Reklama
nedeľa, 02 november 2014 22:21

Výzva Turčianskej galérie na podporu umenia v Turci Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Výzva Turčianskej galérie na podporu umenia v Turci Výzva Turčianskej galérie na podporu umenia v Turci

Cieľom otvorenej výzvy je v rámci Turčianskej galérie podporiť prezentáciu mladého súčasného turčianskeho umenia, a to nielen vizuálneho, ale aj s presahom do iných foriem. Chceme poskytnúť priestor najmä začínajúcim kurátorom a umelcom. Tí, ktorí pošlú kvalitný a nápaditý projekt, si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať, ako sa robí výstava.

Výzva nemá tematické obmedzenia. Víťazné projekty vyberie komisia zložená z odborných pracovníkov galérie a prizvaných teoretikov umenia. Predpokladaný termín výstav je II – XII/2015. Na termínoch konkrétnych výstav sa dohodne galéria s úspešnými uchádzačmi.

 

     Podmienky:

 • Vek umelcov do 35
 • Výzva sa vzťahuje len na profesionálnych umelcov (študentov a absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania, môžu byť aj zo zahraničia) žijúcich v regióne Turiec alebo tých, ktorí sa v regióne Turiec narodili.
 • Projekt musí mať kurátora, kurátorovanie jedným z umelcov nepostačuje
 • Projekt musí byť realizovateľný v rámci možností Turčianskej galérie
 • K projektom vybraných na realizáciu bude s umelcom alebo kurátorom uzatvorená zmluva, v ktorej sa dohodnú podmienky vzájomnej spolupráce (finančné, technické, priestorové,...).
 • Zaslané projekty TG môže použiť ako podklady pre získanie finančných prostriedkov na dané výstavy z rôznych finančných nadácií a dotačných systémov.

     K zaslaným projektom treba pripojiť:

 • Vyplnený prihlasovací formulár
 • Popis koncepcie a idey výstavy
 • Požiadavky na techniku / prehrávače, projektory, monitory a pod./ príp. iné špecifické

požiadavky / napr. náročnejšie inštalovanie či prevoz diel a pod./

 • Predbežne orientačný rozpočet výstavy
 • Životopisy a stručný prehľad zrealizovaných projektov kurátora a umelcov
 • Portfólio alebo obrazová dokumentácia tvorby umelcov / môže byť v elektronickej podobe na CD/DVD /

Turčianska galéria poskytne:

 • Výstavný priestor na prízemí vo výstavnej miestnosti 05 a vo vestibule
 • Technické vybavenie / projektory, prehrávače, obrazovky atď./ v rámci možností galérie
 • Asistenciu pri inštalovaní výstavy
 • Tlač a distribúcia pozvánok na výstavu
 • PR projektu / rozposlanie pozvánok, a tlačových správ poštou a elektronicky kontaktom z databázy galérie, poskytnutie priestoru v regionálnych médiách /
 • Oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania

 

Termín uzávierky zasielania projektov je 21. november 2014  (rozhoduje pečiatka pošty). Projekty zasielajte poštou na adresu: Turčianska galéria v Martine, Daxnerova 2, 036 01 Martin. Obálku označte heslom „PRIESTOR  2015“. Projekty nespĺňajúce podmienky alebo zaslané po termíne uzávierky budú posudzované v druhom kole. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do 2 týždňov od zasadnutia komisie.

 

Autor: Terézia Závacká © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn