štvrtok, 28 február 2013 23:30

Matica slovenská v národných dejinách

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Matica slovenská v národných dejinách Matica slovenská v národných dejinách

V roku 2013 si široká kultúrna verejnosť pripomína 150. výročie založenia Matice slovenskej a 1 150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, na naše územie. Obidve udalosti a ich výročia na seba historicky i svojou tradíciou priamo nadväzujú a predstavujú nadčasovú inšpiráciu pre náš kultúrny a duchovný život.

Komuniké z medzinárodnej vedeckej konferencie

Pri príležitosti týchto výročí zorganizovala Matica slovenská v spolupráci s Mestom Martin v dňoch 26. - 27. februára 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu Matica slovenská v národných dejinách. Na konferencii odznelo takmer 80 referátov od domácich i zahraničných odborníkov (Srbsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Švédsko, Nemecko, Kanada). Z obsahového hľadiska jednotlivé príspevky reflektovali oblasť dejín MS, tematiku života Slovákov žijúcich v zahraničí, vnútromatičnú problematiku, nechýbali ani referáty o slovanstve a význame misie a odkazu svätých Cyrila a Metoda z pohľadu našich národných dejín. Všetky prednesené príspevky budú v rozšírenej verzii uverejnené v zborníku, ktorý vyjde začiatkom augusta tohto roku.

Pripravuje sa množstvo aktivít a podujatí

Otvorenie medzinárodnej vedeckej konferencie umocnila osobná prítomnosť a príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica. Okrem iného v ňom povedal, že si „počká na konkrétne výsledky činnosti vedeckých a odborných ústavov MS“. Práve oblastiam vedy a výskumu bude MS v najbližšom období venovať zvýšenú pozornosť a systematické úsilie. Zásadným spôsobom sa prehĺbi výskum slovakistiky, literárnej a kultúrnej histórie, regionalizmu, ako aj života Slovákov v zahraničí. Vedné ústredie MS sa po svojom personálnom, technickom a technologickom dobudovaní v oveľa väčšej miere zapojí do prípravy a organizácie domácich i medzinárodných podujatí, reflektujúcich výročia významných osobností a udalostí našich národných dejín. Nepôjde len o štandardné vedecké podujatia, odborné semináre a edičné aktivity, ale aj o širokospektrálne prezentačné výstupy (výstavné projekty, katalógy, propagačné brožúry, filmy, televízia, rozhlas, internet).

Intenzívna spolupráca na poli výskumu a vedy MS

Do tohto procesu zásadným spôsobom vstúpia aj Vydavateľstvo MS a matičné periodiká (Slovenské národné noviny s prílohou Orol tatranský, Slovenské pohľady, Slovensko), ktoré poskytnú širší publikačný priestor prezentácii činnosti vedeckých a odborných pracovníkov MS. S uvedeným bude harmonicky prepojená systematická akvizičná činnosť, zameraná na ďalšie získavanie nových dokumentov a iných prírastkov do zbierkových fondov inštitúcie. Cieľom je tiež skoré vybudovanie modernej Bibliotéky MS, ktorá bude poskytovať svoje služby na zodpovedajúcej profesionálnej úrovni. Pri napĺňaní vlastných zámerov v oblasti vedy a výskumu bude MS oveľa intenzívnejšie ako doposiaľ spolupracovať s poprednými domácimi i zahraničnými ustanovizňami a jednotlivcami.

Digitalizácia zbierok začne o niekoľko týždňov

Osobitne sa v súvislosti s odbornou činnosťou MS treba zmieniť o digitalizácii jej zbierok, ktorá sa začne v priebehu najbližších týždňov. V rámci projektu Digitálny archív Matice slovenskej sa vďaka fondom Európskej únie (Operačný program Informatizácie spoločnosti) postupne zdigitalizujú vybrané zbierky MS. Pôjde o vyše 400-tisíc rôznych typov jedinečných dokumentov, napríklad vzácne rukopisy z Archívu MS o matičných dejinách a matičných dejateľoch, dokumenty Krajanského múzea MS o histórii a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí, noviny, časopisy, zborníky, fotografie, filmy, platne, obrazy...

Zámery a ciele Matice slovenskej

Vznik a mnohostranná činnosť MS, osnovanej na základe cyrilo-metodského duchovného odkazu, patrí bezpochyby medzi najvýznamnejšie udalosti moderných dejín Slovenska a Slovákov. Blížiace sa 150. výročie založenia našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizne ponúka jedinečnú príležitosť ozrejmiť súčasným generáciám nielen jej bohatú minulosť, ale aj a najmä súčasnosť a perspektívy. Úspešný priebeh medzinárodnej vedeckej konferencie Matica slovenská v národných dejinách vytvoril priaznivé predpoklady na postupné naplnenie vyššie uvedených zámerov na poli prehĺbenia, systematického rozvoja a prezentácie matičnej vedy a výskumu.

Autor: Mgr. Eva Lacová marketingový pracovník MS

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn