streda, 09 november 2016 22:47

Obchodná akadémia učí podnikať medzinárodne

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Obchodná akadémia učí podnikať medzinárodne Obchodná akadémia učí podnikať medzinárodne

Obchodná akadémia v Martine pokračuje v dlhodobom Erasmus+ projekte s názvom „The Key to Successful International Entrepreneurship“ (KSIE) (Kľúč k úspešnému medzinárodnému podnikaniu). Projekt vznikol na základe spolupráce stredných odborných škôl obchodného zamerania z troch partnerských miest – Martin (SR), Hoogeveen (Holandsko) a Jičín (ČR).

Okrem škôl sú ďalšími, nemenej dôležitými partnermi mestské zastupiteľstvá a podnikateľské subjekty daných partnerských miest. Jedným z dôvodov spolupráce všetkých troch regiónov je snaha znížiť nezamestnanosť mladých ľudí pomocou zlepšenia ich podnikateľských zručností. Firmy sa domnievajú, že je výrazná priepasť medzi vzdelávaním a aktuálnymi potrebami pracovného trhu. Z tohto dôvodu tento projekt zahŕňa nielen školy, ale aj podnikateľské subjekty a mestské zastupiteľstvá, tzv. „triple helix principle“.

 

Do projektu sa zapojili dva študijné odbory všetkých zúčastnených škôl, obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu. Jeho cieľom je vychovať globálneho občana, ktorý je schopný podnikať nielen na miestnej a národnej úrovni, ale aj medzinárodnej. Tým sa stáva zodpovedným, proaktívnym a najmä flexibilným. Zlepšujú sa tiež jeho komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 

Realizácia projektu

 

Študenti zo Slovenska, Holandska a Českej republiky nadviazali spoluprácu s konkrétnymi podnikateľskými subjektmi zo svojho regiónu. Oboznámili sa s históriou firmy, jej podnikateľským zámerom, produktami, skúsenosťami s podnikaním v zahraničí, obchodnými partnermi a konkurenciou. Na základe získaných informácií vypracovali pod vedením pedagógov prezentáciu danej firmy a jej produktov. Súčasťou prezentácie bola SWOT analýza, ktorá sa zamerala na  silné a slabé stránky firmy, jej príležitosti a ohrozenia pre možnú spoluprácu so zahraničnými partnermi. Aby prezentácia firmy bola úspešná v zahraničí, študenti rozoberali aj kultúrne rozdiely jednotlivých krajín.

 

 

Od začiatku študenti všetkých škôl spolupracovali na základe tzv. „buddy systému“, ktorého podstatou je vytvorenie zmiešaných skupín z 2 slovenských, 2 českých a 2 holandských študentov. Tieto skupiny navzájom komunikovali prostredníctvom e-mailu, skypu a sociálnych sietí. Predmetom ich komunikácie boli kultúrne rozdiely krajín, možnosti vykonania marketingového prieskumu a prvé informácie o zúčastnených firmách.

 

Prvým študentským výstupom KSIE bola týždňová mobilita slovenskej a českej skupiny (40 študentov, 6 pedagógov, zástupcov mesta a zástupcov firiem) v holandskom Hoogeveene v apríli 2016, o ktorej sme v tlači informovali v máji 2016. Druhý študentský výstup KSIE sa uskutočnil v októbri 2016 v Martine. Obchodná akadémia na pôde školy privítala 50-člennú skupinu študentov, pedagógov a zástupcov miest a firiem z Hoogeveenu a Jičína. Delegácia bola prijatá aj viceprimátorom mesta Martin, p. Imrichom Žigom na pôde Mestského úradu v Martine. Po prijatí absolvovala prehliadku Martina, ktorý na nich zapôsobil svojou bohatou históriou.

 

Následne holandskí a českí študenti navštívili martinské podniky a predstavili  firmu zo svojej krajiny, ktorú obchodne zastupovali. Týmto spôsobom sa pre ňu snažili nájsť potenciálnych obchodných partnerov. V rámci buddy-systému ich naši žiaci sprevádzali a v mnohých prípadoch aj tlmočili. Získané informácie z jednotlivých firiem študenti zanalyzovali a vypracovali spätnú väzbu pre firmy v Holandsku a Česku. Po príchode domov svoje zistenia, prípadne kontakty potenciálnych obchodných partnerov odovzdajú zástupcom svojich firiem.

 

V čase, keď študenti navštevovali martinské firmy, učitelia, zástupcovia mesta a  firiem pracovali spoločne na ďalších učiteľských výstupoch projektu. Jedným z nich bude knižná publikácia s názvom  Medzinárodné podnikanie mladých ľudí, ktorá bude vydaná po skončení projektu. Jej cieľom je pomôcť mladým, začínajúcim podnikateľom:

 

  • uvedomiť si dôležitosť kultúrnych rozdielov v podnikaní,
  • uskutočniť marketingový prieskum v zahraničí,
  • zorientovať sa v právnych formách podnikania v zahraničí,
  • vypracovať podnikateľský plán,
  • získať komunikačné a prezentačné schopnosti,
  • určiť dôležitosť využívania sociálnych médií pri podnikaní a ich benefity,
  • vstúpiť na trh v zahraničí.

 

Druhým učiteľským výstupom projektu je vytvorenie spoločnej web stránky - www.project-ksie.com Na ňu všetky zúčastnené strany ukladajú informácie, ktoré by mohli využiť iné školy na zlepšovanie medzinárodných podnikateľských zručností svojich študentov.

 

Pokračovanie projektu

 

Vo februári 2017 sa uskutoční tretia mobilita slovenskej a holandskej skupiny v českom Jičíne. Následné stretnutia pre odbornú i laickú verejnosť budú určené na výmenu skúseností v oblasti podnikania mladých ľudí na medzinárodnej úrovni. Tým poskytnú významnú informačnú základňu pre všetky cieľové skupiny.

 

Veľké poďakovanie patrí všetkým 25 martinským spoločnostiam, ktoré boli ochotné prijať holandských a českých študentov, poskytnúť im odbornú expertízu a  venovať im svoj čas:

 

Autoservis Ajeto, s.r.o., Brantner Fatra, s.r.o., CA Cesta, CK Aquamarin, CK Top Holiday, Damiry, s.r.o., Galimex, s.r.o., Hostinec u Jakuba, s.r.o., Hotel Junior Piatrová, a.s., Hotel Turiec, a.s., Ing. Zuzana Murínová (Mirupo Ski Centrum), o.z.,JASED, s.r.o., LŠ Zuzana Mikulová, MÚ – Oddelenie regionálneho rozvoja a CR, OutventureSport, s.r.o., Potraviny Ďurík, Prima oriešky a ovocie, Reštaurácia Pasáž, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., Solodor – Roman Vereš, Rover s.r.o., Sport 2000 (Strive), Stavmart stavebniny, s.r.o, TIK, Viena International, s.r.o., Záhradkárske potreby.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn