Reklama
piatok, 07 september 2018 13:14

Nová cyklotrasa zvýši atraktivitu nábrežia Turca Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Nová cyklotrasa zvýši atraktivitu nábrežia Turca Nová cyklotrasa zvýši atraktivitu nábrežia Turca

Hlavným zámerom projektu s názvom „Cyklotrasa Martin – Vrútky, časť  Martin“, je rozvinúť infraštruktúru pre cyklistickú dopravu a tým vytvoriť podmienky pre zvýšenie cyklodopravy v rámci deľby prepravnej práce v meste Martin s prepojením na dostupnosť do susedných Vrútok.

V rámci projektu sa vybuduje samostatná cyklocestička spájajúca lokalitu Pltníky so susednými Vrútkami v smere severojužnej línie nábrežia rieky Turiec nadväzujúc už na vybudovanú líniu cyklochodníka popri rieke Turiec, od Robotníckej ulice až po spomínanú lokalitu Pltníky.

 

Projekt je v súlade so stratégiou IROP, PO 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, keďže hlavným zámerom podpory v rámci prioritnej osi 1 je podpora trvalo udržateľného miestneho/regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov, najmä prostredníctvom verejnej osobnej dopravy a ďalších udržateľných druhov dopravy. Medzi udržateľné druhy dopravy pritom treba počítať aj cyklodopravu.

 

Súmestie Martin – Vrútky je už dnes funkčne prepojené a tvorí jeden urbanistický celok. Tak ako obyvatelia Vrútok a mestskej časti Priekopa cestujú do Martina, aby využívali služby, ktoré ponúka okresné mesto a zároveň centrum osídlenia 1. skupiny (školstvo, pracovné miesta, úrady štátnej správy, zdravotná starostlivosť, atď.), tiež obyvatelia Martina cestujú do Priekopy a Vrútok za prácou (napr. ŽOS, a.s., Neografia a.s.), vzdelaním (SOŠD Martin – Priekopa, Spojená škola Vrútky, atď.) a tiež na železničnú stanicu, keďže hlavná medzinárodná železničná trať s pravidelnými zástavkami rýchlikov a medzinárodných vlakov vedie Vrútkami. Okrem dochádzania za prácou a štúdiom sa vytvoria možnosti i rekreačného využitia nadväznosťou na pripravovanú cyklotrasu Martin – Strečno.

 

cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa
cyklotrasa

 

Keďže navrhovaná cyklocestička zahŕňa katastrálne územia dvoch miest (Martin, Vrútky), z hľadiska podmienok výzvy IROP sa pristúpilo k rozdeleniu projektu na martinský úsek a vrútocký úsek, čomu zodpovedajú samostatné projektové dokumentácie so samostatnými rozpočtami, samostatné územné aj stavebné povolenia a tiež dve samostatné žiadosti o NFP, ktoré na seba logicky nadväzujú a spolu tvoria kompaktný celok.

 

Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli sumu 1 91 726,06  EUR, pričom 85% financuje Európsky fond regionálneho rozvoja, 10% štátny rozpočet  SR a 5% tvoria vlastné zdroje. Oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu je september 2018 – október 2020. 

     

Základná charakteristika  stavby

 

Novo plánovaná cyklistická cestička bude vytvárať cyklotrasu z miesta Pltníky ( OC Tulip ), vedie po pravom nábreží rieky Turiec, popod cestu I/18 a križuje tiež cestu III/018242. Za touto cestou klesá späť k rieke Turiec a cez novú lávku prechádza na ľavý breh rieky. Novú lávku cyklistickej cestičky plánujeme vybudovať súbežne s existujúcim mostom ponad Turiec (Priekopská cesta ku Partizánskemu cintorínu v Priekope ), kde bude jej trasa ďalej pokračovať až ku križovatke Matušovičovského a Čachovského radu na Vrútkach. Trasa v dĺžke 2,79 km bude v súlade s aktuálnou technickou normou obojsmerná, 2,15 až 3m široká. Šírka navrhnutej trasy reaguje na okolité priestorové podmienky. Povrchovo bude trasa upravená asfaltobetónom.

 

Charakteristika územia stavby

 

Stavba samotná je po celej trase umiestnená v blízkosti rieky Turiec. V prvej časti pred cestou III/018242 je vedená po pravej strane cesty a za touto cestou prechádza potom na ľavý breh rieky.  Lokálne sa stavba tiež nachádza v blízkosti obývanej časti mesta Martin – Záturčie a Vrútky. Prevažná časť cyklotrasy je osadená priamo na brehu – ochrannej hrádzi rieky. Hrádza je riešená ako nespevňovaný násyp ílovo-štrkovej zeminy s hornou vrstvou hlín – zatrávnenie hrádze. Hlava hrádze sa nachádza orientačne 2,0m nad hladinou rieky. V blízkosti hrádze a tak isto na samotnej hrádzi sa vyskytujú dreviny rôzneho vzrastu. Tieto budú z časti odstraňované, no cyklotrasa je nevrhnutá tak aby v maximálnej možnej miere rešpektovala zelené okolie hrádze. 

 

Stavebno-technické riešenie stavby

 

Súčasťou navrhovanej cyklistickej cestičky sú 2 mosty – jeden zrekonštruovaný, upravený, jeden nový a jeden podchod pod existujúcim cestným mostom. Vzhľadom na šírkové parametre parciel a existujúcej hrádze bude na viacerých miestach potrebné vybudovať pozdĺž trasy oporné múry. V mieste mostov je navrhnutá úprava mostovky buď ako plechodoska, alebo plechobetónová doska. Obe tieto konštrukcie budú natierané epoxidovo-živičným náterom, pričom náter bude doplnený o základnú zdrsňujúcu – protišmykovú vrstvu.

 

Konštrukcia vozovky cyklotrasy je navrhnutá pre triedu dopravného zaťaženia V – ľahká, t.j. neprejazdná pre ťažké nákladné vozidlá. Obrusná vrstva krytu bude z asfaltobetónu. Skladba je upravená pre občasný pojazd servisnej techniky správy povodia. Cestička bude po celej dĺžke olemovaná po obidvoch stranách cestnými obrubníkmi. Zároveň bude na strane k rieke v miestach nebezpečia zjazdu do rieky lemovaná oceľovým odnímateľným zábradlím výšky 1,3m vo vzdialenosti 0,5m od asfalto-betónovej plochy. Rovnaké zábradlie bude osadené aj v mieste oporných múrov a na mostoch cyklotrasy.

 

Lávka pre odsadenie trasy od vedenia plynu

 

Pre dodržanie požiadavky odsadenia cyklocestičky od VTL plynovodu na 5 m je smerom do toku rieky Turiec navrhnutá oceľová lávka (OM03) v celkovej dĺžke 130,8m. Lávka bude uložená na železobetónovom pásovom základe v línii ďalej od rieky a na lokálnych pätkách v línii založenia bližšie k rieke. Vrchnú časť  tvorí oceľová konštrukcia z HEA140 profilov uzavretá profilmi UPE140. Medzi uvedené profily bude uložený trapézový plech. Na trapézovom plechu je navrhnutá železobetónová doska na ktorú bude v 2% spáde vytvorená asfaltová vrstva. Na okraji lávky smerom k rieke je navrhnuté oceľové zábradlie výšky 1,3 m. Ako výplň zábradlia je navrhnutý ťahokov.

 

Oddychové zóny a drobný mobiliár

 

Pre cyklistickú cestičku bude v jej okolí umiestnené drobné vybavenie ako lavičky, stojany na bicykle, smetné koše, informačné a náučné tabule. Toto vybavenie je umiestnené na piatich cyklistických odpočívadlách s obdĺžnikovým pôdorysom. Základné vybavenie odpočívadla sú 2 lavičky, 1 štvormiestny stojan na bicykle a smetný kôš.  Na troch z nich bude tiež osadená infotabuľa so základnými údajmi o mieste osadenia a cyklotrase ako celku + vybraný náučný text. Projekt výhľadovo predpokladá umiestnenie jedného oddychového miesta pri cyklomoste Priekopská, na ktorom bude umiestnený aj altánok, pumpa, preliezky detské ihrisko s cyklo tématikou.

 

Napojenie trasy na existujúci most - Agip

 

Projekt predpokladá pri tomto moste zriadiť nájazd pre cyklistov s napojením na existujúcu konštrukciu mosta. Toto napojenie zabezpečí zjednodušenie prístupu cyklistov z časti Záturčie k riešenej cyklocestičke. Zriadená bude oceľová konštrukcia priamej rampy s podlahou z pororoštov a bezpečnostným zábradlím. Rampa bude v päte plynule napojená plochou zo zámkovej dlažby na asfaltovú plochu cyklistickej cestičky.

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.