štvrtok, 20 apríl 2017 13:20

Obchodná akadémia učí podnikať medzinárodne

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Obchodná akadémia učí podnikať medzinárodne Obchodná akadémia učí podnikať medzinárodne

Obchodná akadémia v Martine finalizuje výstupy študentských prác v Erasmus+ projekte s názvom „The Key to Successful International Entrepreneurship“ (KSIE) (Kľúč k úspešnému medzinárodnému podnikaniu). Projekt vznikol na základe spolupráce stredných odborných škôl obchodného zamerania z troch partnerských miest – Martin (SR), Hoogeveen (Holandsko) a Jičín (ČR). Okrem škôl sú ďalšími, nemenej dôležitými partnermi mestské zastupiteľstvá a podnikateľské subjekty daných partnerských miest.

Jedným z dôvodov spolupráce všetkých troch regiónov je snaha znížiť nezamestnanosť mladých ľudí pomocou zlepšenia ich podnikateľských zručností. Firmy sa domnievajú, že je výrazná priepasť medzi vzdelávaním a aktuálnymi potrebami pracovného trhu. Z tohto dôvodu tento projekt zahŕňa nielen školy, ale aj podnikateľské subjekty a mestské zastupiteľstvá, tzv. „triple helix principle“.

 

Do projektu sa zapojili dva študijné odbory všetkých zúčastnených škôl, obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu. Jeho cieľom je vychovať globálneho občana, ktorý je schopný podnikať nielen na miestnej a národnej úrovni, ale aj medzinárodnej. Tým sa stáva zodpovedným, proaktívnym a najmä flexibilným. Zlepšujú sa tiež jeho komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 

Študenti zo Slovenska, Holandska a Českej republiky nadviazali spoluprácu s konkrétnymi podnikateľskými subjektmi zo svojho regiónu. Oboznámili sa s históriou firmy, jej podnikateľským zámerom, produktami, skúsenosťami s podnikaním v zahraničí, obchodnými partnermi a konkurenciou. Na základe získaných informácií vypracovali pod vedením pedagógov prezentáciu danej firmy a jej produktov. Súčasťou  prezentácie bola SWOT analýza, ktorá sa zamerala na  silné a slabé stránky firmy, jej príležitosti a ohrozenia pre možnú spoluprácu so zahraničnými partnermi. Aby prezentácia firmy bola úspešná v zahraničí, študenti rozoberali aj kultúrne rozdiely jednotlivých krajín.

 

Od začiatku študenti všetkých škôl spolupracovali na základe tzv. „buddy systému“, ktorého podstatou je vytvorenie zmiešaných skupín z 2 slovenských, 2 českých a 2 holandských študentov. Tieto skupiny navzájom komunikovali prostredníctvom e-mailu, skypu a sociálnych sietí. Predmetom ich komunikácie boli kultúrne rozdiely krajín, možnosti vykonania marketingového prieskumu a prvé informácie o zúčastnených firmách.

 

Prvým študentským výstupom projektu bola týždňová mobilita slovenskej a českej skupiny (40 študentov, 6 pedagógov, zástupcov mesta a zástupcov firiem) v holandskom Hoogeveene v apríli 2016, o ktorej sme v tlači informovali v máji 2016. Druhý študentský výstup sa uskutočnil v októbri 2016 v Martine. Obchodná akadémia na pôde školy privítala 50-člennú skupinu študentov, pedagógov, zástupcov miest a firiem z Hoogeveenu a Jičína. Delegácia bola prijatá aj viceprimátorom mesta Martin, p. Imrichom Žigom na pôde Mestského úradu v Martine.

 

Následne holandskí a českí študenti navštívili martinské podniky a predstavili firmu zo svojej krajiny, ktorú obchodne zastupovali. Týmto spôsobom sa pre ňu snažili nájsť potenciálnych obchodných partnerov. Získané informácie študenti zanalyzovali a vypracovali spätnú väzbu pre firmy v Holandsku a Česku. Podrobnejšie informácie o slovenskej mobilite boli v tlači uverejnené v decembri 2016.

 

Tretí a zároveň posledný študentský výstup projektu KSIE sa uskutočnil vo februári 2017. 21 študentov OA Martin, 4 pedagógovia a zástupcovia mesta - PaedDr. Andrea Jančošková a Mgr. Zuzana Kalmanová vycestovali do českého Jičína, kde sa študenti opäť snažili sprostredkovať medzinárodnú obchodnú spoluprácu.

 

 

Slovenská a česká delegácie boli prijaté v historickej budove Jičínského zámku, absolvovali prehliadku Masarykovej obchodnej akadémie a mesta, ktoré je vstupom do Českého raja. V ďalších dňoch študenti pokračovali návštevami vybraných firiem, ktoré by sa mohli stať potenciálnymi obchodnými partnermi. Vo svojich prezentáciách im predstavili slovenské firmy zapojené do projektu a skúmali možnosti exportu a importu daných firiem.

 

Opäť pod dohľadom odborníkov pracovali na zlepšení svojich prezentačných schopností, ktoré boli v porovnaní s ich výkonom v holandskom Hoogeveene profesionálnejšie. Bolo vidieť, že ľahšie prekonali strach z prezentovania, rýchlejšie a sebaistejšie reagovali na otázky kladené zo strany firiem. Fakt, že firmy navštevovali individuálne, bez pedagogické dozoru, zvýšil ich samostatnosť pri riešení akýchkoľvek problémov. Zo získaných informácií študenti vypracovali spätnú väzbu pre slovenské firmy. Záujem o spoluprácu zo strany českých firiem bol väčší ako v Holandsku a je vyššia pravdepodobnosť nadviazania reálnej obchodnej spolupráce. Počas českej mobility všetci zúčastnení absolvovali prehliadku hlavného mesta Prahy.

 

V čase, keď študenti navštevovali české firmy, učitelia, zástupcovia mesta a firiem opäť pracovali spoločne na ďalších učiteľských výstupoch projektu. Jedným z nich bude knižná publikácia s názvom  Medzinárodné podnikanie mladých ľudí, ktorá bude vydaná po skončení projektu. Jej cieľom je pomôcť mladým, začínajúcim podnikateľom:

 

  • uvedomiť si dôležitosť kultúrnych rozdielov v podnikaní,
  • uskutočniť marketingový prieskum v zahraničí,
  • zorientovať sa v právnych formách podnikania v zahraničí,
  • vypracovať podnikateľský plán,
  • získať komunikačné a prezentačné schopnosti,
  • určiť dôležitosť využívania sociálnych médií pri podnikaní a ich benefity,
  • vstúpiť na trh v zahraničí.

 

Druhým učiteľským výstupom projektu je vytvorenie spoločnej web stránky - www.project-ksie.com. Posledným, nie menej dôležitým výstupom projektu, budú diseminačné stretnutia určené pre odbornú i laickú verejnosť. Ich cieľom bude výmena skúseností v oblasti podnikania mladých ľudí na medzinárodnej úrovni.

 

Ako vnímali projekty žiaci a študenti?

 

Do projektu sme sa zapojili v už v septembri 2015, kedy sme nevedeli, čo nás všetko v rámci projektu čaká. Poobedia sme trávili prípravou v škole na zoznámenie sa so základným princípom projektu a spoznávaním kultúry ostatných členských krajín v projekte. Postupne sme začali komunikovať s vybranými firmami a pracovať na prezentovaní produktov v rámci našich mobilít v Česku a Holandsku.

 

 

Výmenu hodnotíme kladne, potešil nás záujem zo strany zástupcov zahraničných firiem o naše podniky i produkty, a možnosť spolupráce. Vo všeobecnosti sme veľmi vďační, že sme sa na tomto projekte mohli zúčastniť a vnímame to ako jedinečnú možnosť, ktorá nám dala mnohé skúsenosti do života v oblasti pracovnej aj osobnej. Získali sme nové znalosti v oblasti kultúrneho života v zahraničných krajinách, ekonomickom obore, v marketingovej komunikácií, medzinárodných vzťahov medzi krajinami. Zlepšili sme naše prezentačné schopnosti, vystupovanie na verejnosti a aj dresscode v podnikateľskej oblasti.

 

Okrem ekonomických znalostí sme mali možnosť zúčastniť sa aj spoznávania krajín, v ktorých sa projekt konal. Spoznali sme nové tradície, kuchyňu,  kultúrnu rozmanitosť a navštívili hlavné multikulturálne mestá ako Praha a Amsterdam. Verím že, nadobudnuté pracovné kontakty i priateľstvá sa budú aj naďalej rozvíjať, a pre nás študentov to bola jedinečná a obohacujúca skúsenosť, ktorá bude veľkým prínosom do nášho osobného a pracovného života.

 

Poďakovanie partnerom a sponzorom projektu KSIE

 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať firmám ktoré boli ochotné sa zapojiť do projektu a odborne sa venovali našim študentom - Neografia, a. s., Martin, Aluprint, s.r.o., Vrútky, ITECO, s. r. o., Žilina, Hakom, s. r. o., Martin, Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica, Hotel Turiec, a. s., Martin, Slovenské liečebné kúpele, a. s., Turčianske Teplice,  Gazdovský dvor Turčianské Kľačany, Hotel Junior Piatrová, Vrútky, JASED, s. r. o., lyžiarske stredisko Jasenská dolina. Poďakovanie patrí aj mestu Martin. Vďaka výborne fungujúcej spolupráci v rámci partnerských vzťahov s mestami Hoogeveen a Jičín sa tento projekt mohol zrealizovať.

Prispievateľka Turiec Online

Učiteľka anglického a ruského jazyka so záujmami o cestovanie, čítanie a kultúru

Najnovšie články od autora: Mgr. Ivana Pišná