pondelok, 26 november 2018 14:41

Kia Motors Slovakia je víťazom Národnej ceny za spoločenskú zodpovednosť

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Kia Motors Slovakia je víťazom Národnej ceny za spoločenskú zodpovednosť Kia Motors Slovakia je víťazom Národnej ceny za spoločenskú zodpovednosť

November 26, 2018 (Teplička nad Váhom) – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality tento rok vyhlásil 5. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť. Poslaním národnej súťaže je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií z podnikateľskej a verejnej sféry do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť tie organizácie, ktoré sa hlásia k plneniu týchto princípov.

Súťaž je určená pre organizácie, ktoré vo svojej stratégii a činnosti tieto princípy uplatňujú každodenne. Tie sú v rámci súťaže posudzované v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. „Spoločnosť Kia Motors Slovakia dlhodobo vyvíja kroky byť zodpovedným zamestnávateľom a producentom na Slovensku. Vo svojich aktivitách implementuje zásady spoločensky zodpovedného podnikania. Svoju jedinečnosť v tejto oblasti vnímame v komplexnosti a dlhodobom prístupe k starostlivosti o zamestnancov, spolupráce s dodávateľmi, podpore komunity a znižovaní negatívneho dopadu na životné prostredie. Veríme, že spoločnosť je prínosom nielen pre Žilinský kraj, ale aj celé Slovensko, či už z pohľadu ekonomického alebo spoločenského,“ povedal Dae-Sik Kim, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

 

Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa rozhodla tento rok prihlásiť do súťaže, ktorá by verejne potvrdila jej dlhodobé úsilie v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Stratégia zodpovedného podnikania spoločnosti je založená na korporátnej vízii „Spoločne za lepšiu budúcnosť“. Vízia vyjadruje vôľu spoločnosti vytvárať zásadné hodnoty a propagovať harmonický rast s dôrazom na environmentálne aspekty a rešpektovanie potrieb ľudstva. Relevantné témy a aktivity spoločnosti musia byť v súlade s piatimi základnými hodnotami koncernu, ktoré majú pomôcť implementovať danú víziu a stratégiu riadenia zodpovedného podnikania spoločnosti: zákazník, výzva, spolupráca, ľudia a globalita.

 

 

V minulosti bola otázka spoločenskej zodpovednosti skôr novým trendom, v dnešnej dobe to spoločnosť Kia Motors Slovakia vníma ako poslanie a zároveň súčasť podnikania. Spoločnosť považuje toto poslanie za veľmi dôležité. Uvedomuje si, že žije v prostredí a má povinnosť sa starať o jeho udržateľnosť, preto každá jedna oblasť je pre ňu významná. Či už ide o sociálne vzťahy, zamestnancov, ochranu životného prostredie, podporu regiónu alebo starostlivosť o zákazníka.

 

Štruktúra podkladov pre súťaž Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť pomohla spoločnosti Kia Motors Slovakia utriediť si jej vlastné aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, uvedomiť si jej silné stránky a zároveň nájsť možnosti na zlepšenie. Jej neustálou snahou je prinášať spoločnosti vyššiu pridanú hodnotu. Spoločnosť má záujem pokračovať v nastavených trendoch v roku 2019. Zlepšovať pracovné prostredie zamestnancov a zamerať sa na kvalitu nových automobilov, aby zákazníkom poskytla čo najlepší úžitok.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.