravotníčkam.

Za nadštandardné pracovné nasadenia a profesionálnu zdravotnú starostlivosť o pacientov si zlaté srdce prebrali:

PhDr. Martina  Stankovianska z Kliniky detskej chirurgie

V roku 1992 nastúpila pracovať na KDCH, kde pracuje doteraz. Popri práci  sestry sa dokázala  neustále vzdelávať, ukončila magisterské a doktorandské štúdium v ošetrovateľstve, špecializačné štúdium v odbore chirurgia. Doplnila si aj pedagogické vzdelanie vrátane mentorského kurzu.  Svoje odborné vedomosti a praktické zručnosti plne využíva vo vedení študentov ošetrovateľstva počas ich odbornej praxe na oddelení ako mentorka. Pripravuje odborné prednášky na semináre a konferencie, edukačné letáky pre deti a ich rodičov. Je veľmi empatická k deťom a k rodičom,  snaží sa im zabezpečiť  čo najlepšie pohodlie počas pobytu v nemocnici a aj takto  napomáha k ich rýchlemu uzdraveniu a návratu do  normálneho života. Martine Stankovianskej patrí  naše uznanie a poďakovanie za jej ústretový a trpezlivý  prístup pri starostlivosti o detského pacienta a ich rodičov.

Katarína Hrnčiarová z Rádiologickej kliniky

41 rokov vykonáva povolanie  sestry, z toho 33 rokov v našej nemocnici. Ako sestra špecialistka asistuje  pri špeciálnych vyšetreniach na CT, MR, RDG, USG pracoviskách, bola pri zrode intervenčnej rádiológie, od začiatku inštrumentovala pri všetkých aj tých najkomplikovanejších výkonoch, svoju prácu si vykonáva svedomito a je vzorom pre všetky sestry, ktoré nastúpili po nej , ochotne im odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti. Po pracovnej aj ľudskej stránke je vzorom nás všetkých. Touto cestou by sme sa jej chceli poďakovať a oceniť jej celoživotnú prácu.

Oľga Majerovová z Denného psychiatrického stacionára

Sestra srdcom, telom i dušou. Zanietená, svedomitá, pracovitá, oddaná práci pacientom. Svojím empatickým a najmä rešpektujúcim prístupom si získavala pre spoluprácu v tíme nielen kolegyne a kolegov, ale najmä pacientov. Svoju činnosť začínala ako sestra na lôžkovom oddelení, neskôr ako staničná sestra Psychiatrickej kliniky. V roku 2006 pri založení Denného psychiatrického stacionára sa ochotne postavila novej koncepcii v starostlivosti o pacientov so skúsenosťou s duševným ochorením – k práci v dennom psychiatrickom stacionári, ktorý vedie doteraz. S láskavým, ale aj dôrazným prístupom je najdôležitejším pilierom stacionára pre ľudí, ktorí to v starostlivosti o ich duševné zdravie potrebujú. Je kreatívna, má ambíciu i naďalej pomáhať a vytvárať priateľskú atmosféru v podmienkach DPS. Dnešný deň by sme jej chceli poďakovať a vyjadriť jej úctu za vykonanú práce v UNM.

Mgr. Dana Matušková z Oddelenia cievnej chirurgie

Do UNM nastúpila v roku 1989 na septické chirurgické oddelenie, kde pracovala až do roku 2014,  v súčasnosti pracuje na ambulancii cievnej chirurgii. Svoju prácu vníma  ako svoje poslanie, vnáša  do nej  veľmi potrebnú ľudskosť, empatiu, láskavosť. Je svedomitá, trpezlivá, zodpovedná, angažuje sa v prednáškových činnostiach, je lektorkou kurzu chronických rán. Našla sa aj v roli mentorky. Doteraz sa  venovala  25 študentom ošetrovateľstva, strávila s nimi  vyše 3500 hodín. Trpezlivo vysvetľuje a sprevádza budúce sestry na odbornej praxi, delí sa s nimi o vedomosti a skúsenosti. Pomáha im získavať zručnosti.  Má pozitívny postoj k inovatívnym riešeniam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Toto cestou by sme sa jej chceli poďakovať za obetavú prácu a popriať je ešte veľa síl  a spokojnosti.

Mgr. Helena Lizuchová z Neurologickej JIS

Po ukončení štúdia nastúpila  pracovať na I. internú kliniku, kde pracovala na Koronárnej jednotke ako sestra špecialistka  v intenzívnej starostlivosti, lákala ju aj práca  sestry v zahraničí a dva krát využila ponuku pracovať v Saudskej Arábii. Po poslednom pobyte v zahraničí prijala prácu sestry manažérky dennej zmeny  na JIS neurologickej kliniky. V práci sa prejavil jej profesionálny prístup, schopnosť   postaviť  sa a čeliť problémom, či už v súvislosti so starostlivosťou o pacienta, ako aj s prevádzkou  JIS.  Ďakujeme  a prajeme veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote.

Tohtoročné oceňovanie bolo výnimočné, okrem toho, že sa konalo v priestoroch hotela Turiec, sa po prvý raz pripojila aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Martin, ktorá udelila cenu „Biele srdce“ pre:

Beáta Hirschnerová z Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM

Od roku 1991 pracuje v Univerzitnej nemocnici Martin na Chirurgickej klinike. V roku 2010 absolvovala špecializačné štúdium v oblasti chirurgického ošetrovateľstva a v tom istom roku absolvovala kurz Mentor klinickej praxe a do role mentorky sa vžila celou svojou dušou. Od roku 2010 vychovala 28 študentov – sestier a venovala im neuveriteľných 3864 hodín svojho času. Je inšpiráciou pre mladšie sestry – svojim, niekedy až materským prístupom a komunikáciou. Pri organizovaní práce je ústretová a ohľaduplná. Kolegyne sa vždy môžu spoľahnúť na jej plné nasadenie, ochotu a dobrú radu. Aj vo svojom voľnom čase pracuje ako stará mama na plný úväzok pri dvoch rozkošných vnučkách. Ako sestra v trojzmennej prevádzke pracuje bezmála 43 rokov, za čo si zasluhuje náš obdiv a vďaku.

Anna Sklenárová z Centra sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Martine pracovala 15 rokov ako sestra OÚNZ Martin. Od roku 1992 pracovala na diabetologickej ambulancii Polikliniky Turčianske Teplice a taktiež na ambulancii praktického lekára a kardiologickej ambulancii. Počas svojej praxe sa venovala deťom v rámci školení Červeného kríža, kde učila aj technické zručnosti prvej pomoci. Od roku 2004 pracuje ako staničná sestra v Centre sociálnych služieb Horný Turiec v Turčianskych Tepliciach. Počas výkonu svojej práce sa snaží zabezpečovať plnohodnotnú ošetrovateľskú starostlivosť všetkým klientom a podporovať úctu a dôstojnosť. Individuálne pristupuje ku klientom, snaží sa zapájať rodinných príslušníkov do starostlivosti o klienta. Svoje organizačné schopnosti, kreatívny manažment, profesionálne vedomosti a zručnosti aktívne využíva ako vedúci pracovník a podporuje personál k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju profesionality v celom zariadení.

Anna Holecová z Gynekologickej ambulancie MUDr. Krkoškovej, Martin

S vlohami pre profesiu sestry sa už asi narodila, hoci spočiatku sa chcela stať vojačkou po vzore svojho otca, nakoľko vlastnosti ako presnosť, precíznosť a ctižiadostivosť ju k tomu predurčovali. Otec nesúhlasil, aby išla v jeho šľapajach, preto sa rozhodla študovať na Strednej zdravotníckej škole v Martine. Po jej skončení sa v roku 1987 zamestnala na I. internej klinike v Martinskej fakultnej nemocnici. V rokoch 1996 až 2004 pracovala v diabetologickej ambulancii u MUDr. Polkovej. Od mája 2004 pracuje ako sestra v gynekologickej ambulancii u MUDr. Krkoškovej. Práca so ženami ju natoľko nadchla, že ju vykonáva s nadšením a láskou už celých 19 rokov. K svojim pacientkam nesmierne milá, citlivá, obetavá a zároveň vysoko profesionálna. Pre svoj empatický prístup je pre ambulanciu je veľkým prínosom. Okrem jej pozitívnych osobnostných vlastností vyniká aj v organizačných a technických zručnostiach potrebných pre bezproblémový chod ambulancie. Vo voľnom čase sa venuje aktívne tanečnému športu – zumbe, čo ju napĺňa pozitívnou energiou. Má rada stretnutia s rodinou a priateľmi.

Bc. Michal Oravec z Dermatovenerologickej kliniky, UNM

Súčasťou tímu UNM je od roku 1996. Svojou vôľou a vytrvalosťou sa vypracoval z pozície sanitára na pozíciu sestra. Pracoval na viacerých oddeleniach a teraz zakotvil na lôžkovej časti Dermatovenerologickej kliniky. Počas pandémie Covid19 bol 14 mesiacov neoddeliteľnou súčasťou lôžkovej časti Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny.  Aktívne sa zapája do školiacich aktivít a svoje skúsenosti odovzdáva aj ako mentor klinickej praxe študentom ošetrovateľstva. Je členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a organizuje zdravotnícku prípravu kurzov prvej pomoci pre členov obecných a mestských hasičských zborov na území Slovenskej republiky. Ako člen Slovenského červeného kríža pracuje aj ako inštruktor prvej pomoci. Vo voľnom čase sa venuje cestovaniu, zaujíma ho história ľudstva, kinematografia, muzikálová a divadelná tvorba. Má výborné organizačné schopnosti a profesionálne vystupovanie. Je čestný, obetavý, zodpovedný, lojálny, komunikatívny a kreatívny. Všetky svoje vlastnosti využíva pri spoluorganizovaní celoslovenských aktivít ako člen Výboru odbornej Sekcie sestier pracujúcich v dermatovenerológii. V súkromnom a pracovnom živote je veľkým prínosom pre rodinu, priateľov, spolupracovníkov a najmä pacientov.

Mgr. Zuzana Masárová z Kliniky pneumológie a ftizeológie, UNM

Strednú zdravotnícku školu v Martine ukončila v roku 1988 a celý svoj profesijný život zasvätila Univerzitnej nemocnici v Martine. Pracovala na ortopedicko-traumatologickej klinike, neskôr  na Oddelení klinickej a imunologickej alergológie. V rokoch 1996 – 2006 sa aktívne podieľala na vzdelávacích akciách pod názvom „Škola astmy“ pre pacientov a opakovane prednášala na celoústavných seminároch o problematike inhalačných systémov. Od roku 2006 pracuje na Klinike pneumológie a ftizeológie v imuno-alergologickej ambulancii, kde ako spoluriešiteľka sa aktívne podieľala aj na viacerých klinických štúdiách. Počas práce na tejto klinike absolvovala magisterské štúdium v odbore Ošetrovateľstvo. Jej srdcovou záležitosťou je aj práca v bronchoskopickej ambulancii, kde v rámci zavádzania nových vyšetrovacích metód, opakovane absolvovala školiace pobyty a vzdelávacie aktivity u nás i v Českej republike. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu, turistike a rada cestuje. Je stále dobre naladená, s úsmevom na tvári a má rada výzvy. Jej práca je odrazom zodpovednosti, dôslednosti, komunikatívnosti, empatie, ale aj asertívneho správania.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama