pondelok, 05 jún 2017 08:53

Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine žnú úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine žnú úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine žnú úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí

O tom, že v Martine žije a študuje mnoho šikovných a úspešných ľudí, nik nepochybuje. Mnohí z nich sa ale svojimi úspechmi nechvália, len sa z nich v tichosti radujú a pracujú na ďalších. Jednou z nich je aj sympatická, mladá žena, Mgr. Eliška Štefanová, ktorú sme na chvíľu vytrhli z pracovného tempa, aby nám porozprávala o svojej účasti na VII. Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa konala 11.5.2017 v Ostrave na Lekárskej fakulte OU.

Eliška Štefanová, študentka doktorandského štúdia verejného zdravotníctva, sa zapojila do kategórie „doktorské nelekárske programy“ s témou Kvalitatívna analýza subjektívnych postojov školákov súvisiacich s nutričným správaním. Za spracovanie tejto zaujímavej a stále veľmi aktuálnej témy sa spomedzi všetkých prezentujúcich umiestnila na 1. mieste.

 

S projektom jej pomáhal a spolupracoval s ňou školiteľ doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., ďalej to boli Mgr. Zuzana Boberová, PhD., prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD., prof. MUDr. Henrieta Hudečková PhD., Ústav verejného zdravotníctva JLF v Martine, UK v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Zisťovali sme názory a postoje žiakov na výsledky štúdie HBSC (Health Behaviour In School-Aged Children), je to štúdia, ktorá sa zaoberá zdravím a so zdravím spojeným správaním u školákov, zameraná na tri vekové kategórie, a to, jedenásť, trinásť a pätnásť rokov. Výsledky tejto štúdie sú súčasťou mojej diplomovej práce. Spolupracovala som s Ústavom psychológie zdravia v Košiciach a zapojila som sa do projektu „Chceme počuť ich hlas“, ktorý nadväzuje na výsledky prieskumu medzinárodnej štúdie HBSC, ktorý sa vykonáva aj na Slovensku,“ vysvetľuje E. Štefanová.

 

 

Štúdia HBSC sa zaoberá rôznymi aspektami zdravia mladistvých, ako sú napr. zdravie, nutričné správanie, rizikové správanie, voľný čas a iné. Oblasť nutričného správania sa v projekte „Ich hlas“ zameriava na stravovacie návyky vo všeobecnosti, čo sa týka raňajok, konzumácie ovocia a zeleniny, sladkostí, a sladených či energetických nápojov. Súčasťou dotazníka, v ktorom mohli žiaci prezentovať svoje postoje a názory, bolo aj spoločné stravovanie s rodičmi a sebahodnotenie postavy.  

 

Samotní porotcovia ostali prekvapení, že žiaci zapojení do projektu, vzhľadom na svoj vek, veľmi dobre ovládajú základy zdravého stravovania, čo sa ale nezhodovalo s výsledkami, ktoré boli prezentované v štúdii, pretože konzumácia nezdravých potravín je značne vyššia. Značný význam v tomto ohľade má rodina, ktorá je pre deti primárnym vzorom, a preto za týmito zisteniami možno hľadať chybu rodičov.

 

Po úspechu na VII. Študentskej vedeckej konferencii však študentka nezaháľa a v tomto čase sa už venuje ďalším zaujímavým vedeckým prácam. „Momentálne pracujeme, so školiteľom, na preklade článku o „Ich hlase“ a súčasne sa pripravujem na konferenciu „Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu“, ktorá sa uskutoční 15. -16. 6. v Bardejove, kde sa chystám prezentovať svoje výsledky. Keďže semester končí a času bude viac, plánujem začať pracovať na teoretickej časti svojej dizertačnej práce, ktorá bude zameraná na antropometriu a opäť nadväzuje na HBSC,“ dodáva E. Štefanová.

Alexandra Frančáková

Redaktorka Turiec Online

Moja práca je mojou záľubou, vidím v nej zmysel a význam. Popri štúdiu sa snažím nájsť čas aj na beletriu, mám rada prírodu, mesto, v ktorom žijem a predovšetkým svoju rodinu.