Reklama
streda, 27 apríl 2016 22:55

Bývalí absolventi školy inšpirujú žiakov a učia svojich pedagógov...

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Bývalí absolventi školy inšpirujú žiakov a učia svojich pedagógov... Bývalí absolventi školy inšpirujú žiakov a učia svojich pedagógov...

Život, štúdium i práca v podmienkach informačnej spoločnosti majú globálny charakter. Tlak na získavanie a použitie nových poznatkov a informácií je všeobecný. Začína v predškolskom veku, pokračuje v období štúdia a nevyhneme sa mu ani v produktívnom pracovnom živote.

 

V našom Stredisku odbornej praxe polygrafickom na SOŠ obchodu a služieb táto globálna požiadavka spoločnosti ovplyvňuje tvorbu cieľov v Školskom vzdelávacom programe, ovplyvňuje ciele a zameranie odborného výcviku budúcich polygrafov – knihárov. Odborné vzdelávanie v škole i na odbornom výcviku podporujeme aktívnou účasťou našich žiakov na špecializovaných workshopoch a exkurziách.

 

Slovenská národná knižnica, detašované pracovisko v konzervačno-digitalizačnom centre vo Vrútkach umožnilo dňa 18. apríla 2016 usporiadať workshop v reštauračno - konzervačnom ateliéri. Zúčastnili sa ho študenti 3. ročníka učebného odboru polygraf-knihár zo SOŠ obchodu a služieb v Martine. Žiaci našej školy si mohli na praktických ukážkach overiť svoje zručnosti v zhotovení knižných blokov šitých podľa spôsobu na pravé väzy. Následne pokračovali v príprave a samotnej úprave poťahovej kníhviazačskej bravčovej a hovädzej usne. Podľa tradičných postupov s použitím originálnych organických lepidiel ako sú ryžový škrob a kostný glej (tieto lepidlá poznali žiaci zo školských podmienok len v teoretickej rovine). Pokračovali podľa technológií ako sú glejenie chrbta a zmäkčovanie upravenej usne a jej následnej aplikácií na pripravené knižné bloky. Výsledkom boli zhotovené polokožené knižné väzby, ktoré si študenti dokončili ešte aplikovaním škrobového papiera v rámci praxe na odbornom výcviku.

 

Na reštauračnom pracovisku prejavili študenti záujem o dobové technológie, ktorými stredovekí knihári vytvárali nádherné knihy. Tieto skvosty knihárskeho umenia a remeselníckeho  fortieľu pretrvali až do súčasnosti. O ich záchranu sa starajú knižní reštaurátori zo Slovenskej národnej knižnice. Workshop metodicky viedol  Mgr. Peter Oravec za asistencie Martiny Samcovej a Kataríny Lukáčovej. Všetci traja sú bývalými žiakmi našej školy. Nemalou mierou k úspešnému workshopu prispela aj pani Anna Múčková. Všetci odborní zamestnanci SNK ukázali našim žiakom, že vzdelávanie nekončí získaním výučného listu .Ale naopak, získanie výučného listu je iba začiatkom na ceste za dobrým povolaním. Ak chcú niečo v živote dokázať, musia na sebe pracovať, vzdelávať sa, lebo u nás v škole získajú základy knihárstva,  ale je na každom jednom absolventovi  ako chytí svoje šance do vlastných rúk. Náš absolvent polygraf – knihár môže pokračovať v ďalšom štúdiu, kde získa úplné stredoškolské odborné vzdelanie a potom môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

 

Životný príbeh nášho absolventa Mgr. Petra Oravca bol pre žiakov inšpiratívny. Dnes je to odborník, ktorý disponuje odbornými a  osobnostnými predpokladmi pre výkon vysoko kvalifikovanej práce. Takýto odborník  je žiadaný na trhu práce u nás i v zahraničí. Na  workshope získali naši žiaci nové poznatky i vedomosti. Spoznali technologické postupy, ktoré majú stáročnú tradíciu. Mali možnosť v reálnej praxi vidieť méty, ku ktorým sa poctivým štúdiom a trpezlivou prácou môžu dopracovať. Majstri odbornej výchovy žiakom vysvetlili rovnosť šancí pre každého, kto je ochotný na sebe pracovať. Pre majstrov odbornej výchovy bolo veľkou odmenou naplnenosť pedagogickej zásady, že žiaci môžu v odbornosti prekonávať úroveň svojich majstrov.

 

Naši študenti prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie na odborných pracoviskách Slovenskej národnej knižnice. Študenti by si chceli vyskúšať a získať nové skúseností s ďalšími technologickými postupmi a materiálmi, ktoré zatiaľ poznajú len v podobe teoretických vedomostí. Touto cestou ďakujeme Ing. Kataríne Krištofovej, PhD. generálnej riaditeľke SNK, ktorá vyhovela našej žiadosti a umožnila nám uskutočniť tento workshop. Po osobnej skúsenosti s takouto formou učebného dňa majú žiaci viac možností vzdelávať sa v duchu spájania teórie s knihárskou praxou. Vo veľkej miere sa u nich rozvíjajú  také kompetencie ako sú schopnosť komunikovať, samostatne riešiť problémy, pracovať v tíme, či orientovať sa v informáciách.

 

Autor: Bc. Emília Králová, foto: Mgr. Miroslava Mužilová © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn