utorok, 29 január 2013 21:54

ZUŠ v Martine si pripomenula 90. výročie založenia

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
ZUŠ v Martine si pripomenula 90. výročie založenia ZUŠ v Martine si pripomenula 90. výročie založenia

Je to obdobie času naplnené obetavou prácou jej zakladateľov, nasledovníkov i súčasníkov. V živote školy je to obdobie viacerých generácií, ktoré prešli jej bránami. V súčasnosti zastrešuje štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický, tu rozvíja svoje schopnosti, talent a nadanie 1200 detí pod vedením 43 pedagógov.

Cieľavedomým a odborným entuziazmom naplnená činnosť celého pedagogického kolektívu formovala desiatky - stovky absolventov úspešne študujúcich na konzervatóriách, stredných umeleckých a vysokých školách umenovedných a pedagogických. Počas svojej existencie Základná umelecká  škola v Martine kládla základy umeleckého školstva na Slovensku, stála pri zrode medzinárodnej súťaže Bienále fantázie, podieľala sa na vybudovaní systému, vďaka ktorému sa ľudia malej krajiny mohli stať veľkými vo svete umenia. Uplynulé roky  jednoznačne potvrdili opodstatnenosť existencie školy a jej nezastupiteľný vklad do výchovy dieťaťa. Je to nepretržitá  reťaz odovzdávania ľudských hodnôt, kde od útleho veku, deti prechádzajú náročným procesom estetickej výchovy  a výchovy umením, ktorý im v budúcnosti umožní žiť plnohodnotnejším životom. Jej každodenné pôsobenie je prirodzenou prevenciou pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi (najmä drogové závislosti, kriminalita...) súčasného sveta.

DUCHOVNÁ MLADOSŤ

Duchovná mladosť, neviditeľný dar žiakov svojim učiteľom, je veľkým zadosťučinením pri ich náročnej a zodpovednej práci učiteľa. Mladosť lieta v uliciach a hreje sa v stromoch ako vták pohybe, ako loď, ktorá objavuje stále nové, i keď všade na zastávkach poznania sa nepíše znamienko plus. Všetko je určené, neviditeľné, predvídané, ale za všetkým ostáva  ZNAK – šifra, čiara, plocha, slovo, farba, zvuk, tón...

Kalendár ľudského bytia je naplnený všednými dňami, ale sú aj dni sviatočné, v ktorých bilancujeme. Každá škola si píše svoju pedagogickú autobiografiu.  Jej prvými  čitateľmi a posudzovateľmi sú jej žiaci. Hudobný odbor je najstarším zo štvorlístka umeleckých odborov v histórii školy. Písal sa rok 1922,  keď Jaroslava  Kämpfová, Anna Meličková a František Mareš, stáli pri zrode Hudobnej školy pri Živene. Vyššie umelecké ambície hudobná škola nadobudla v roku 1937 zásluhou Ladislava Árvaya.

Hudobný odbor ZUŠ Martin

Hudobný odbor má v súčasnosti 438  žiakov

Žiaci navštevujú hru na klavíri, husle, akordeón, gitaru, zobcovú a priečnu flautu, klarinet, saxofón, keyboard, bicie,  sólový a zborový spev. Z významných absolventov školy treba spomenúť klaviristku Tatianu Fraňovú, ako umeleckí pedagógovia pôsobia Tibor  Sedlický – terajší  riaditeľ konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a Marcel Štefko vyučuje klavírnu hru na VŠMU v Bratislave. Žiaci hudobného odboru reprezentujú školu na rôznych významných podujatiach, prinášajú ceny súťaží celoslovenského,  ale aj medzinárodného charakteru.

Hudobný odbor  si udržuje  počas celej existencie vysokú odbornosť a profesionalitu pedagógov, ktorí aj dnes odovzdávajú svoje umelecké vedomosti a zručnosti mladým adeptom hudobného umenia. Investovať deväťdesiat  rokov do detí a nezištne v nich rozvíjať umelecké sklony a talent si zaslúži úctu a podporu v každom smere. Na ich pleciach spočíva krásna, ale ťažká úloha, aby škola aj naďalej niesla štafetu nositeľky kultúry a poznania a vychovávala, tak ako doteraz, všestranne rozvinuté umelecké individuality.

Hudobný odbor ZUŠ Martin

Výtvarný odbor školy založili v roku 1959 ako súčasť ľudovej školy umenia

Výtvarný odbor sa veľmi rýchlo stal a dlhú dobu bol lídrom medzi výtvarnými odbormi ľudových škôl, neskôr základných umeleckých škôl, ktoré na Slovensku a Čechách postupne vznikali. Škola rýchlo vytvorila, stmelila a rozvíjala tvorivé prostredie, ktoré prinášalo zmeny v oblasti umeleckého vzdelávania. Dlhú dobu sme boli škola a odbor, ktorý bol veľmi úspešný vo vyučovaní grafických techník. „Zuška v Martine bola vždy v niečom o krok vpredu.“ Tak to bolo publikované v odbornej tlači, vyslovené aj na INSEA - medzin. inštitúcii pre výchovu a vzdelávanie umením.

Nemožno prehliadnuť tiež vznik a už vyše 40-ročné trvanie medzinárodnej súťaže a výstavy detskej výtvarnej tvorby „Bienále fantázie Martin“, ktorej nestorom a zakladateľom bol Jozef Vongrej. Na dokreslenie vo vzťahu ku „Bienále fantázie Martin“ dodávame, že martinská ZUŠka bola prvá, ktorá začala s vyučovaním počítačovej grafiky v bývalom Československu v 80-tych rokoch minulého storočia. Medzi najväčšie úspechy žiakov výtvarného odboru patrí zapojenie do veľkého množstva medzinárodných súťaži, napríklad Torúň Poľsko, Zámka Maďarsko, Alšova zem a Lidice ČR, Hivínkä Fínsko, Yokohama Japonsko, Šankarova India...

Literárno-dramatický odbor vznikol v roku 1963

Od tých čias sa vystriedalo mnoho kvalitných pedagógov a talentovaných žiakov. Na budúci rok oslávi odbor 50. výročie vzniku. Pôsobili tu známe osobnosti divadelného sveta: Ivan Letko, Ján Mistrík, Jana Oľhová. Na projektoch literárno-dramatického odboru spolupracuje už niekoľko rokov tvorivý tím pedagógov v zložení: Viera Kuková – réžia, Ľubomír Šamo – hudba, Peter Klaudíny – scéna a kostýmy. Každoročne pripravuje rozprávkové predstavenia pre materské, základné a stredné školy v priestoroch Slovenského komorného divadla Martin. Predstavenia mávajú dobrú odozvu zo strany divákov.

V priebehu posledných dvanástich rokov sa predstavil širokej verejnosti projektmi Dve rozprávky o princeznách od Ľubomíra Feldeka, Kozou rohatou od Róberta Mankoveckého, rozprávkou Tri prasiatka a vlk autora Sergeja Michalkova, Soľ nad zlato a Smelý zajko, Snehová kráľovná, tanečno-dramatické predstavenie, Zlatá rybka a zatiaľ poslednou premiérou bola taktiež rozprávka od autora Jána Romanovského Čierna pani.

Tanečný súbor ZUŠ Martin
Najmladší tanečný odbor na Základnej umeleckej škole v Martine vznikol v roku 1969. V roku 1971 tanečný odbor na dlhšiu dobu zanikol. Jeho znovuzrodenie prišlo v roku 1994. Každoročne tanečný odbor pripravuje už 15 -ty rok podujatie Tanečný deň, v ktorom sa predstavia všetci žiaci odboru. Prvými výraznými projektmi, ktoré pripravil tanečný odbor boli Čertoviny a Zázračná noc, kde sa pod autorstvo podpísal scenárista a režisér Róbert Mankovecký. Hudbu zložil Ľubomír Šamo a scénu navrhol Peter Klaudíny.

Žiaci tanečného odboru sa každoročne zúčastňujú aj tanečných súťaží, z ktorých si odnášajú mnohé víťazné miesta v rôznych kategóriách a štýloch. V dnešnej dobe navštevuje tanečný odbor 158 žiakov všetkých vekových kategórii, od najmenších škôlkarov až po maturantov, ktorým sa darí úspešne reprezentovať našu školu a jej pedagógov po celom Slovensku.

Literárno-dramatický odbor ZUŠ Martin

90. výročie založenia školy sa pripomenulo galaprogramom "Päť opôn".

Prvá opona, po jej otvorení nám moderátori predstavili kolektív pedagógov Základnej umeleckej školy.

Druhá opona zažiarila výtvarnému odboru. Prezentovaný bol ako „Svetelná tabuľa“ a „Pozdrav mestu“.

Tretia opona nám pomohla vstúpiť do rozprávkového sveta literárno - dramatického odboru, ktorý predviedol publiku tri ukážky zo svojich rozprávok: Koza rohatá, Tri prasiatka a vlk a Zlatá rybka.

Štvrtá opona roztancovala tanečný odbor, v ktorom sa v rôznych tanečných štýloch predstavili tanečníci našej školy od scénických choreografií až po klasický balet.

Piata opona nôtila hudobnému odboru, ktorý sa prezentoval množstvom zaujímavých ukážok komorných zoskupení, zborovým spevom - Svetluška a sólisti. Vystúpilo v ňom 140 žiakov zo všetkých odborov spolu so svojimi pedagógmi. Galaprogram bol pripravený na vysokej úrovni a zožal veľké ovácie. V tomto programe mali diváci možnosť vidieť silu a kvalitu Základnej umeleckej školy v Martine, obrovské množstvo talentovaných detí a kvalitných pedagógov. S úctou sa chcem pokloniť všetkým pedagógom , ktorí pôsobili a pôsobia na našej škole a s uznaním poďakovať , čo urobili pre vzdelanosť svojich žiakov a dobré meno školy.

Video z podujatia si môžete pozrieť na portáli YouTube

Hudobný odbor - Tanečný odbor - Výtvarný odbor - Literárno - dramatický odbor

Škola prechádza  nesmiernym množstvom legislatívnych zmien, ktoré nie sú vždy v  jej prospech, avšak veríme, že sa nám podarí umelecké školstvo udržať na patričnej kvalite a naďalej ho rozvíjať.

Autor: Mgr. Erika Fízelová, riaditeľka školy

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn