Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V aktuálnom ročníku ankety TOP lekári má UNM sedem nominácii

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 12. júl 2023

V ankete Zdravotníckych novín Top lekári 2023 má Univerzitná nemocnica Martin aj tento rok svojich zástupcov. V aktuálnom 10. ročníku je v jednotlivých medicínskych oblastiach nominovaných 7 lekárov UNM. Hlasovať za nich môžete online do polnoci 19. júla.

V kategórii detská chirurgia je nominovaný doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA.

Docent Dalibor Murgaš pôsobí ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre detskú chirurgiu a námestník LPS pre chirurgické disciplíny Univerzitnej nemocnice Martin. Pracuje na Klinike detskej chirurgie, ktorá je jedným zo štyroch špecializovaných pracovísk v Slovenskej republike. Špecializuje sa na novorodeneckú chirurgiu, hrudnú a brušnú chirurgiu, chirurgické ochorenia tráviaceho systému a vrodené vývojové chyby. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a zároveň je aj členom vedeckých výborov domácich aj zahraničných kongresov. V 2022 sa stal odborným garantom špecializačného štúdia v odbore detská chirurgia na JLF UK. Docent Murgaš sa zúčastnil zahraničných aj domácich študijných pobytov, podieľal sa na významných medzinárodných projektoch a je členom niekoľkých slovenských aj medzinárodných odborných spoločností. Od roku 2023 je členom výboru Slovenskej spoločnosti detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie.

V kategórii urológia je nominovaný doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

Docent Ján Ľupták je prednosta Urologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Do klinickej praxe na pracovisku uviedol perkutánnu chirurgiu obličiek, miniinvazívnu liečbu urolitázy, laparoskopiu a robotickú liečbu urologických ochorení. Pôsobí ako člen výboru Slovenskej urologickej spoločnosti, člen výboru Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne aj ako člen Európskej urologickej spoločnosti. Je vysokoškolským pedagógom na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Za časopiseckú a knižnú odbornú publikáciu bol opakovane ocenený cenou odbornej spoločnosti.

V kategórii gynekológia a pôrodníctvo je nominovaný doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Docent Kamil Biringer je prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin a prodekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Docent Biringer sa zúčastnil niekoľkých zahraničných i domácich študijných a výskumných pobytov a stáží. Rozširoval si vedomosti a schopnosti v oblasti urogynekológie s využitím syntetických implantačných systémov pri defektoch panvového dna u žien, v gynekologickej endoskopii, vo fetálnej sonografii a echokardiografii, či onkologickej gynekológii. Aktívne sa podieľa na uvedení novej liečebnej modality v Univerzitnej nemocnici Martin – robotickej chirurgie v gynekológii. Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedeckých projektov a grantov s úspešne publikovanými vedeckými výstupmi v odbornej literatúre. Jeho knižné publikácie sa zameriavajú na problematiku hypoxie plodu, gynekologickej endokrinológie a sonografie v adolescentnom veku a tiež zriedkavých nádorov vaječníka.

V kategórii maxilofaciálna chirurgia je nominovaná doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Docentka Mária Janíčková je prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnie Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Vo svojej odbornej praxi sa zameriava na traumatológiu a onkológiu oromaxilofaciálnej oblasti, čeľustnoortopedické vývinové anomálie a ochorenia a úrazy v maxilofaciálnej oblasti u detí. V spolupráci s Martinským centrom pre biomedicínu (BIOMED) sa podieľa na výskumoch v oblasti osteogénnej diferenciácie kmeňových buniek ľudskej zubnej drene a ich využitia ako nástroja na regeneráciu kostného tkaniva. V UNM realizuje operácie fraktúr maxilofaciálneho skeletu u detí aj s využitím bioresorbovateľných osteofixačných materiálov, ktoré sú v porovnaní s konvenčnými titánovými materiálmi oveľa šetrnejšie ku detskému organizmu. Vďaka grantu ministerstva zdravotníctva SR bola Univerzitná nemocnica Martin prvým zdravotníckym zariadením na Slovensku kde sa využívali biodegradovateľné osteosyntetické materiály pri úrazoch v tvárového skeletu u detí. Pôsobí ako predsedníčka pracovnej skupiny pre program stomato-maxilo-faciálna chirurgia v rámci kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti MZ SR a aj ako vedecký sekretár Slovenskej asociácie oro-maxilofaciálnej chirurgie.

V kategórii oftalmológia je nominovaný MUDr. Peter Žiak, PhD.

Doktor Peter Žiak je prednosta Očnej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Riadi pedagogický a liečebno-preventívny proces na Očnej klinike. Ako jeden z prvých lekárov v SR začal samostatne vykonávať refrakčné excimer-laserové operácie. Pod jeho vedením sa klinika zúčastnila na viacerých klinických skúšaniach, v roku 2010 sa podieľal na prvej implantácii asymetrickej multifokálnej šošovky v SR, ako aj prvej implantácii tórickej aditívnej šošovky v SR a ČR. V roku 2012 sa pod jeho vedením vykonala prvá implantácia trifokálnej vnútroočnej šošovky v SR. Navrhol konštrukciu a zavedenie do praxe stereoskopického 3D HD zobrazovacieho systému pre 3D HD videozáznamy očných operácií - priorita v rámci strednej Európy. Na Očnej klinike JLF a UNM začal používať ako na jednom z prvých pracovísk na svete systém virtuálnej reality na tréning pacientov s amblyopiou. MUDr. Žiak je organizátor  pravidelnej odbornej akcie Martinská 3D Live surgery.

V kategórii rádiológia je nominovaný doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD, FCIRSE

Docent Kamil Zeleňák je prednostom Rádiologickej kliniky JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin. Špecializuje sa na liečebné neurointervenčné vnútrocievne zákroky a viaceré z nich realizoval ako prvý na Slovensku. Je čestným členom Českej rádiologickej spoločnosti, predsedom Výboru pre umelú inteligenciu a robotiku Európskej spoločnosti miniinvazívnej neurologickej terapie (ESMINT), členom Výboru intervenčnej neurorádiológie Európskej neurorádiologickej spoločnosti a viceprezidentom Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Je priekopníkom implementácie umelej inteligencie v rádiológii a ako jeden z prvých na svete zaviedol používanie robotického systému pri liečebných technikách na mozgových cievach. Je autorom a spoluautorom  viac ako 300 odborných publikácií vrátane štyroch odborných kníh a deviatich knižných kapitol. Ako prvý na svete publikoval použitie vnútrocievnej liečby ischemickej cievnej mozgovej príhody u novorodenca.

V kategórii detská neurológia je nominovaná MUDr. Stanislava Suroviaková, PhD.

Doktorka Stanislava Suroviaková pracuje od roku 2015 na Klinike detí a dorastu Univerzitnej nemocnice v Martine, kde po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky v odbore pediatrická neurológia sa venuje diagnostike a liečbe neurologických pacientov v pediatrii. Polysomnografickú diagnostiku porúch spánku u detí študovala počas študijného pobytu v detskom spánkovom laboratóriu Detskej kliniky Univ. La Sapienza v Ríme. Je absolventkou viacerých študijných stáži pediatrickej neurológie v Prahe. V roku 2020 získala vedecko akademický titul PhD. v pediatrii obhájením práce na tému: „Neurologická manifestácia celiakie v detskom veku“. Aktívne sa podieľa na výučbe pediatrickej neurológie študentov JLF UK v Martine. Vedecko-odbornú problematiku publikuje a prednáša na domácich aj zahraničných fórach.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

Reklama