pondelok, 28 január 2013 14:43

Predstavujeme sa: Členské ústredie Matice slovenskej

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Predstavujeme sa: Členské ústredie Matice slovenskej Predstavujeme sa: Členské ústredie Matice slovenskej - Foto: Josef Hamáček

Členské ústredie MS (ďalej len ČÚ MS) je organizačný útvar Matice slovenskej zriadený Maticou slovenskou ako pracovisko bez právnej subjektivity. Úlohy a postavenie ČÚ MS sú zadefinované v stanovách MS, ktoré boli prijaté na celoštátnom sneme MS, ktorý sa konal 17. 9. 2011 v Martine.

ČÚ MS je riadiacim, koordinačným, organizačným, programovým a metodickým pracoviskom pre matičné hnutie a oblastné strediská. Plní úlohy spojené so zakladaním MO, ZO, VO a OMM, registráciou, usmerňovaním, aktivizáciou činnosti a rozširovaním členskej základne. Udržiava kontakty s odbormi MS, usmerňuje prácu okresných a krajských rád, venuje pozornosť a starostlivosťich práci. Vedie ústrednú evidenciu členov a odborov Matice slovenskej.  ČÚ MS je pracoviskom pre organizáciu a koordináciu členských subjektov a oblastných stredísk MS v SR a informačných a kultúrnych stredísk v zahraničí. Plní úlohy súvisiace so vzdelávaním a kultúrno-osvetovou činnosťou.

ČÚ MS je nielen spolkovým pracoviskom, ale predovšetkým pracoviskom prvého kontaktu s členskou základňou, zároveň poskytuje informácie pre občanov SR, ktorí by mali záujem stať sa súčasťou početnej rodiny matičiarov. „Matica slovenská napĺňa svoju vnútornú a vonkajšiu činnosť voči členskej základni prostredníctvom svojich organizačných jednotiek (miestnych, záujmových, vedeckých odborov a OMM) pod koordinačnou a riadiacou gesciou Členského ústredia MS a jej oblastných stredísk – domov a oblastných pracovísk MS. Spolu 35 pracujúcich teritoriálnych pracovísk MS  sú nositeľmi zodpovednosti za kultúrno-spoločenské a duchovné podujatia na celom území Slovenska,“ informuje M. Fejko, riaditeľ ČÚ MS.

Najzákladnejšou úlohou ČÚ MS je predovšetkým registrácia a evidencia odborov, preto je nevyhnutné si povedať, aký je súčasný stav členstva v MS. K 12. 12. 2012 mala Matica slovenská 29 939 členov, tzn. členov v miestnych, záujmových, vedeckých odboroch a v odboroch Mladej Matice a individuálnych, zakladajúcich a kolektívnych členov. ČÚ MS eviduje 708 MO MS, z toho 462 aktívnych, 48 OMM, z toho 33 aktívnych, a 12 ostatných záujmových a vedeckých odborov. Kolektívnych členov pri MS je 15 a individuálnych členov registrovaných priamo ČÚ MS, ktorí nie sú členmi v žiadnom odbore MS, je 60. Zakladajúcich členov je v súčasnosti 30. „K tomuto stavu členskej základne sme dospeli po dôkladnej analýze, ktorá sa vykonala na základe kontroly aktualizovaných matričných kníh o stave členstva, ktoré sme si opakovane vyžiadali od odborov MS k termínu 31. 3. 2011. Na základe kontroly doručenej písomnej dokumentácie od odborov MS sme zistili, že  počet členov v  odboroch je v rozpore s údajmi, ktoré ČÚ MS vykazovalo v predchádzajúcom období, čiže pred 31. 3. 2011.Znížil sa celkový počet členov v MS a to z vykazovaných 62 812  na 28 048 matičiarov, čo predstavuje rozdiel 34764.

Začiatkom 90. rokov 20 stor. pod vedením PhDr. Cyrila Žuffu malo ČÚ MS 13 pracovníkov. V roku 2000, keď MS zažívala, povedané bez zveličovania, jedno z najťažších svojich mnohopočetných ťažkých období, ČÚ MS muselo postupne znižovať počet pracovníkov. V posledných niekoľkých rokoch až do 13. 7. 2012 plnili v ČÚ MS povinnosti vyplývajúce zo štatútu 4 zamestnanci. V súčasnosti po odchode Mgr. J. Môcovej pracujú na ČÚ MS 3 pracovníci vrátane riaditeľa PhDr. M. Fejka.

Ambícia, aby sa MS ako najstaršia slovenská ustanovizeň stala modernou, životaschopnou, prístupnou a rešpektovanou inštitúciou v spoločnosti, a tak mohla výrazným spôsobom ovplyvňovať vývoj v štáte, sa môže naplniť len vtedy, ak sa bude MS opierať o širokú členskú základňu. Nárast počtu členov MS sa dá docieliť spoločným úsilím nielen ČÚ MS, ale aj ústredia MS ako celku v koordinácii s oblastnými strediskami a s ostatnými matičnými zložkami (KR MS, OR MS, ale aj MO MS). „Jednoducho povedané, všetci musíme ťahať za jeden povraz. Výrazným krokom k tomuto smerovaniu je schválenie  novej legislatívy a získavanie mladých ľudí do našich radov. Zvýšeniu vážnosti MS má pomôcť aj inštitút zakladajúcich členov Matice slovenskej priamo sa viažuci k menám osobností stojacich na samom začiatku matičného hnutia, ako bol napr. Štefan Moyses, Karol Kuzmány, Janko Francisci a ďalší,“ tvrdí M. Fejko. Aj súčasný predseda vlády SR Robert Fico si onedlho prevezme z rúk predsedu MS Mariána Tkáča diplom zakladajúceho člena.

Podľa M. Fejka by mala byť stále aktuálna otázka posilňovania slovenského vlastenectva a národného povedomia vo všetkých generáciách slovenskej spoločnosti. „Matica slovenská musí podporovať všetky aktivity, ktoré uskutočňujú Slováci žijúci v národnostne zmiešaných oblastiach SR a Slováci žijúci v zahraničí. Získavanie mladých ľudí do radov MS je nevyhnutnosťou. Na podporu tejto úlohy treba organizovať národné, kultúrne, spoločenské podujatia, odborné semináre, poznávacie výlety k historickým pamiatkam a športové akcie. Na to by mala slúžiť aj koncepčne zameraná vzdelávacia činnosť Matice.“
O problematike nárastu členstva v MS by sa dalo ešte napísať veľa. Dôležité je však len jedno. Byť členom MS by malo byť pre každého Slováka otázkou cti,“ dodáva na záver M. Fejko.

Autor: Mgr. Eva Lacová, marketing MS

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn