Reklama
utorok, 16 október 2018 13:27

V Martine boli promovaní prví absolventi zubného lekárstva

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
V Martine boli promovaní prví absolventi zubného lekárstva Zdroj: Naša univerzita, September 2018, Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM

Dňa 29. júna 2018 sa na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK) uskutočnila prvá promócia absolventov zubného lekárstva. Absolventské diplomy si prevzali niekdajší študenti, ktorí v akademickom roku 2012/2013 nastúpili na našej fakulte do prvého ročníka čerstvo akreditovaného študijného programu zubné lekárstvo.

JLF UK je podľa hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry dlhodobo najlepšou lekárskou fakultou v SR. Pre novovznikajúci študijný odbor to bola nielen veľká výzva, ale aj nemalá zodpovednosť. To, že sa nám s ňou podarilo úspešne popasovať, potvrdzuje fakt, že z prvých siedmich absolventov až piati ukončili štúdium s červeným diplomom, z toho dvaja s akademickou pochvalou a uznaním za vynikajúce plnenie študijných povinností rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a traja s diplomom s vyznamenaním dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc.

 

Pri zohľadnení podmienok na štúdium (počet špeciálne upravených priestorov, zubnolekárskych súprav, predklinických simulátorov, laboratórnych stolov, kvalifikovaných pedagógov – zubných lekárov/stomatológov a preferovanie kvalitnej personalizovanej výučby s moderným materiálnym a prístrojovým vybavením) možno do každého ročníka v súčasnosti prijať maximálne 10 študentov.

 

Počas šiestich rokov štúdia študenti zubného lekárstva absolvovali: trojdňové pobyty na univerzitných stomatologických klinikách v Olomouci, Brne a Prahe; dva dvojdňové intenzívne kurzy estetickej rekonštrukcie najnovšími kompozitnými materiálmi a brúsenie faziet a koruniek pod mikroskopom vo Viedni; trojdňové tematické prednášky na tému „Endodoncia v kocke“ v Hradci Králové; workshopy na kongresoch v Šamoríne, Bratislave a Martine; prednášky pozvaných externých školiteľov – o sklených vláknach a adhezívnych mostíkoch nesených sklenými vláknami; vzdelávanie o zubných implantátoch, ktoré pozostávalo z protetickej a laboratórnej časti, ako aj exkurziu v slovenskej firme v Piešťanoch, vyrábajúcej stomatologické súpravy. Vo februári 2018 naši študenti zorganizovali úspešný I. kongres Slovenského spolku študentov zubného lekárstva v priestoroch Aula Magna na JLF UK, na ktorý pozvali prednášajúcich zo Slovenska a z Českej republiky.

 

Po prvých šiestich rokoch štúdia s excelentnou podporou vedenia a zamestnancov JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) možno konštatovať, že študenti zubného lekárstva vo všetkých ročníkoch majú vynikajúce študijné výsledky – jedna tretina z nich má prospechové štipendium. Praktickú výučbu absolvujú so záujmom a v klinickej práci s pacientmi sú zanietení a manuálne zruční, čo je pre zubných lekárov takisto nesmierne dôležité. Je potešiteľné, že sa minulý rok vtedajší študent (dnes už absolvent) Filip Planeta stal víťazom slovenského národného kola medzinárodnej súťaže GC Europe Essentia Academic Excellence Contest, v ktorom prezentoval vlastný klinický prípad v odbore konzervačné zubné lekárstvo, vďaka čomu postúpil do celoeurópskeho finále v Belgicku.

 

Ak by sme chceli štúdium tohto študijného programu vyčísliť v niekoľkých štatistikách, každý študent počas šiestich rokov štúdia urobil vo všetkých klinických odboroch zubného lekárstva priemerne 2511 diagnostických vyšetrení, špecifických parciálnych výkonov a definitívnych ošetrení pacientov. Do tohto sumárneho čísla je zaradené použitie koferdamu v priemere 349x, lupových okuliarov 67x, stomatologického mikroskopu (najmä v endodoncii) 27x a asistencia kolegov študentovi pri jednej zubnolekárskej súprave 232x. Prihliadnuc na vysoké počty kvalitne vyliečených pacientov na úrovni súčasného poznania, sme presvedčení, že absolventi zubného lekárstva na JLF UK budú prínosom pre svojich pacientov už od prvého dňa vo svojej psychicky aj fyzicky náročnej práci.

 

V júni promovaní absolventi sú dnes už zamestnaní. Teší nás, že na našej fakulte zostáva jeden absolvent na celý a jeden na polovičný úväzok. Pre nadaných absolventov zubného lekárstva so záujmom o pracovné miesta asistentov s pedagogicko-vedeckým zameraním na JLF UK (aj s garantovaným polovičným úväzkom v UNM) je prijímanie do pracovného pomeru otvorené.

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.

Reklama

Doprava v regióne