pondelok, 20 august 2018 13:02

Moderný manažment v materských školách

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Moderný manažment v materských školách Moderný manažment v materských školách

Mesto Martin sa rozhodlo vytvoriť konzorcium a spojiť všetkých 10 mestských materských škôl a spoločne všetkým vytvoriť možnosť ďalšieho vzdelávania, rozšírenia vedomostí, schopností a zručností, získania inovatívnych prístupov a nadviazania partnerstva v zahraničí, s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania v materských školách a zatraktívnenia učiteľského povolania.  

Konkurencia medzi materskými školami v meste Martin je vysoká aj vzhľadom na existenciu ďalších 8 materských škôl súkromných a cirkevných zriaďovateľov a najmä s blížiacim sa poklesom demografického vývoja v okrese. Konkurencia však zároveň motivuje pedagógov, aby zatraktívnili vyučovanie. Preto je dôležité sa na túto situáciu pripraviť a mať kvalitné mestské materské školy s kvalitnými manažérmi a pedagógmi.

 

Projekt s názvom Moderný manažment  v materských  školách  je určený 10-tim vedúcim pedagogickým zamestnancom materských škôl a trvá od 1.7.2018 – 30.9.2019. Projekt, ktorého celkový rozpočet sa vyšplhal na 27500 €, obsahuje dve aktivity, ktoré majú prispieť k rozvoju profesionálnej úrovne účastníkov:

 

1. Odborná príprava vo forme hospitácie „job shadowing“ v materských školách v partnerskom holandskom meste Hoogeveen  na jeseň 2018;

2. Účasť na vzdelávacom kurze v Českej republike na jar 2019.

 

Zapojiť sa do programu ERASMUS+, je dôležité aj z dôvodu prispenia  k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v materských školách v Európe. Účasť na plánovaných aktivitách, na ktorých sa martinskí pedagógovia stretnú s pedagógmi z iných krajín, poskytne príležitosť na vzájomné sa obohatenie skúsenosťami, pomôže rozvíjať odborné schopnosti a dá možnosť spolupráce s pedagógmi v Európe.  Plánované aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. spolupráca a komunikácia školy s rodičmi, edukácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kritériá hodnotenia školy, povinná školská dochádzka detí a mnohé ďalšie.

 

Realizácia plánovaných aktivít posilní väzby s krajinami v Európe, ale aj ďalšími sektormi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Cieľom projektu je tiež získať skúsenosti a informácie so vzdelávaním a výchovou detí pochádzajúcich z iného ako domáceho prostredia (migranti, cudzinci, deti z iných kultúr a sociálne a ekonomicky slabého prostredia) a v neposlednom rade i zatraktívniť učiteľské povolanie a zabrániť vzniku syndrómu „vyhorenia“ u pedagógov.

 

Z hľadiska prínosu pre organizácie, ktoré sú doň zapojené, umožní  tento projekt  zaviesť do edukačného procesu v predprimárnom vzdelávaní nové metódy  a formy práce, príklady dobrej praxe, zvýši motiváciu pedagógov a profesionalitu výkonu učiteľov, zvýši konkurencieschopnosť materských škôl a prispeje k zviditeľneniu Európskej únie a programu Erasmus+.

 

Z hľadiska dopadu projektu je dôležité myslieť aj na význam šírenia jeho výsledkov medzi kolegami a organizáciami spolupracujúcimi na výchove a vzdelávaní a taktiež šírenie výsledkov smerom k odbornej a širokej verejnosti. Na šírenie výsledkov projektu budú slúžiť najmä pracovné stretnutia, médiá a webové sídla organizácií zapojených do projektu.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk