štvrtok, 21 marec 2013 11:26

Poznať svoje spotrebiteľské práva nestačí, dôležité je ich využívať

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Poznať svoje spotrebiteľské práva nestačí, dôležité je ich využívať Poznať svoje spotrebiteľské práva nestačí, dôležité je ich využívať autor: Photodune

Svetový deň spotrebiteľských práv, ktorý sa koná vždy 15. marca, ukázal, že ľudia v súčasnom pracovnom zhone nestíhajú vnímať všetky legislatívne aspekty ochrany pri predaji tovarov a služieb a stavajú na dôveru voči podnikateľským subjektom. Nájdu sa však aj takí, ktorí starostlivo tovar kontrolujú a vyberajú na základe ekologických, surovinových či regionálnych parametrov výroby.

Konské mäso, prifarbované potraviny, posypová soľ, jedy a nebezpečné látky, to sú potravinové škandály, ktoré v poslednom čase rezonovali vo všetkých médiách. Konkurenčný boj výrobných, distribučných a obchodných organizácií prerastá v poslednom období nad rámec morálnych hodnôt. Spotrebiteľovi je na trhu ponúkaný vadný tovar, ktorý môže vážne poškodiť jeho zdravie alebo dokonca ohroziť život. Na tento účel sú často zneužívané rôzne reklamy, inzeráty či tzv. manažéri prvého kontaktu a podomoví obchodníci. Malo by byť preto dôležité, aby sme ako spotrebitelia vedeli, aké máme práva pri nákupe tovaru a služieb a čo všetko nám musí predajca zaručiť.

 

Svetový deň spotrebiteľských práv má svoj pôvod v USA, kde v roku 1962 vtedajší prezident John F. Kennedy vyhlásil štyri základné práva spotrebiteľov: právo na bezpečnosť, právo byť informovaný, právo vybrať si, a právo byť vypočutý. Neskôr ich organizácia Consumers International doplnila o ďalšie, ako je právo na uspokojenie základných potrieb, právo na odškodnenie, právo na vzdelávanie spotrebiteľov a právo na zdravé životné prostredie. Tento deň sa tak od roku 1983 stal dôležitou príležitosťou pre mobilizáciu občianskych aktivít v oblasti spotrebiteľských práv a pre vytvorenie lepšieho povedomia spotrebiteľov a obchodníkov o základných právach všetkých spotrebiteľov.

Martinčania vnímali Svetový deň spotrebiteľských práv rôzne

Krátku anketu sme urobili aj medzi obyvateľmi v uliciach Martina, kde sme sa pýtali, či vedia o Svetovom dni spotrebiteľských práv a aké majú skúsenosti s prípadným zakúpením vadného tovaru a ďalším postupom v reklamačnom konaní.


Nevedel som doteraz, kým ste mi povedali, že niečo takéto je. Samozrejme, že som už reklamoval, vrátil som sa do obchodu naspäť a dostal som buď peniaze alebo nový tovar, “ prezradil Jakub, keď sme ho zastavili pri HM Tesco. „Čosi som zachytila, ale bližšie neviem nič. Zatiaľ som sa nestretla s veľkým problémom, nespomínam si, že kedy som niečo takéto riešila, v podstate ja som spokojná zákazníčka, “ rozhovorila sa 47-ročná Anna. V zápätí sme oslovili aj 25-ročnú Martinu, ktorá síce s reklamáciami skúsenosti má, ale vždy sa radšej s niekym poradí: „Neviem, nepočula som o svetovom dni spotrebiteľov, nepoznám presne ani tie práva. Už som niekoľkokrát reklamovala, vždy som sa ale poradila so známymi a s vybavením reklamácie som bola spokojná.“ 62-ročný starší pán Jozef by poslal do obchodov viac kontrol: „Neviem o ničom takom, dnes kúpite v obchode všeličo, mali by lepšie vykonávať kontroly.

Názor nám poskytla aj vedúca predajne potravín Koruna na Vajanského námestí v Martine: „Pokiaľ zákazník nájde niečo na tovare, môže ho bez problémov vrátiť. Pokiaľ by mal akéhokoľvek výhrady, na predajni máme Knihu prianí a sťažností. Funguje všetko tak ako doteraz, zákazník mal vždy svoje určité práva, ktoré si môže uplatniť a pokiaľ chce tovar vrátiť, nie je problém, ale musí dodržať určité pravidlá - napríklad predložiť doklad o zaplatení.

 

K tejto príležitosti sme niekoľko otázok položili vedúcej právneho odboru SOI v Žiline, JUDr.Gálovej

Jedným z práv spotrebiteľa je aj právo na ochranu ekonomických záujmov, teda právo na to, že každý spotrebiteľ musí byť chránený pred ekonomickými podvodmi, musí si dávať pozor napríklad na rozličné klamlivé reklamy a inzeráty týkajúce sa hľadania práce a podobne. Ako má postupovať spotrebiteľ, ak natrafí na zavádzajúcu reklamu alebo inzerát?

"V zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na ochranu svojich ekonomických záujmov. To znamená, že v prípade, ak sa stretne s porušením všeobecných podmienok najmä v spotrebiteľských zmluvách alebo v oblasti porušovania dobrých mravov cestou výrazného porušovania rovnosti zmluvných strán, správny orgán zasiahne, ako štátny orgán na ochranu spotrebiteľa na trhu. V tejto súvislosti treba však poznamenať, že Slovenská obchodná inšpekcia nemôže v žiadnom prípade nahradiť funkciu súdu, ktorý jediný je oprávnený vstupovať do právnych vzťahov medzi súkromnými osobami, čím nie je oprávnená riešiť konkrétne individuálne sporové konania. Pokiaľ sa spotrebiteľ stretne preukázateľne s problémom klamlivej reklamy, vtedy SOI môže zasiahnuť a s objednávateľom reklamy začať správne konanie za porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov. Objednávateľom reklamy je ten, kto si objedná u šíriteľa reklamy jej šírenie a reklamou je prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu."

Aby mohol spotrebiteľ správne posúdiť a vybrať si ten najlepší výrobok, musí byť schopný porozumieť informáciám o výrobku skôr, ako sa rozhodne o kúpe. Častokrát sa ale kvôli nedostatočným informáciám nemusí rozhodnúť správne a môže byť uvedený do omylu. Aké aktivity v oblasti vzdelávania vykonáva SOI?

"Vzdelávanie v oblasti práv ochrany spotrebiteľa realizuje SOI prostredníctvom oboznamovania verejnosti o výsledkoch svojej činnosti, či formou vystúpenia jednotlivých reprezentantov, alebo prostredníctvom článkov v masovokomunikačných prostriedkoch a na webovej stránke www.soi.sk."

Každý spotrebiteľ má právo na nápravu, teda mal by dostať jasné a zrozumiteľné odpovede na svoje sťažnosti a kompenzácie za nedostatky pri nákupe vadných tovaroch. Čo by ste poradili, ako má postupovať v prípade, že zistí že zakúpil vadný tovar?

"V prípade, že spotrebiteľ zakúpi výrobok alebo použije službu, ktoré nezodpovedajú bežnej kvalite alebo v prípadoch, ak je to stanovené, v kvalite podľa osobitných predpisov, má právo uplatniť reklamáciu. Bežnou kvalitou je taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ktoré podmieňujú jeho bezprostredné používanie a spĺňajú predpokladané očakávania spotrebiteľa. Reklamácia je  uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služieb. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol výrobok alebo služba zakúpené. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, poučiť ho o jeho právach v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, určiť spôsob vybavenia reklamácie, túto vybaviť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní a ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie alebo odborné posúdenie maximálna zákonná lehota sa predlžuje na 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Táto lehota má prekluzívny charakter a po jej uplynutí má kupujúci rovnaké právo akoby sa jednalo o neodstraniteľné vady. V identickej lehote 30 dní je predávajúci povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie a viesť evidenciu uplatnených reklamácií s uvedením dátumu uplatnenia reklamácie, dátumu a spôsobu jej vybavenia, poradového čísla dokladu o uplatnení reklamácie a túto evidenciu predložiť správnemu orgánu na nahliadnutie. Pokiaľ teda predávajúci poruší niektorú z vyššie uvedených povinností, začne s ním správny orgán správne konanie na porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Nerieši však meritórne súkromnoprávne spory medzi  konkrétnym predávajúcim a kupujúcim, na čo je príslušný iba všeobecný súd odporcu."

Všetci máme právo na prístup k danej legislatíve ochrany spotrebiteľa, teda by sme mali byť schopní kontaktovať autorizované orgány určené na posudzovanie kvality výrobku v prípade priamych sťažností a máme k dispozícii aj rôzne poradenstvo (napríklad Občianske združenie na ochranu spotrebiteľov). Aké sú vaše skúsenosti s týmto právom a čo by ste v tomto prípade doporučili spotrebiteľom, aby ich sťažnosti boli vybavené naozaj k ich spokojnosti. Na koho sa môžu obrátiť ľudia patriaci do sociálne slabších skupín?

"Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje jednak zverejňovaním právoplatných rozhodnutí vo veciach týkajúcich sa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, ako aj ďalších právnych predpisov upravujúcich práva spotrebiteľa, napr. zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov,zákon o ochrane nefajčiarov a pod. Pre potreby kontrolnej činnosti v oblasti prešetrovania spotrebiteľských podaní je nutné podať presné, objektívne a podložené podanie a svoje  prípadné subjektívne pocity podložiť všetkými prístupnými relevantnými vecnými dôkazmi, napr. doklad o kúpe výrobku alebo poskytnutí služby, reklamačný lístok, písomný doklad o vybavení reklamácie, reklamný leták, zmluvu o dielo, písomné potvrdenie o prevzatí objednávky a pod. Zároveň na webovej stránke www.soi.sk existuje Poradňa pre spotrebiteľov, treba využívať aj telefonické formy, resp. formy návštev jednotlivých inšpektorátov. Služby Slovenskej obchodnej inšpekcie sú bezplatné a je teda irelevantné, aká je sociálna situácia spotrebiteľa."

 

Ochrana spotrebiteľa v Európskej únii

20. júla 2004 vydala Európska Komisia – Generálne riaditeľstvo zdravia a ochrany spotrebiteľa 10 základných princípov ako právo Európskej únie chráni spotrebiteľa, bez ohľadu z ktorej krajiny EÚ pochádza, tieto princípy si môžete pozrieť na stránke Asociácie spotrebiteľov Slovenska

Slovenské orgány na ochranu spotrebiteľov

MH SR odbor ochrany spotrebiteľov
Slovenská obchodná inšpekcia
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Autor: Renáta Rudinská

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn