nedeľa, 01 február 2015 00:00

Evanjelická spojená škola uspela v ďalšom európskom projekte

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Evanjelická spojená škola uspela v ďalšom európskom projekte Evanjelická spojená škola uspela v ďalšom európskom projekte

Na Evanjelickej spojenej škole je jednou z priorít vyučovacieho procesu rozšírené vyučovanie anglického jazyka, ktoré zabezpečujú tak slovenskí učitelia, ako aj zahraniční lektori. Angličtinu sa deti začínajú učiť už v škôlke a jej systematická výučba pokračuje už od 1. ročníka základnej škola až po bilingválne gymnázium. Škola je dlhodobo úspešná aj v európskych projektoch zameraných na rozvoj jazykovej zdatnosti žiakov i učiteľov.

Riaditeľ školy Mgr.Jozef Sopoliga: „Naša škola má ambície na jednej strane poskytnúť kvalitné vzdelávanie podľa štandardov platných pre slovenské školy, ale zároveň dať vzdelaniu širšiu dimenziu integrovaním anglického jazyka do vzdelávania žiakov metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania metódou CLIL (Content and Language Integrated Learning), ktorá je jednou z priorít školy a zároveň aj jej najväčšou výhodou v porovnaní s inými školami v regióne. Pri CLIL vyučovaní sú vždy v triede žiaci s rôznymi schopnosťami nie len v cudzom jazyku, ale aj v iných formách znalostí a zručností. Jednou z kľúčových častí metodiky CLIL je, aby deti počas vyučovania používali jazyk aktívne medzi sebou a tak sa navzájom učili. Z CLIL hodiny tak môžu profitovať všetci žiaci, nie len tí, o ktorých si myslíme, že sú „dobrí v jazykoch“.

 

V rokoch 2012 -2014 získala škola grant v podprograme Školské partnerstvá Comenius – multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS spolu so školami v Španielsku, Švédsku a Poľsku. Do projektu s názvom „Secret power – media“ (Tajná moc médií) boli zapojení žiaci 2. stupňa. Pracovným jazykom bola angličtina. Cieľom projektu bolo ukázať cestu, prostredníctvom ktorej sa môžu naučiť efektívne využívať silu médií a zároveň sa pri tom aj zabaviť. Ďalší úspešný projekt realizuje škola práve v tomto období prostredníctvom programu Erasmus+, cez ktorý získala nenávratný finančný príspevok na zvýšenie jazykových kompetencií učiteľov.

 

Konkrétnejší obsah projektu priblížuje zástupkyňa riaditeľa Ing.Dana Bednárová

„Cieľom projektu je zvýšenie kvality jazykových kompetencií učiteľov a skvalitnenie metodiky vyučovania predmetov vyučovaných v anglickom jazyku prostredníctvom metodiky CLIL .Tento cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom vyslania väčšiny našich učiteľov na jazykové kurzy, ktoré budú prebiehať formou 10-dňového pobytu vo Veľkej Británii, kde okrem jazykových kompetencií účastníci budú mať možnosť získať aj kultúrnu skúsenosť  či už samotným pobytom v krajine alebo pobytom v rodine. Konkrétnym prínosom projektu pre žiakov našej základnej školy by malo byť zvýšení kvality vyučovacieho procesu, kreatívnejšími formami práce na vyučovaní a používaním interaktívnych komunikatívnych prístupov. Učiteľky materskej školy sa v rámci projektu zúčastnia 5 dňového kurzu Kreatívne prístupy vo výučbe mladého veku a predškolskom vzdelávaní  v Taliansku, ktorý zlepší ich znalosť a pochopenie tvorivých prístupov v ranom veku vzdelania. Vedúci pedagogickí zamestnanci - riaditeľ, zástupkyne jednotlivých stupňov absolvujú v rámci projektu kurz Vedenia v stredoškolskom vzdelávaní vo Fínsku vzhľadom na to, že gymnázium sme otvorili len tento školský rok.“

 

Na zhodnotenie konkrétneho prínosu kurzov sme sa opýtali troch učiteľov, ktorí ich už absolvovali

Mgr. Dušan Haško: „Absolvoval som týždenný kurz na jazykovej škole Anglolang v anglickom meste Scarborough. Kurz bol zameraný na praktické stránky využitia metodiky CLIL v rámci vyučovania prírodovedných predmetov. Bola to pre mňa dobrá skúsenosť porovnať naše metódy a formy CLIL výučby s tými, ktoré realizujú na školách v Anglicku a Japonsku, keďže druhý učiteľ v mojej študijnej skupine bol z Japonska. Veľmi inšpirujúcou bola pre mňa aj návšteva jednej z miestnych škôl- Scalby School, kde sme mohli priamo počas vyučovacieho procesu sledovať, ako metodiku CLIL využívajú učitelia a ako na ňu reagujú žiaci.“       

Vyučovanie počas kurzov  prebieha v malých skupinách a je zamerané najmä na rozvoj komunikačných schopností.

Mgr. Ľuboš Froľo absolvoval dvojtýždňový kurz v English language centre v meste Brighton: „V rámci kurzu som mal možnosť spolupracovať z kolegyňami z rôznych európskych i mimoeurópskych národov, čo kultúrne obohatilo moje poznanie. Taktiež naši školitelia boli na vysokej akademickej úrovni a ich prístup bol veľmi ústretový a priateľský. Škola, mesto a okolie poskytovali mnohé možnosti spoznania kultúrnych jedinečností Anglicka a taktiež príležitosti na precvičovanie a rozvoj jazykových schopností. Kurz bol obohatený aj o aspekty života a kultúry vo Veľkej Británii, ako zdvorilosť a frázy, používané v bežnom živote, Británia ako monarchia, Britská tlač a jej rôzne politické pozadie a dôležité geografické miesta. Mohli sme sa oboznámiť o tom, ako sa Britská angličtina mení a rozvíja pod rôznymi vplyvmi ako média, Internet, každodenné hovorové frázy a spájanie kultúr.“  

 

Mr.Benjamin Chandler absolvoval dvojtýždňový kurz na Norwich Institute for Language Education (NILE). Dva týždne v Anglicku boli pre mňa skvelým časom. Môj kurz bol zameraný presne na to, čo denne robím na Evanjelickej spojenej škole – výučbu angličtiny prostredníctvom nejazykového predmetu. V študijnej skupine sme sa zamerali na to, akými rôznymi spôsobmi môžu žiaci pracovať s novým textom, ako ich motivovať k intenzívnejšej vzájomnej spolupráci. Hovorili sme o tom, ako používať otázky, ako priebežne kontrolovať, či žiaci pochopili nové učivo, ktoré im učiteľ predstavuje v anglickom jazyku. Myslím si, že tento kurz bol pre mňa veľmi prínosný a mám pocit, že aj vďaka jeho absolvovaniu budem môcť vykonávať moju prácu lepšie a kvalitnejšie.

Autor: Dušan Haško © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn