Krčméry Štefan

básnik, literárny historik, literárny kritik, publicista, prekladateľ, redaktor

0.0/5 hodnotení (0 volieb)
Krčméry Štefan

Krčméry Štefan   

    

* 26.12.1892 Mošovce - † 15.2.1955 Pezinok 

 

Životopis

 

V roku   1927 bol  vyznamenaný   juhoslovanským   Radom  sv.  Sávu  III.   stupňa. V rokoch 1899-1903 navštevoval ľudovú školu v Jasenovej a v rokoch 1903-1907 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. V rokoch 1907-1911 študoval na evanjelickom   lýceu  a  v  rokoch  1911-1915  na  evanjelickej  teologickej akadémii v Bratislave. V  rokoch 1915 - 1916  bol  kaplánom v Krajnom, v rokoch 1917-1918 v Bratislave, v roku 1918 bol redaktorom Národných novín, v rokoch 1919-1932 tajomníkom Matice slovenskej  a  súčasne   redaktorom Slovenských pohľadov v Martine. Bol inšpirátorskou osobnosťou slovenskej literatúry a kultúry ako básnik, literárny historik a kritik, prekladateľ, publicista, redaktor a organizátor. V poetickej tvorbe sa opieral o slovenskú literárnu modernu a o Hviezdoslava, ale aj o európskych romantikov a  symbolistov. Okrem toho publikoval množstvo štúdií a príspevkov o literatúre, umení a kultúre v slovenských periodikách. Mimoriadne zásluhy si získal ako redaktor Slovenských pohľadov (1922-1932), okolo ktorých sústredil takmer všetkých starších i začínajúcich autorov.   Ako matičný tajomník sa  pričinil  o  organizovanie   jej vedeckých a umeleckých odborov.  V rámci Ústredia slovenských  ochotníckych divadiel i miestnych odborov Matice slovenskej aktivizoval divadelnú a osvetovú činnosť na celom Slovensku. Venoval sa prekladaniu poézie z maďarčiny, nemčiny, francúzštiny, zo  slovanských   literatúr,  ako  aj  poézie  iných  národov.

 

Výber z tvorby 

 

Básnickým  debutom  Keď  sa  sloboda  rodila reagoval na spoločenské premeny súvisiace so vznikom československého štátu. Zbierka Herbarium bola výberom subjektívnej a meditatívnej lyriky a zbierku Piesne a balady ovplyvnila ľudová slovesnosť. Básne z posledného obdobia, poznačené tragikou osudu, vyšli v zbierke Pozdrav odmlčaného básnika. V prozaickej tvorbe lyrické obrázky a úvahy zakomponoval do osobných vyznaní vo forme listov budúcej manželke, ktoré vyšli v knižke Ty a Ja. V próze Osvobodenie zaujal stanovisko k poprevratovému životu na Slovensku a v cykle Zimná legenda priblížil viaceré osobnosti slovenskej literárnej minulosti. Zvlášť významné je jeho literárnohistorické dielo, usilujúce sa o syntézu slovenských literárnych dejín, čo prezentoval knihami Prehľad dejín slovenskej literatúry, Moyses a Kuzmány, Ľudia a knihy, ale najmä Stopäťdesiat rokov slovenskej literatúry a v posmrtne vydaných Dejinách literatúry slovenskej.  

        

Zdroje:

 

Kalendár výročí regionálnych osobností Turca 2011, Turčianska knižnica v Martine 2007