pondelok, 28 január 2019 14:27

Študenti ESŠ vyvíjajú vlastné aplikácie

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Gymnazisti riešia na informatike konkrétne úlohy z priemyselnej praxe. Gymnazisti riešia na informatike konkrétne úlohy z priemyselnej praxe.

Prechádzame z priemyselnej do digitálnej doby. Slovensku momentálne chýba 10 000 kvalifikovaných IT pracovníkov. Digitálne technológie sú súčasťou sveta dospelých i detí. V Evanjelickej spojenej škole (ESŠ) v Martine začínajú s informatikou už v materskej škole. Informatiku na škole vnímajú ako jeden z dôležitých nástrojov, ktorý pripravuje deti na reálny život a zároveň ich aj baví.

Škôlkari sa hravou formou zoznamujú so základmi programovania prostredníctvom včielky Bee-Bot, ktoré škola získala výhrou v programátorskej súťaži Hour of Code. Zábavná forma programovateľnej hračky-robota rozvíja algoritmické myslenie detí, matematické predstavy a priestorové vzťahy i plánovanie.

 

 

Pani učiteľka PaedDr. Ivona Smiešková, PhD.: „Na hodinách informatiky pripravujem žiakov na život v „elektronickej” budúcnosti. Plány zostavujem na základe konzultácií s IT odborníkmi. Žiaci 1. stupňa ZŠ na hodinách vyhľadávajú informácie k témam, ktoré sú im blízke, upevňujú a rozširujú si vedomosti z iných predmetov. Spoznávajú súvislosti využitia digitálnych technológií v bežnom živote aj s poukázaním na vyhnutie sa potencionálnym rizikám, ktoré sú s používaním moderných technológii v (nielen) ich veku spojené. Programujú v detskom programovacom jazyku Scratch. Využívame programovacie prostredie Hour of Code, ktoré žiakov veľmi baví. Dôležitým motivačným faktorom pri vyúke informatiky sú aj súťaže, ktorých sa žiaci školy pravidelne zúčastňujú a dosahujú v nich úspešné umiestnenia. V júni 2018 získal náš žiak 1. miesto v celoslovenskom programovaní v Hour of Code. Najúspešnejší žiaci navštívili moderné technologické centrum v Bratislave. Zapájame sa aj do informatických súťaží iBobor a Galaxiáda."

 

 

Okrem Informatiky ako povinného predmetu sa popoludní žiaci tešia na záujmové krúžky. Druháci sa oboznamujú so svetom počítačov na krúžku Hravá informatika prostredníctvom e-učebnice InFóorMatika, ktorá  je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej práce pani učiteľky Mgr. Evy Uličnej. 

 

Informatika ako nástroj rozvoja kritického myslenia

 

Pani učiteľka Eva Uličná vedie žiakov na hodinách informatiky k tomu, aby aj pomocou nej dokázali odhaliť dnes čoraz častejšie konšpiračné teórie a dokázali ju využiť aj v rôznorodých situáciách osobného či pracovného života, ktoré ich v budúcnosti určite stretnú. „Pátrame po tajných šifrách v Národnej knižnici, tvoríme myšlienkové mapy, spoznávame svet politiky, učíme sa analyzovať grafy z výsledkov volieb, hráme sa na manažérov vo firme, tvoríme tabuľky, vytvárame si plán práce, robíme rozpočet mzdových nákladov. Známka sa stáva na hodinách druhoradá a na motiváciu detí je stále menej potrebná. Deti sa učia, lebo chápu zmysel toho, čo robia a baví ich to. Skrátka, je nám spolu dobre,“ dodáva pani učiteľka.

 

Spolupráca s IT špecialistami z praxe

 

Jedným z učiteľov informatiky na evanjelickom gymnáziu je IT špecialista z priemyselnej praxe Ing. Martin Reho. Automatizácii v priemyselnej výrobe sa profesionálne venuje už 20 rokov ako konzultant firmy Siemens v rámci svojej vlastnej firmy.

 

Ing. Martin Reho pri vysvetľovaní logických modulov Logo od firmy Siemens

 

Čo konkrétne robia žiaci na hodinách aplikovanej informatiky a automatizácie?: „Študenti sa na hodinách  zoznamujú so základmi automatizácie prostredníctvom logických modulov Logo od firmy Siemens, ktoré sú univerzálne použiteľné v priemysle i ako súčasť technického zariadenia budov. Okrajovo riešime konkrétne problémové  úlohy z praxe,  v rámci ktorých dávam študentom do popredia priemyselnú automatizáciu. To im umožňuje vytvoriť si ucelenejšiu predstavu o štúdiu na technickej vysokej škole. Súčasťou predmetu je aj exkurzia – návšteva vybraného priemyselného závodu (automobilky Kia Motors Slovakia). Predmet je prínosom najmä v spájaní programovacích jazykov, matematiky, fyziky a základov automatizácie. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré na tomto predmete študenti získajú, im v budúcnosti určite prinesú konkurenčnú výhodu pri ich ďalšom štúdiu na technických smeroch alebo pri uplatnení na trhu práce. Som rád, že vedeniu školy záleží na rozširovaní obzorov a predstavivosti študentov, ktoré tento predmet podporuje.“

 

Gymnazisti programujú vlastné mobilné aplikácie

 

Žiaci  štvrtého a piateho ročníka na našom gymnáziu majú možnosť vybrať si  seminár  informatika a programovanie. Prevažná časť predmetu je zameraná na programovanie a algoritmizáciu. V piatom ročníku sme zaradili do plánov programovanie mobilných aplikácií vo vývojovom prostredí Android Studio s  programovacím jazykom Java.

 

 

Vyučujúci  semináru Ing. Martin Uhrin: „Mojím cieľom je nielen odovzdať  študentom základné konštrukcie programovacieho jazyka, ale spolu s nimi ich viesť k tomu, aby v rámci semináru dokázali naprogramovať vlastnú funkčnú aplikáciu.“  Študenti pracujú v dvojčlenných skupinách na hodinách, ale aj doma. Po dohode s vyučujúcim si sami vyberú, akú aplikáciu budú programovať. Tento rok si študenti vybrali  nasledovné aplikácie:

 

- Testovanie slovnej zásoby v angličtine

- Dobrodružná hra

- Šifrovanie a dešifrovanie informácii a dát

- Logická hra pre dvoch hráčov

- Informačná školská aplikácia

 

Po dokončení projektu budú študenti prezentovať svoje aplikácie na školskej študentskej konferencii.

 

Podporte kvalitné vzdelanie darovaním 2% z dane pre ESŠ Martin!

 

Mgr. Dušan Haško

Prispievateľ Turiec Online

PR manažér Nadácie kresťanského vzdelávania