streda, 16 január 2013 00:38

SNK s novou organizačnou štruktúrou.

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Slovenská národná knižnica s novou organizačnou štruktúrou. Slovenská národná knižnica s novou organizačnou štruktúrou.

Slovenská národná knižnica (SNK) vstúpila do roku 2013 s novou organizačnou štruktúrou. „Hlavným dôvodom organizačnej zmeny bola potreba racionalizácie, zefektívnenia a skvalitnenia činnosti SNK a decentralizácie rozhodovacích procesov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce vo všetkých oblastiach činnosti SNK tak, aby dokázala pružne reagovať na aktuálne výzvy“, vysvetlila generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Nová organizačná štruktúra, ktorá vychádzala z Koncepcie ďalšieho rozvoja SNK predloženej Katarínou Krištofovou v procese výberového konania na post generálnej riaditeľky SNK v roku 2012, umožní významne zefektívniť základné knižničné procesy ako sú bibliografia, katalogizácia či akvizícia. „Rovnako na jej základe bude možné inovovať prístupy v oblasti služieb čitateľom a používateľom tak, aby rešpektovali požiadavky digitálneho veku, definovať nové postavenie organizačných útvarov ako Literárny archív či Literárne múzeum“, povedala generálna riaditeľka. Nová organizačná štruktúra, neoficiálne nazvaná aj „SNK v2.0“, ďalej umožní podstatne zracionalizovať prevádzku hnuteľného i nehnuteľného majetku SNK, riešiť havarijný stav depozitu a nevyhovujúce podmienky uloženia a ochrany podstatnej časti fondov či zvládnuť implementáciu veľkého digitalizačného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

V rámci organizačnej zmeny z dôvodu nadbytočnosti ukončilo pracovný pomer v SNK dohodou 17 zamestnancov, pričom medzi nimi nebol ani jeden zamestnanec vedy a výskumu, iba knihovníci, manažéri kultúry a reštaurátor. Štyria z týchto zamestnancov mali vedecký titul, z nich dvaja boli vo vyššom dôchodkovom veku, jeden v SNK pracoval externe a jeden je na plný úväzok zamestnaný na vysokej škole. Časť zamestnancov, s ktorými SNK uzavrela dohodu o skončení pracovného pomeru, bola v dôchodkovom veku. K dnešnému dňu SNK zamestnáva 291 ľudí zo žilinského regiónu. Od 1. septembra 2012 SNK vytvorila viac ako 40 nových pracovných miest v súvislosti s realizáciou národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Nezanedbateľný bol aj fakt, že na rok 2013 bol v súvislosti s úspornými opatreniami vo verejnej správe znížený fond mzdových prostriedkov SNK o takmer 83 000 eur, čo predstavuje 4,5 % oproti roku 2012. Faktom je aj to, že bývalý generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák zanechal deficit vo fonde mzdových prostriedkov SNK vo výške 30 tisíc eur, s ktorým sa nové vedenie SNK muselo vysporiadať. „Rok 2013 sa bude v Slovenskej národnej knižnici niesť v znamení mnohých zmien a inovácií, ktorých cieľom má byť to, aby sa z niečoho, čo sa zvyklo nazývať kultúrnou ustanovizňou stala moderná, progresívna, profesionálna inštitúcia, ktorá bude rešpektovaná tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni“, dodala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn