piatok, 17 marec 2017 14:16

Zábavné a kreatívne vyučovanie na školách vďaka grantovému programu Nadácie Kia Motors Slovakia

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zábavné a kreatívne vyučovanie na školách vďaka grantovému programu Nadácie Kia Motors Slovakia Zábavné a kreatívne vyučovanie na školách vďaka grantovému programu Nadácie Kia Motors Slovakia

(Žilina) 17. marec 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci tohtoročného zamestnaneckého grantového programu Vzdelávanie v regióne 2017 prerozdelí medzi 29 schválených projektov viac ako 112 000 eur. Vďaka programu nadácia podporí inovatívne a alternatívne formy vzdelávania v oblasti výučby cudzích jazykov, technického vzdelávania, včelárstva či environmentálnej výchovy a skvalitní edukačný proces pre deti a mládež v Žilinskom kraji.

Grant získali materské, základné, stredné školy, ako aj občianske združenia a neziskové organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. Nadácia Kia Motors Slovakia prijala 136 žiadostí, ktoré hodnotila komisia pozostávajúca z dobrovoľníkov výrobného závodu ako aj zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, Mestského úradu v Žiline, Krajskej knižnice v Žiline, Nadácie Krajina Harmónie a jazykovej školy Viveus.

 

Hlavnými hodnotiacimi kritériami projektov bola ich zrozumiteľnosť, originalita, miera zapojenia zamestnancov spoločnosti Kia Motors Slovakia do projektov, dosah aktivít v praxi a preukázanie oprávnenosti nákladov. Uchádzači o grant budú môcť finančné prostriedky použiť na nákup materiálneho vybavenia škôl a tried, interaktívnych prístrojov, didaktických a učebných pomôcok a nové inovatívne metódy vzdelávania.

 

Naši zamestnanci využili v tohtoročnom zamestnaneckom grantovom programe príležitosť a odporučili projekt organizácie vo svojej obci či meste, kde žijú a zapájajú sa do miestneho diania. Aj vďaka nim bude vyučovanie v školách či v záujmových krúžkoch pre deti a mládež pestrejšie, tvorivejšie a prinesie im nové zážitky,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

 

 

Jedným z podporených projektov je i Permakultúrna trieda v Základnej škole Žabokreky s cieľom vytvoriť triedu s environmentálnym zameraním. Žiaci sa v nej budú učiť separovať odpad a využívať ho ako surovinu na ďalšie spracovanie. Za pomoci zapojených dobrovoľníkov žiaci a ich rodičia vytvoria hmyzie hotely, motýliu záhradu či slnečné hodiny. „Rodičia sami žiadajú, aby ich deti v škole získavali informácie a rady, ako žiť v súlade s prírodou a permakultúrou. Spoločne s deťmi z vyradených paliet zo skladu vyrobia napríklad vyvýšené záhony. Mnohí žiaci sa zasa tešia, že po prvýkrát budú držať v rukách kladivo a klinec a urobia niečo užitočné. Verím, že projekt v deťoch vzbudí záujem o environmentalistiku, vedu a techniku,“ povedala Mgr. Miriam Krkošová, riaditeľka Základnej školy v Žabokrekoch.

 

Podporeným záujmovým krúžkom v oblasti multimediálnej výchovy sa stal projekt Školská televízia Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. „Finančné prostriedky chceme použiť na  dobudovanie televízneho štúdia a vybudovanie fotoateliéru  pre študentov odboru digitálna grafika. Budú ich môcť využívať aj študenti z iných študijných odborov, ktorí majú záujem o fotografovanie, prácu v televíznom štúdiu a chcú spraviť pre seba niečo viac, ako len to, čo je zadefinované v učebných osnovách. Techniku budú môcť používať aj žiaci zo sociálne slabších rodín, ktorým poskytneme možnosť pracovať s profesionálnou technikou,“ priblížila projekt Mgr. Marta Hochmalová, koordinátorka projektu zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.

 

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí aj Environmentálny projekt ALINO pre školy, ktorý deťom približuje tému recyklácie inovatívnou formou. Malý mimozemšťan ALINO, maskot projektu, potrebuje jesť hliník, a tak mu deti pripravujú špeciálne hliníkové dobroty z viečok  jogurtov, obalov z čokolád alebo plechovíc z nápojov. „Predpokladáme, že využitie hravej formy výchovy detí k tak aktuálnej téme, ako je environmentálne správanie, sa u nich v dospelosti prejaví ako zodpovedný vzťah k životnému prostrediu,“ povedala Anna Beniačová, riaditeľka neziskovej organizácie Alino, n.o.

 

Na stiahnutie: Zoznam schválených projektov - vzdelávanie

 

Hodnotiaca komisia skonštatovala, že kvalita väčšiny projektových žiadostí bola nedostatočná. Mnohé projekty boli vypracované nejasne, kvalitatívne a kvantitatívne ciele neboli presne definované a rozpočtové položky nedostatočne opísané. Z týchto dôvodov sa z pôvodne 136 žiadostí podporí 29 projektov v sume 112 000 eur.

Nadácia Kia Motors Slovakia

Tlačová správa