nedeľa, 24 marec 2013 22:46

Osobná asistencia – nadčasová forma pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Osobná asistencia – nadčasová forma pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením Osobná asistencia – nadčasová forma pomoci ľuďom so zdravotným znevýhodnením

V novembri roku 2012 sa v meste Martin spustila séria akcií na podporu nezávislého života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Začala sa osveta osobnej asistencie, ktorá je určená ľuďom túžiacim po osamostatnení sa a prevzatí zodpovednosti za kvalitu svojho života aj napriek zdravotnému handicapu. Do akcií sa zapojilo niekoľko inštitúcií nielen z mesta Martin, ale aj mimo neho.

Spúšťačom zaujímavých podujatí bolo vydanie publikácie s názvom: Systém asistencie pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku, ktorá bola vydaná s podporou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a je venovaná nielen osobnej, ale aj pracovnej, či pedagogickej asistencii. V decembri roku 2012 riaditeľku Turčianskej knižnice v Martine, pani Mgr. Katarínu Vandlíkovú, myšlienka nezávislého života ľudí so zdravotným znevýhodnením natoľko oslovila, že sprostredkovala autorke knihy možnosť ju odprezentovať aj riaditeľom knižníc z celého Slovenska počas celoslovenského stretnutia riaditeľov knižníc Slovenska v Slovenskej národnej knižnici v Martine, a tak umožnila šírenie tejto filozofie po celom Slovensku.

V marci roku 2013 sa problematike osobnej asistencie v meste Martin venovali dve podujatia, na seba nadväzujúce. 5. marca regionálna Televízia Turiec odvysielala v rámci relácie na Aktuálnu tému besedu s odborníkmi na tému osobná asistencia. Jej cieľom bolo širokej verejnosti priblížiť filozofiu osobnej asistencie a prostredníctvom účastníkov besedy ju predstaviť divákom nielen ako teóriu  pre mnohých nepoznanej novej formy pomoci, ale i jej fungovanie v praxi. Na príprave programu sa podieľali zástupcovia z radov užívateľov osobnej asistencie, vykonávateľov osobnej asistencie, ale aj verejné inštitúcie, konkrétne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, ktorého vedenie ale i samotní zamestnanci prejavili ochotu podieľať sa na šírení osvety osobnej asistencie v spoločnosti.

Osobitne chcem vyzdvihnúť spoluprácu s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine, pani Mgr. Alenou Štrbákovou, riaditeľkou odboru sociálnych vecí a rodiny, pani Mgr. Oľgou Kováčikovou, vedúcou oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, pani Mgr. Lýdiou Mišankovou, vedúcou posudkových činností, pani Mgr. Beátou Zacharovou a vedúcou oddelenia informačno-sprostredkovateľských a poradenských služieb, pani PhDr. Jarmilou Záborskou, ktoré sa nielen zúčastnili akcií,  ale sa aktívne podieľali aj na ich príprave.

PhDr. Katarína Grichová, vľavo

Pozvanie do redakcie TV Turiec prijala aj pani Bc. Alena Sochuľáková, ktorá zastupovala riaditeľku Turčianskej knižnice pani Mgr. Katarínu Vandlíkovú. Prostredníctvom televíznych kamier divákov oboznámila a pozvala na Deň otvorených dverí v rámci týždňa knižníc na podujatie Knižnica bez bariér, ktoré sa konalo 19.marca pod záštitou Turčianskej knižnice v Martine a bola venovaná ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, ale i širokej verejnosti. Počas tohto dňa knižnica pripravila niekoľko podujatí, ktorých vrcholom bola prezentácia knihy venovaná nástroju nezávislého života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím – osobnej asistencii.

Počas besedy sa účastníci venovali aj  širšej tematike spojenej s možnosťami zlepšenia kvality života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím nielen v meste Martin, ale i mimo neho. Spomínanej akcie sa zúčastnili aj zástupcovia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine a pozvanie prijala aj špeciálna pedagogička pani Mgr. Jana Šventová, ktorá poukázala na nepriaznivú situáciu financovania pedagogických asistentov na základných školách.

Na akcii bola prítomná i pani doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc., zástupkyňa Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá oboznámila prítomných hostí o pripravovanom vzdelávacom projekte, v rámci Centra celoživotného vzdelávania, ktorý bude venovaný najmä užívateľom osobnej asistencie, s cieľom uľahčiť využívanie osobnej asistencie ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, ale i sociálnym pracovníkom v praxi. Tento projekt bude realizovaný pod záštitou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Na jeho príprave sa podieľa kolektív pracovníkov zložený z vysokoškolských pedagógov, užívateľov osobnej asistencie, zástupcov občianskych združení, ktoré sa venujú problematike osobnej asistencie, pani Mgr. Andrei Madunovej a pána Mgr. Tibora Kobola, zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale i autoriek myšlienky projektu pani doc. PhDr. Daniely Kolibovej, CSc., a pani PhDr. Kataríny Grichovej. Spoluprácu pri zlepšovaní šírenia filozofie osobnej asistencie ale i samotných podmienok kvality života ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v Martine ale aj na Slovensku, ponúkli aj zástupcovia mesta Martin, konkrétne primátor Andrej Hrnčiar.

Séria akcií prezentuje, že aj v dnešnej dobe, keď súkromná osoba príde s pozitívnou myšlienkou realizácie užitočnej pomoci na skvalitnenie života ľudí, je možné nájsť pochopenie i pomoc nielen medzi jednotlivcami, ale i verejnými inštitúciami, či verejne činnými osobami a tak spoločne vytvoriť veľké dielo v prospech ľudí. Všetkým zúčastneným vyslovujem úprimnú  vďaku a teším sa v budúcnosti na ďalšiu spoluprácu.
 

Autor: PhDr. Katarína Grichová

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn