pondelok, 09 júl 2018 22:17

Dom dobrého pastiera v Sučanoch sa stará o seniorov už dvanásť rokov

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Dom dobrého pastiera v Sučanoch sa stará o seniorov už dvanásť rokov Dom dobrého pastiera v Sučanoch sa stará o seniorov už dvanásť rokov

Stredisko evanjelickej Diakonie Sučany (SED) vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne ciele. Budovu vlastnila Biblická škola v Martine. Jej rekonštrukciou a prevádzkou bola poverená Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

Prevádzka budovy závisela od využívania prízemia na zdravotnícke ciele, preto pomocou finančného úveru začala Evanjelická diakonia ECAV vzhľadom na blížiace sa vykurovacie obdobie s rekonštrukciou týchto priestorov – na prízemí zriadili svoje ambulancie neštátni lekári a nachádza sa tu lekáreň.

 

Rekonštrukciu financovala Evanjelická diakonia ECAV v  Bratislave, čiastočne aj  Biblická škola v Martine. Nemalé finančné prostriedky na prestavbu venovala nemecká diakonia z Mitteldeutschlandu a Werk Württembergu. Časť financií, najmä na dokumentáciu a mzdy, sa získala z rôznych projektov. Stredisko evanjelickej Diakonie Sučany začalo napĺňať svoje poslanie 3. júla 2006. Prvých jedenástich klientov umiestnili v štyroch dvojizbových a v štyroch jednoizbových bunkách na prvom nadzemnom podlaží. V tomto období sa doriešil dovoz stravy, pranie posteľnej bielizne a lekárska starostlivosť. Pred budovou boli umiestnené lavičky, vyasfaltoval sa vjazd do areálu a namontovala tabuľa nad hlavným vchodom.

 

dobrypastiersucany
dobrypastiersucany
dobrypastiersucany

 

Zariadenie poskytuje  opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Ide o služby v súlade so zákonom o sociálnych službách, predovšetkým o pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, základné  sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, pracovnú terapiu a zabezpečenie záujmovej a kultúrnej činnosti. Pravidelne sem prichádza všeobecná lekárka,  internistka a endokrinologička MUDr. Valéria Moravčíková aj kožná lekárka.

 

Na prízemí zariadenia sa nachádzajú ambulancie všeobecného a zubného lekára, detská ambulancia, optika, lekáreň, ako aj diabetologická ambulancia, ktoré zabezpečujú kvalitnú starostlivosť klientom, ale aj obyvateľom Sučian a okolitých obcí. Vzhľadom na psychiatrické ochorenia  klientov prichádza do strediska od jeho vzniku kvalifikovaná psychiatrička, ktorá ich pravidelne vyšetruje a prehodnocuje ich liečbu. Pre Stredisko evanjelickej Diakonie je veľkým prínosom. 

 

Poskytuje sa aj humanitárna pomoc – spacie vaky, deky, vojenské oblečenie, a to nielen postihnutým oblastiam Slovenska, ale aj mimo územia nášho štátu. Vďaka Ústrediu ED ECAV sa  podarilo získať úplne nové elektrické vysušovače a profesionálne elektrické vysušovače. Možno ich využiť predovšetkým pre obyvateľov, ktorých príbytky boli postihnuté záplavami.

 

dobrypastiersucany
dobrypastiersucany
dobrypastiersucany
dobrypastiersucany
dobrypastiersucany

 

Do zariadenia pravidelne prichádza kaderníčka a pedikérka. Za veľmi dôležité sa považuje duchovné zaopatrenie klientov. Bez rozdielu náboženského vierovyznania sa klienti stretávajú na službách Božích každú druhú nedeľu v modlitebni. O prislúženie sviatosti majú klienti vždy možnosť požiadať individuálne. Za posilnenie ľudskej duše patrí poďakovanie ThDr. Mariánovi Krivušovi, Mgr. Tatiane a Mgr. Danielovi Beňuchovcom, ako aj vdp. Mgr. Pavlovi Pečkovi.

 

Pre klientov je určite dôležitá ponúknutá zdravotná starostlivosť, ale nezabúda sa ani na ich spoločenskú aktivitu a ak je to možné ani na hodnotné a zmysluplné prežívanie jesene života. Organizujú sa rôzne spoločenské podujatia – či už vystúpenia detí z Evanjelickej základnej školy v Martine, detí z Detského domova v Martine, detského spevokolu Rolničky alebo spevokolu Sučianka.

 

Nezabúdajú ani na našich jubilantov. Kytica kvetov, malá pozornosť alebo pozdrav od pána starostu či prednostu OcÚ v Sučanoch vedia potešiť a povzbudiť. Spoločne s niektorými klientmi sa organizujú návštevy cirkevných, ale aj iných spoločenských podujatí v okolitých mestách a obciach. K tým najvydarenejším patrila oslava dvadsiateho výročia obnovy činnosti Diakonie, ktorá sa konala v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine.

 

Počas existencie Strediska evanjelickej Diakonie v Sučanoch sa priebežne vykonávali rôzne stavebné a technické úpravy a opravy nevyhnutné pre spoľahlivý a bezpečný chod zariadenia. Išlo o dobudovanie ďalšieho poschodia a vytvorenie ďalších ubytovacích priestorov, vybudovanie parkoviska, najmä pre zdravotnícke zariadenia, vybudovanie novej modernej kúpeľne pre klientov, opravu a revízie plynových kotlov, opravu kanalizácie, maľovanie priestorov, zhotovenie a umiestnenie smerových tabúľ v obci pre lepšiu orientáciu občanov z iných miest a obcí a iné. Najdôležitejšou investíciou v roku 2014 bola nevyhnutná oprava silno zatekajúcej strechy, ktorá už ohrozovala zdravie a životy klientov i personálu.

 

Obec Sučany podporovala Stredisko evanjelickej diakonie už na začiatku jeho činnosti. Najprv zakúpila varnice na prepravu stravy, čo bolo veľkou pomocou, keďže zariadenie práve rozbiehalo svoje služby, a tak ich nemohlo zaobstarať z vlastných prostriedkov. Pomáhala tiež pri oplotení celého areálu a úprave parkoviska pred budovou. Obec sa prostredníctvom hasičského zboru v Sučanoch dlhodobo stará o údržbu okolia zariadenia – kosenie trávy, hrabanie lístia a odhŕňanie snehu počas zimných mesiacov.

 

Finančným darom tisíc eur sa podieľala na kúpe EKG prístroja a sedemsto päťdesiatimi eurami na kúpe čistiaceho prístroja Dezoster, ktorý je umiestnený na chodbe uzavretého špecializovaného oddelenia. Celkové náklady na realizáciu rekonštrukcie strechy na zariadení predstavovali sumu 54 072,35 eura a obec Sučany prispela čiastkou 3 223,68 eura.

 

Oslava desiateho výročia vzniku Strediska evanjelickej Diakonie sa konala 12. 6. 2016. Medzi pozvanými hosťami boli generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou, zástupcovia Ústredia diakonie, MÚ Martin, VÚC Žilina, starostovia okolitých obcí, ako aj kolegovia z iných stredísk Evanjelickej diakonie.

 

V súčasnosti poskytuje zariadenie tri druhy sociálnej služby – zariadenie pre seniorov s kapacitou dvadsaťpäť lôžok, domov sociálnych služieb s kapacitou tri lôžka a špecializované zariadenie s kapacitou dvadsaťdva lôžok. Každodennú starostlivosť zabezpečuje päťdesiatim klientom tridsaťšesť zamestnancov. Riaditeľkou Strediska evanjelickej Diakonie Sučany je od roku 2008 Mgr. Lenka Taškárová.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn