sobota, 18 júl 2015 21:38

Rekonštrukcia novej budovy Evanjelickej spojenej školy Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Rekonštrukcia novej budovy Evanjelickej spojenej školy Rekonštrukcia novej budovy Evanjelickej spojenej školy

Evanjelická spojená škola v Martine (ďalej ESŠ) začala svoju činnosť v roku 2004, kedy otvorila svoju prvú triedu.

 

V priebehu nasledujúcich rokov sa škola rozrástla o ďalšie triedy a budovy a momentálne funguje v zborovom dome na Memorandovom námestí, v budove Biblickej školy, v Prvom slovenskom gymnáziu, v Živene, v troch budovách bývalej materskej školy na ul. Divadelná a v jednej zo školských budov na ul. Východná. Takáto prevádzka je komplikovaná a z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Ba čo viac, neumožňuje ďalší rast školy. Aj preto vedenie ESŠ pristúpilo k radikálnemu a, vzhľadom na pomery v slovenskom školstve, odvážnemu riešeniu – kúpiť historickú budovu Neografie a prerobiť ju na školu, ktorá by svojich žiakov konečne združovala pod jednou strechou.

 

Priestor v budove niekdajšej Neografie vníma riaditeľ ESŠ Jozef Sopoliga ako vhodný a potrebný predovšetkým na „pokrytie súčasných potrieb školy a zabezpečenie jej ďalšieho rastu.“ Oceňuje tiež blízkosť budovy k ostatným školským budovám, rovnako ako jej susedstvo s evanjelickým kostolom. Kúpou budovy sa slovami riaditeľa „uzavrie školský areál, ktorý ESŠ buduje okolo Memorandového námestia, čím vznikne jedinečný vzdelávací priestor v súlade s jeho pôvodným genius loci. Veríme, že to bude náš príspevok aj k duchovnému a kultúrnemu bohatstvu mesta Martin.“  

 

ESŠ je dnes vlastníkom prednej časti starej budovy Neografie, v prízemí ktorej bola pred pár rokmi kaviareň a protetika. „Momentálne sme v štádiu pred podpisom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zadnej časti tej istej budovy“, objasňuje riaditeľ. Na kúpu škola zobrala úver, na rekonštrukciu zháňa sponzorov zo Slovenska aj zahraničia. „Znie to možno jednoducho, no je za tým veľa rokovaní s majiteľmi oboch častí budovy, s bankami, s domácimi a zahraničnými partnermi, s právnikmi, architektmi, firmami, atď. Pri tom všetkom je jasné, že na niečo takéto nemá klasická škola ľudské zdroje, obrat, know-how, a v našej krajine dokonca ani precedens“, konštatuje J. Sopoliga. Z tohto dôvodu zabezpečujú servis okolo získavania finančných prostriedkov a riadenia tak veľkého projektu partneri školy. „Ako ideálny sa ukázal model podnikateľsko-verejnoprospešného partnerstva, kde ESŠ spolupracuje s Nadáciou kresťanského vzdelávania, ktorá ma na starosti získavanie finančných zdrojov a s firmou, ktorej úlohou je rekonštrukcia a správa budovy. Celé sa to deje za výdatnej podpory miestneho Evanjelického cirkevného zboru a mesta Martin“, vysvetľuje riaditeľ, neskrývajúc svoju radosť z toho, „čo všetko sa dá, keď sa takéto inštitúcie spoja v mene dobrej veci, a tou je umožniť čo najviac deťom a mladým ľuďom kvalitné vzdelávanie s kresťanskými hodnotami a prístupom.“

 

Škola má v súčasnosti 464 žiakov na všetkých stupňoch vzdelávania, pričom na bilingválnom gymnáziu má zatiaľ svoje prvé dva ročníky. Budúci rok pribudne sto nových žiakov a študentov. Školské priestory budú využívať už aj 34 noví škôlkari, 60 prváci na bilingválnom gymnáziu a skupinu nových žiakov doplnia aj tri triedy prvákov základnej školy. „Jedná sa o približne 20-percentný medziročný nárast žiakov z čoho sa veľmi tešíme, zároveň je to pre nás veľký záväzok udržať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu“, konštatuje J. Sopoliga.

 

Už dnes vieme, že budova bývalej Neografie v blízkej budúcnosti poslúži predovšetkým žiakom druhého stupňa základnej školy a študentom bilingválneho gymnázia. Okrem tried je v nej priestor aj na vybudovanie novej jedálne, telocvične, moderných laboratórií či tried na vyučovanie hudby, výtvarnej výchovy alebo skupinovej práce. Žiaci sa môžu tešiť aj na učebňu určenú pre školský spevokol a školskú kapelu. „Aby sme mohli v plnej miere využiť potenciál budovy bude nevyhnutné realizovať jej komplexnú rekonštrukciu, ktorú  máme v pláne urobiť v troch etapách v priebehu nasledujúcich 3-4 rokov. Vďaka podpore našich partnerov z USA už máme financie na prvú etapu aj určité prísľuby na financovanie ďalších etáp“, dodáva riaditeľ školy.

 

 

Budeme veľmi radi, ak sa k našim americkým sponzorom, ktorí podporili kúpu a rekonštrukciu novej budovy Evanjelickej spojenej školy pridáte aj Vy a v rámci svojich možností prispejete k premene nášho spoločného sna na skutočnosť. Môžete tak urobiť prostredníctvom účtu Nadácie kresťanského vzdelávania 2624027729/1100 Za všetky Vaše dary a podporu Vám vopred vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!
 
 
 

Autor: Hedwiga Tkáčová © Autorské práva sú vyhradené

 

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn