Reklama
streda, 03 jún 2015 09:45

Workshop na oddelení reštaurovania a konzervovania v SNK

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Workshop na oddelení reštaurovania a konzervovania v SNK Workshop na oddelení reštaurovania a konzervovania v SNK

Študenti SOŠ obchodu a služieb v Martine učebného odboru 3473 H 08 polygraf – knihár si v praxi vyskúšali spôsoby šitia na jednoduché trojité špagáty, dvojíte špagáty /pravé väzy/ na šitie knižného bloku.

 

V druhej časti odbornej praxe si študenti mohli vyskúšať spôsoby našívaných dvojpramenných kapitálikov šité s dvoma farebnými niťami. Vyskúšali si aj vytvorenie nosnej časti so špagátovým jadrom, ktorý po miernom vysušení aplikovali pri hlave a nohách knižného bloku. Každému študentovi sa venoval jeden reštaurátor. Na workshop si žiaci so sebou doniesli zošité knižné bloky, ale aj voľné knižné listy. Ostatný materiál nám poskytla Slovenská národná knižnica - oddelenie reštaurovania a konzervovania.

 

Súčasná doba je charakterizovaná prestavbou odborného školstva

 

Potreby zamestnávateľov si vyžiadali zmenu odborného vzdelávania na typ duálneho vzdelávania, kde bude posilnená časť odborného vzdelávania nielen dotáciou hodín, ale pozornosť je zameraná aj na modernizáciu vyučovacieho procesu. Záujem mladých o vzdelávanie prudko klesá a preto sú potrebné také metódy, ktoré žiaka zaujmú a získajú ho pre prípravu nielen v odbore, ale aj pre celoživotné vzdelávanie. Žiak a učiteľ sa tu dostávajú do mnohostranných vzťahov.

 

Vzdelávací úspech učiteľa závisí nielen od vedomostí a zručností, ktoré ovláda, ale aj od toho, ako je on sám schopný nadchnúť a vzbudiť záujem učiacich sa a ako dokáže svojich žiakov vtiahnuť do tvorivých aktivít a činností. Na odbornom výcviku v SOP polygrafickom sa snažíme  využívať moderné aktivizujúce metódy, ktoré vedú žiakov ku kreativite, samostatnosti, k rozvíjaniu logického myslenia a komunikácii  V práci majstra odborného výcviku je dôležité pozitívne myslenie, trpezlivosť a dôslednosť v prístupe k žiakom. Iba tak sa dá eliminovať neochota našich žiakov spolupracovať.

           

Zaujímavé na workshope bolo to, že praktické skúsenosti odovzdávali našim študentom bývalí absolventi SOŠ obchodu a služieb v Martine, učebného odboru knihár Mgr. Peter Oravec, Mgr. Beáta Vojteková, Jana Švábiková, Martina Samcová, Katarína Lukáčová. Mladý dynamický kolektív pracuje pod vedením Ing. Elišky Jindrovej vedúcej oddelenia reštaurovania a konzervovania. Svoje bohaté skúsenosti študentom odovzdali aj Ing. Mária Trnková a Anna Múčková.

 

 

Naši študenti prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie v Slovenskej národnej knižnici, kde nás radi privítajú aj v budúcom školskom roku 2015/2016. Študenti by si chceli vyskúšať a získať nové skúseností s koženou  a pergamenovou knižnou väzbou. Touto cestou ďakujeme Ing. Kataríne Krištofovej, PhD. generálnej riaditeľke SNK, ktorá vyhovela našej žiadosti a umožnila nám uskutočniť tento workshop. Po osobnej skúsenosti s takouto formou učebného dňa majú žiaci viac možností vzdelávať sa v duchu modernizácie. Vo veľkej miere sa u nich rozvíjajú  také kompetencie ako sú schopnosť komunikovať, samostatne riešiť problémy, pracovať v tíme, či orientovať sa v informáciách.

 

Treba dbať na to, aby žiakom neboli poznatky odovzdávané, ale aby si ich získavali. Na akej úrovni  budú vedomosti žiaka, aký bude jeho odborný a morálny profil, závisí vo veľkej miere od majstra odbornej výchovy. V rámci odborného výcviku pedagóg nielen vzdeláva po stránke odbornej,  ale súčasne žiakov svojimi postojmi a prístupom vychováva.

 

Autor: Bc. Emília Králová © Autorské práva sú vyhradené

 

Miroslav Hamar

Editor Turiec Online