Reklama
utorok, 28 február 2017 16:14

Evanjelická škola uprednostňuje ľudský prístup k vzdelávaniu Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Evanjelická škola uprednostňuje ľudský prístup k vzdelávaniu Evanjelická škola uprednostňuje ľudský prístup k vzdelávaniu

Evanjelická spojená škola v Martine bola založená pred trinástimi rokmi. Od roku 2016 má nové sídlo v centre mesta na ulici M.R. Štefánika v priestoroch bývalej budovy Neografie. Škola združuje materskú, základnú školu aj gymnázium, teda vzdeláva vekovú kategóriu od 3 do 19 rokov.

Škola vznikla ako spoločný misijný projekt Biblickej školy a Cirkevného zboru ECAV v Martine. Podľa slov riaditeľa Mgr. Jozefa Sopoligu, ktorý stál pri jej zrode, je poslaním školy vychovať vzdelaných a charakterných ľudí, ktorí by menili našu spoločnosť k lepšiemu. Snahou pedagogického zboru je preto mimo iné sprostredkovať žiakom zážitok spoločenstva – školského, kresťanského, a komunitného, čím chcú dosiahnuť, aby mali zodpovedný postoj k svetu, ľuďom aj spoločenskému dianiu. Systém vzdelávania je zostavený tak, aby bolo primerane náročný a zároveň motivujúci.

 

Školský program a kresťanské vzdelávanie

 

Hlavným cieľom kresťanského vzdelávania na škole je, aby sa žiaci nielen o kresťanstve učili, ale aj aby sa stretli s príkladmi dobrého kresťanského charakteru a samy si ho budovali. Okrem hodín náboženstva ho preto tvoria aj ranné komunity, školské bohoslužby a rôzne tematické programy počas Vianoce a Veľkej noci. „Naši žiaci sa zapájajú do nedeľných bohoslužieb, na ktoré pozývame aj rodičov. Na nich môžu rodičom ukázať, čo sa naučili, je tam kázeň určená deťom, detské piesne, a podobne. Takéto bohoslužby dostávajú rodinný charakter, čím sa mení aj charakter samotného cirkevného zboru v zmysle väčšej otvorenosti, čo je rovnako dôležité," hovorí riaditeľ školy.

 

Vzhľadom na dnešnú potrebu znalosti cudzích jazykov zaviedla škola integráciu anglického jazyka a predmetov v angličtine (tzv. CLIL vzdelávanie) už pre deti materskej školy, kde sa cudzí jazyk integruje do procesu vyučovania vo forme pesničiek, básničiek či hier. Na základnej škole je zaradená angličtina a CLIL vyučovanie do osnov od 1. ročníka, pričom počet hodín s každým ročníkom narastá. Na druhom stupni majú žiaci predmet Veda v anglickom jazyku a humanitné vedy v angličtine. Evanjelické gymnázium je bilingválne – anglicko-slovenské.

 

 

Škola má lektorov z USA a Veľkej Británie, široké medzinárodné kontakty a priateľov v zahraničí, ktorí významným spôsobom podporujú školu. Partnerskou školou je americká Oak Grove Lutheran School, ktorá je sídli v sesterskom meste Fargo v Severnej Dakote. Táto škola má rovnaké zameranie, takže študenti Evanjelickej spojenej školy tu majú možnosť študovať. Gymnazisti môžu absolvovať aj rôzne zahraničné stáže a pobyty s cieľom zlepšenia komunikácie a vzdelania v angličtine. „Našu školu vidíme ako odrazový mostík pre uplatnenie našich žiakov na tých najlepších školách, tak doma ako aj v zahraničí,“ hodnotí riaditeľ Jozef Sopoliga úroveň poskytovaného vzdelania.

 

Škola učí myslieť na iných

 

Spoločenskou úlohou výchovy na škole je aj preberanie zodpovednosti za svoje okolie prostredníctvom ekologických projektov alebo projektov na pomoc ľuďom v núdzi. Pre Evanjelickú školu je dôležité viesť žiakov k tomu, aby nemysleli len na seba. V spolupráci s rodičmi  a neziskovou organizáciou ADRA v roku 2016 realizovala projekty a vzdelávacie programy týkajúce sa utečencov.

 

Urobila sa zbierka šatstva aj financií pre utečenecký tábor na Srbskej hranici. Žiaci, ale aj verejnosť mohla absolvovať besedu s profesorom Krčmérym – lekárom, ktorý sa dlhodobo venuje organizovaniu humanitárnej pomoci. Priniesol informácie o utečeneckých táboroch z prvej ruky, keďže aj ich nezisková organizácia tam mala svojich ľudí . „Utečeneckú tému sme riešili v čase jej kulminácie v médiach. Hovorili sme o nej s našimi žiakmi nielen počas ranných komunít, hodín náboženstva, ale aj na ďalších predmetoch napr. na geografii,“ vysvetľuje riaditeľ, ktorý verí, že to je jeden zo spôsobov, ako školu prepojiť so životom a reflektovať v nej na aktuálne témy.

 

 

Tento rok sa v Evanjelickej škole rozhodli,  že budú spolupracovať s detským domovom v Necpaloch. Projekt vychádza z potreby spojiť dva rozdielne svety: Svet študentov, ktorí majú svoju rodinu a domov, so svetom detí z detského domova. Jedným z cieľov bolo študentom otvoriť oči pre deti, žijúce na okraji záujmu spoločnosti, a ukázať, že aj oni majú čo dať spoločnosti. Vďaka umeleckým aktivitám sa vytvoril priestor pre spoločnú tvorbu tak vzťahov ako aj umenia. Počas Vianoc tak deti z domova ako aj žiaci školy pripravili vystúpenia a vernisáže, súčasťou ktorých bola aj aukcia ich diel. Výťažok z aukcie bol určený na podporu Detského domova v Necpaloch. Podobnú akciu plánujú žiaci školy aj v pôstnom období pred Veľkou nocou. „Každý rok sa snažíme robiť charitatívne aktivity preto, že si vážime slobodu robiť dobré veci a tiež preto, že nám, či už ako jednotlivcom alebo ako škole, sa dostalo veľa pomoci, preto ju chceme určitým spôsobom podať ďalej. Je to aj prejav našej spoločenskej zodpovednosti a spôsob, akým ku nej vedieme našich žiakov,“ hovorí o dobročinných projektoch riaditeľ školy.

 

Na mnohých sociálnych projektoch spolupracuje škola aj s firmou ECCO

 

V minulosti ich spojil spoločný záujem - pomôcť útulku pre týrané matky s deťmi v blízkosti Martina. Teraz pokračujú v ďalších projektoch, kde sú obe inštitúcie aktérmi pomoci iným. Spoločnosť ECCO je podľa riaditeľa školy partnerom, ktorý si v Martine plní svoju úlohu spoločenskej zodpovednosti svedomito. Podporuje aj žiakov Evanjelickej spojenej školy, ktorých rodičia pracujú vo firme ECCO, hradením školného.

 

Za dobrú školu sa platiť oplatí

 

Keď už je reč o školnom, škola z neho hradí časť prevádzkových nákladov, náklady na vyšší počet delených hodín (predovšetkým anglického jazyka), náklady na služby špeciálnych pedagógov, psychológov či asistentov. Ďalej sa financie využívajú na vybavenie tried modernou digitálnou technikou napr. laptopmi, interaktívnymi tabuľami, prístupom na internet, kopírkami, atď. „Sme veľmi radi, že nás podporujú mnohí z rodičov tak cez 2 % z daní alebo darmi či dobrovoľníckou prácou v škole. Naši rodičia sú ľudia, ktorí si uvedomujú význam a hodnotu vzdelania. Vedia, že za úspechom v živote je často dobré vzdelanie ako aj kopec driny,“ konštatuje Jozef Sopoliga.

 

Študijné výsledky sa na škole cenia

 

Okrem poskytovania sociálnych a prospechových štipendií, na ktoré prispieva Nadácia kresťanského vzdelávania, sa škola snaží oceniť aj žiakov, ktorí urobili niečo výnimočné. „Cenou“ pre žiakov, ktorí sú aktívny v dobrovoľníckej činnosti alebo inak pomáhajú ľuďom vo svojom okolí,  je napríklad obed s riaditeľom podľa vlastného výberu. Takto bol naposledy ocenený žiak, ktorý pomáhal viacerým spolužiakom doučovaním matematiky, ale aj ďalší, ktorí z vlastnej iniciatívy venovali svoj voľný čas pomoci iným.

 

Nové aktivity aj v tomto školskom roku

 

Od septembra 2016 rozbehla Evanjelická spojená škola projekt zameraný na psycho-sociálny rozvoj žiakov vo forme tzv. teambuildingu pre triedy na 2. stupni ZŠ. Počas týchto výcvikov žiaci strávia 3 dni mimo školy, kde majú väčší priestor na spoznávanie sa a vylepšenie vzťahov, učia sa správne komunikovať a riešiť konflikty.

 

Ďalšou inováciou v školskom vzdelávaní je zmena vyučovania na hodinách fyziky

 

„Momentálne robím mikroprojekt vo vyučovaní fyziky. Jeho cieľom je, aby myslenie bolo viditeľné. Je to v rámci môjho ďalšieho vzdelávania, poskytovaného Komenského inštitútom, ktorý je súčasťou združenia Živica. Účastníkmi Komenského inštitútu sú učitelia a ďalší ľudia so záujmom o pozitívnu zmenu v školstve. Okrem toho, že každý účastník realizuje na svojej škole mikroprojekt, máme počas wokrshopov prístup aj k najnovším informáciu týkajúcich sa osobného rozvoja a inovácií vo vzdelávaní,“ vysvetľuje riaditeľ školy.

 

 

Koncept vyučovania tak, aby myslenie bolo viditeľné, je vyvinutý odborníkmi Harvardovej univerzity a je zavedený na niektorých školách v Holandsku, Austrálii a USA. Podstatou projektu je zmena klímy na vyučovaní v triedach aj v celej škole, pričom jeho snahou je prebudenie zvedavosti v žiakovi, ktorý sa časom veci bude chcieť učiť aj sám od seba, nie kvôli tomu, že sa učiť musí.

 

Tento súbor metód vedie žiakov k tomu, aby si uvedomovali, čo znamená myslieť a zároveň im dáva nástroje na riešenie problémov. Celý proces, nie len jeho výsledok, je dokumentovaný rôznymi formami: napríklad videami, postermi, denníkmi k daným témam a podobne. „Túto metódu sa snažím vyskúšať tento rok na fyzike v 2. ročníku gymnázia a v budúcich rokoch by som chcel, aj na základne získaných skúseností, metódu implementovať aj do ostatných predmetov. Malo by to viesť ku zmene atmosféry v škole, pričom škola by sa mala stať vzdelávacou komunitou, kde sa učia všetci, žiaci, učitelia aj rodičia, pričom ktokoľvek z nich má právo na chybu. Chyba je len odrazovým mostíkom k tomu, aby sme veci poznali hlbšie, zároveň sa učia žiaci kritickému mysleniu a rozvíjajú metakognitívne funkcie," dodáva riaditeľ Jozef Sopoliga, ktorý zároveň pozýva nových žiakov na zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn