streda, 01 október 2014 00:00

Neografia a SOŠ obchodu a služieb nadviazali spoluprácu v oblasti praktického vyučovania Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Ing. Patrick Schwab, Ing. Slavomíra Guráňová,  Bc. Emília Králová Ing. Patrick Schwab, Ing. Slavomíra Guráňová, Bc. Emília Králová

Prebiehajúca reforma odborného vzdelávania a prípravy prináša možnosť aktívnejšieho zapojenia sa zamestnávateľov do procesu teoretickej a praktickej výučby v stredných odborných školách. Aj v súvislosti s touto skutočnosťou sa na pôde Neografie, a.s. uskutočnilo pracovné stretnutie medzi vedením spoločnosti a zástupcami Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine.

Ing. Patrick Schwab, generálny riaditeľ spoločnosti Neografia, a.s. Martin, vyjadril presvedčenie, že schopnosť stredných škôl uspokojovať požiadavky na výkon jednotlivých povolaní závisí vo veľkej miere aj od spoluúčasti zamestnávateľov, ktorá má priamy vplyv pre neskoršiu úroveň vzdelanosti a odbornosti zamestnancov jednotlivých firiem. Ponúkol žiakom SOŠ obchodu a služieb spoluprácu v rámci študijných odborov grafik tlačových médií a operátor tlače a učebného odboru polygraf – knihár.

 

Neografia a.s. sa zaviazala, že bude vytvárať v maximálnej možnej miere podmienky pre praktické vyučovanie žiakov školy. Tým sa aj vyjadrujú k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky, či záverečnej skúšky. Na základe podnetov riaditeľky školy Ing. Slavomíry Guráňovej a Bc. Emílie Královej, vedúcej strediska odbornej praxe polygrafického, prediskutovali možnosti spolupráce v rámci praktického vyučovania v školskom roku 2014/2015. Generálny riaditeľ Ing. Patrick Schwab ubezpečil vedenie školy, že žiaci budú prichádzať do styku s technikou konečného spracovania ako napr. Kolbus linka, falcovanie hárkov, šitie knižných blokov, laminovanie, ryhovanie, balenie a pod. Riaditeľka školy verí, že v budúcnosti nájdu absolventi menovaných odborov, ktorých je v súčasnosti na trhu práce nedostatok, uplatnenie v našej spoločnosti.

Autor: Bc. Emília Králová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn