utorok, 03 apríl 2018 09:53

Prvákov zapíšete v apríli Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Prvákov zapíšete v apríli Prvákov zapíšete v apríli

Martin (03.04.2018) - Aj keď je druhý polrok školského roka v plnom prúde, v materských a základných školách pomaly začínajú rozmýšľať nad plánmi na ten nasledujúci, ktorý odštartuje v septembri. Práve preto sa nádejní martinskí prváci budú zapisovať už v prvej polovici apríla.

Mesto Martin je zriaďovateľom 15 škôl – deviatich základných škôl, šiestich samostatných materských škôl a štyroch materských škôl pri základných školách, ktoré sa riadia Koncepciou rozvoja škôl a školských zariadení mesta Martin na roky 2016-2020. Podľa nariadení, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení mesta o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky všetkých budúcich prvákov čakajú zápisy pre školský rok 2018/2019 už v prvej polovici apríla.

 

„Momentálne v našich školách evidujeme 3 519 žiakov, čo predstavuje o 69 žiakov menej ako v minulom školskom roku. Priemerný počet žiakov v triedach oproti predchádzajúcemu školskému roku mierne stúpol, priemerne je v triede 20 žiakov,“ zhrnula vedúca Odboru spoločenských služieb Katarína Tomášová. Silné ročníky dnes prevažujú aj v materských školách, aj keď situácia v budúcnosti bude podľa odhadov demograficky horšia. „Rodičia tých najmenších si budú môcť vybrať z 10 materských škôl, ktoré momentálne navštevuje  1266 detí. Počet detí sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku o 19 detí, ale postupne začínajú do tried prichádzať aj početne slabšie ročníky, čo ovplyvní všetky škôlky v regióne,“ dodala Katarína Tomášová.

 

Zápis detí do základnej školy

 

Kedy musím dieťa zapísať do školy?

 

Rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2018 dovŕšia šiesty rok veku a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Zápisu sa zúčastňujú aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

 

Kam môžem dieťa zapísať?

 

Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do základnej  školy  v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt alebo do školy podľa vlastného výberu.

 

Čo si nezabudnúť?

 

Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  Rodič, alebo zákonný zástupca rozhodne, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý alebo prípravný ročník základnej školy.

 

Môžem svoje dieťa zapísať do školy aj skôr?

 

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Prehľad zápisov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin

 

Názov základnej školy

 

 Termín konania zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019

 

ZŠ Ul. J. Kronera

 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod., 6. apríla 2018, od 13.00 – 15.00 hod.

ZŠ Ul. jahodnícka

 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.00 hod.

ZŠ Ul. P. Mudroňa

 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod.

ZŠ A. Dubčeka

 10.,11. a 12. apríla 2018, od 14.00 – 17.00 hod.

ZŠ Ul. A. Stodolu

 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 18.00 hod.

ZŠ s MŠ Ul. Gorkého

 10. a 11. apríla 2018, od 13.00 – 17.00 hod.

ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova

 10. a 11. apríla 2018, od 14.30 – 17.30 hod.

ZŠ s MŠ Ul. priehradná

 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod. v elokovanej budove školy (1.st.)

ZŠ s MŠ Ul. Dolinského

 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod.

 

Zápis detí do materskej školy

 

Kedy môžem zapísať do škôlky?

 

Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku 3-6 rokov.

 

Kedy a ako môžem deti zapísať?

 

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ každej materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom
a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Dieťa však môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka, ak to umožňuje kapacita materskej školy

 

Čo si nezabudnúť?

 

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi/ riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk

Doprava v regióne