Vytlačiť túto stránku
pondelok, 08 apríl 2013 23:03

Nenechali svoje deti „v štichu“

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Nenechali svoje deti „v štichu“ Nenechali svoje deti „v štichu“

Po tom, ako ministerstvo školstva zmenilo pravidlá financovania centier voľného času, mnohé deti môžu ostať bez záujmovej činnosti. Namiesto zmysluplne tráveného času v centrách voľného času sa môžu ocitnúť na ulici. Aby podobné hrozby obišli martinské deti a ich rodičov, na ostatnom zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo pre ohrozené deti mimoriadne dotácie. A to aj napriek tomu, že tieto centrá voľného času, ktoré síce navštevujú martinské deti, svoju činnosť vyvíjajú mimo územia mesta a teda nárok na podporu podľa novelizovaného zákona stratili.

Primátor mesta Martin a zároveň aj poslanec Národnej rady SR Andrej Hrnčiar okomentoval svoje skúsenosti s novým financovaním slovami: „V súčasnosti platná novela zákona o financovaní centier voľného času nie je dobrá a už aplikačná prax od 1. januára 2013 ukázala, že treba novelizovať tento zákon. Ja som predložil do parlamentu návrh novely zákona, ktorý ak prejde, bude zabezpečovať, aby obce boli povinné poskytnúť financie, ktoré dostanú na mimoškolské vzdelávanie detí, deťom. V súčasnosti to tak nie je, my sami v  Martine vidíme, že z okolitých obcí chodia do martinských centier voľného času stovky detí. Starostovia týchto obcí dostávajú peniaze na tieto deti, ale neposúvajú ich ďalej. My sme odstránili túto anomáliu mimoriadnymi dotáciami, ktoré sme schválili pre niektoré centrá voľného času, ktoré nesídlia v meste Martin. Podľa zákona by sme to nemuseli urobiť, keďže nám však ide o naše deti a nechceme, aby skončili na ulici, urobili sme takýto ústretový krok, ktorý na Slovensku nemá obdobu. Osobne si myslím, že ak samospráva dostane od štátu na dieťa nejaké financie, patria týmto deťom a nemali by mať starostovia, primátori či poslanci zastupiteľstiev možnosť používať ich na niečo úplne iné. Zároveň rodičia detí majú mať slobodnú možnosť rozhodnúť o tom, aký krúžok a kde, má ich dieťa navštevovať.

Mestské zastupiteľstvo schválilo v januári grantový systém pre centrá voľného času sídliace mimo mesta Martin, s tým že sme vyčlenili 15 tisíc eur, čo je akési záchranné koleso pre tie najlepšie centrá voľného času, ktoré robia túto záslužnú činnosť pre martinské deti. Cieľom bolo podporiť a zachrániť tie najlepšie CVČ, aby aj naďalej fungovali,” povedal Bruno Horecký poslanec mestského zastupiteľstva a zároveň predseda Komisie kultúry, školstva a vzdelávania.

Do komisie kultúry, školstva a vzdelávania prišli dve žiadosti o grantový systém. Žiadateľmi bolo Centrum voľného času Turčianska Štiavnička a Centrum voľného času Domino. O dotáciu mohlo požiadať pritom až deväť centier voľného času, ktoré sídlia mimo Martina, no požiadali iba dve. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 56/13 schválilo v zmysle VZN č. 63 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, poskytnutie grantu pre CVČ Turčianska Štiavnička na účel „Enviromentálna výchova žiakov ZŠ mesta Martin“ - pre deti martinských škôl, vo výške 10 tis. € a pre CVČ Domino Vrútky na účel „Výchovno-vzdelávacia činnosť-zabezpečenie záujmových útvarov a ďalšej záujmovej činnosti“- pre deti martinských škôl vo výške 5 tis. €.

Systém kritérii pre grantový systém

Komisia kultúry, školstva a vzdelávania na svojom marcovom zasadnutí vytvorila kritériá pre tento grantový systém. Prvým kritériom bol prínos pre výchovu a vzdelávanie v martinských školách. Čo bolo vyhodnotené na základe elektronického prieskumu prebiehajúceho na všetkých martinských školách. Prieskum, bol realizovaný v spolupráci so školským úradom a obsahoval dve otázky - Ktoré CVČ sídliace mimo územia mesta Martin bolo podľa vás prínosom pre vašich žiakov. Okolo 95 percent sa priklonilo k CVČ Turčianska Štiavnička, ktoré má environmentálnu výchovu a na druhom mieste skončilo CVČ Domino Vrútky, ktoré má športovo-vzdelávaciu činnosť. Ďalším kritériom bola zapojenosť martinských detí do týchto centier. V CVČ Domino je zapojených 742 martinských detí a v CVČ Turčianska Štiavnička je 459 martinských detí. Tretím kritériom bola tradícia centier. V oboch prípadoch sa dá hovoriť o dlhoročnej tradícii, kde CVČ Domino má 29 rokov a CVČ Turčianska Štiavnička okrúhlych 20 rokov.

Členovia komisie nakoniec preferovali Centrum voľného času v Turč. Štiavničke, ktoré je jedinečné svojim environmentálnym zameraním aké v Martine neexistuje, hoci ich je tu osem. „CVČ Domino Vrútky robí najmä športovú činnosť, čo by sme chceli, aby v budúcnosti robilo aj CVČ Kamarát, v spolupráci s martinskými školami. V priebehu apríla máme stretnutie v CVČ Kamarát ohľadom budúcnosti centier voľného času a výchovnovzdelávacej činnosť, po ktorom predostrieme mestskému zastupiteľstvu uznesenie, ktoré nasmeruje výchovno-vzdelávaciu činnosť v Martine k tomu, aby bola ešte kvalitnejšia ako doteraz. Budeme sa snažiť, aby environmentálna výchova ostala a aby bola dotovaná z rozpočtu ako je momentálne dotovaná aj dopravná výchova. Tieto dve výchovy by sa zachovali. Transparentne na každého žiaka, by bol presne platený určitý počet hodín a športová výchova by sa robila cez CVČ Kamarát, ktoré by spolupracovalo so všetkými školami v Martine”, komentoval prácu pri hodnotení žiadostí a ďalšiu stratégiu komisie jej predseda Bruno Horecký.  

Aktuálny stav fungovania CVČ

Súčasťou prípravy rokovania mestského zastupiteľstva bol materiál, v ktorom sa sumarizuje aktuálny stav fungovania center voľného času obsahujúci aj tieto základné fakty. V meste Martin je 5 427 detí vo veku 5 až 15 rokov, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt. Od 1.1.2013 sú na záujmové vzdelávanie uvedenej vekovej skupiny detí prideľované zo strany štátu finančné prostriedky z výnosu dane z príjmov fyzických osôb v predpokladanej čiastke cca 65,- € na dieťa ročne. Na poskytovanie záujmového  vzdelávania je na území mesta Martin zriadených  osem centier voľného času (ďalej len CVČ), z toho jedno mestské CVČ, dve cirkevné CVČ a päť centier voľného času súkromných zriaďovateľov.

V mestskom CVČ poskytujeme dotáciu na mzdy a prevádzku na základe schváleného VZN pre 959 detí vo veku 5 až 25 rokov veku pričom výška ročnej dotácie je 75,11 €/dieťa. Mestské CVČ nemôže žiadať finančné prostriedky na 15 až 25 ročných  členov od VÚC;  takáto  možnosť  je zo zákona len pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov CVČ. Mesto Martin sa rozhodlo financovať nad rámec zákona aj záujmovú činnosť uvedenej vekovej kategórie mladých ľudí. V cirkevných CVČ poskytujeme dotáciu pre 421 detí nášho mesta vo veku 5 až 15 rokov; výška ročnej dotácie je  66,10 €/ dieťa. V súkromných CVČ financujeme 1 401 detí vo veku 5 až 15 rokov; výška ročnej dotácie je 66,10 €/dieťa. Spolu v CVČ zriadených v našom meste financujeme 2 781detí. Mestské CVČ navštevuje aj 280 detí z iných obcí vo veku 5 až 15 rokov, na ktoré prijali finančné prostriedky ostatné obce, v ktorých majú deti trvalý pobyt. Finančné prostriedky z ostatných obcí neboli zatiaľ pre pokrytie záujmovej činnosti týchto detí pridelené.


Autor: Mesto Martin © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky