Vytlačiť túto stránku
utorok, 15 január 2013 21:01

Nové Evanjelické bilingválne gymnázium v Martine nadväzuje na generáciu významných evanjelikov.

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Nové Evanjelické bilingválne gymnázium v Martine nadväzuje na generáciu významných evanjelikov. Nové Evanjelické bilingválne gymnázium v Martine nadväzuje na generáciu významných evanjelikov.

Od budúceho šk. roku vzniká v Martine nové Evanjelické bilingválne gymnázium, ktoré je výnimočné tromi zážitkami: akademickým, kresťanským a zážitkom spoločenstva. Študenti zažijú skutočný akademický zážitok – vzdelávanie, ktoré je primerane náročné, aby mohli naplniť svoj potenciál a byť tak vedomostne aj prakticky pripraví na vysokoškolské štúdium doma aj v zahraničí. Zážitok spoločenstva dáva žiakom spoznať bezpečné a podnetné vzťahy nielen so spolužiakmi ale aj s pedagógmi. Tretí zážitok prináša stretnutie s kresťanskými hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru. „V našej škole sa snažíme, aby vzdelávanie bolo pre žiakov zážitkom a aby bolo čo najviac autentické“ – hovorí riaditeľ školy Jozef Sopoliga.

V akademickej časti sú pre študentov preto pripravené zaujímavé aktivity – angličtina 16 hodín týždenne s americkými lektormi, predmetové olympiády, možnosť získať medzinárodné jazykové certifikáty, školský časopis či debatný klub. Študenti budú taktiež zapojení do viacerých medzinárodných projektov, medzinárodnej výmeny žiakov a štúdia v zahraničí. Súčasťou vzdelávacieho programu sú aj letné stáže alebo štúdium aplikovanej ekonómie, v ktorej si študenti vyskúšajú vedenie vlastnej fiktívnej firmy. Vzdelávací program doplní aj ich projektová práca, bloková a tematická výučba. Aj vďaka tomu sa škola už teraz pripravuje na získanie International Baccalaureate – osvedčenia Medzinárodnej vzdelávacej organizácie (IBO) so sídlom v Ženeve.

Evanjelické bilingválne gymnázium Martin
Pravda s veľkým „P“ aj v škole
Prostredníctvom tretieho zážitku vo vzdelávacom procese, ktorým je stretnutie s Božím slovom, kresťanskými hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru, má škola za cieľ osloviť žiakov skrze evanjelium a zároveň budovať prosociálne správanie – aby sa živé Slovo dotýkalo celej osobnosti žiakov. Riaditeľ gymnázia Jozef Sopoliga preto hovorí o prioritách školy, ktorými sú „atmosféra lásky, vzájomný rešpekt, otvorená komunikácia a hľadanie pravdy s veľkým „P“, a to tak, aby každý žiak mohol rásť vo všetkých daroch, talentoch a rozvinúť svoj potenciál.

V oblasti kresťanského zážitku bude súčasťou školy vyučovanie náboženstva dvakrát za týždeň ale aj ranné stíšenia, školské bohoslužby, školský diskusný klub, projekty pomoci iným a podpora misijných aktivít. „Keďže chceme, aby študenti mali aj zážitok spoločenstva, zameriavame sa aj na rozvoj kľúčových kompetencií a prosociálneho správania a s týmto cieľom plánujeme uskutočniť teambuildingové aktivity, prosociálne výcviky, viesť školský spevokol a školskú kapelu či školské reprezentačné družstvá“ – vysvetľuje Sopoliga. Zaujímavým spestrením štúdia sú aj letné tábory, na ktorých budú študenti participovať s ďalšími domácimi aj zahraničnými partnerskými školami.

Evanjelické bilingválne gymnázium Martin
Tradícia pokračuje
Skrze kresťanské hodnoty vo výchove a vzdelávaní napája nové gymnázium mesto Martin na niekdajšiu tradíciu jeho vyššieho školstva z 2. pol. 19. storočia. „V mojich očiach predstavuje generácia ľudí, ktorí založili prvé slovenské gymnázium nesmierne odvážnych, aktívnych a tvorivých ľudí, a preto verím, že nadviažeme na ich dedičstvo“, dodáva riaditeľ Sopoliga. Nové evanjelické gymnázium nadväzuje okrem dedičstva predkov aj na stále úspešnejšiu evanjelickú základnú školu, ktorá aktuálne patrí medzi 4% škôl s najlepšími výsledkami na Slovensku. Tento úspech v januári potvrdili aj nezávislé testy žiakov 8. a 9. ročníka s názvom Komparo 2012, ktoré preverili vedomostnú úroveň žiakov v troch vedomostných okruhoch - slovenskom jazyku a literatúre, matematike a prírodovedno-spoločenskom bloku.

K významnému úspechu Evanjelickej základnej školy v Martine, ktorá dáva dôraz na bilingválnu formu vyučovania v anglickom jazyku, prispeli aj americkí lektori, učiaci rodenou angličtinou. Na jazykovej príprave prevádzanej americkými lektormi sa navyše zúčastňujú aj samotní pedagógovia. Fakt, že Evanjelická základná škola v Martine je úspešnejšia ako 96% ostatných slovenských základných škôl svedčí o kvalitnej systematickej práci. Na evanjelickú základnú školu preto nové Evanjelické gymnázium v Martine priamo nadväzuje, a to programom, aj samotným zameraním školy. Ak k vzdelávacej časti pridáme výchovu v duchu kresťanských hodnôt a príkladov kresťanského charakteru, rozpoznávame v Martine kvalitnú výučbu a výchovu aj na pôde evanjelického vzdelávania.

 

Autor: Hedwiga Tkáčová Hennelová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky