utorok, 05 marec 2019 21:27

Firmám aj neziskovkám pribudli nové povinnosti

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Firmám aj neziskovkám pribudli nové povinnosti Firmám aj neziskovkám pribudli nové povinnosti

Povinnosť identifikovať konečných užívateľov výhod subjektov, ktorí sú partnermi verejného sektora, je už známa. Koncom roka však do platnosti vstúpila novela, ktorá túto povinnosť rozširuje aj na iné subjekty. Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS vám prináša nasledovný prehľad a informácie, ktorých právnických osôb sa nová legislatíva týka. Po novom sem patria aj neziskové organizácie či obchodné spoločnosti, ktoré túto povinnosť v zmysle platnej legislatívy doteraz nemali.

Rozšírená povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod

 

Podľa prijatej novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 297/2008 Z .z.) sa zaviedla povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a zapisovať údaje o týchto osobách pre nepomerne širší okruh osôb, ako tomu bolo doteraz.

 

V zmysle § 10a ods. 1 tohto zákona je právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., ďalej údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 tohto zákona a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

 

Koho sa týkajú uvedené povinnosti?

 

Z uvedeného vyplýva, že všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie budú povinné zapisovať konečných užívateľov výhod aj do príslušných registrov, ktoré tieto právnické osoby vedú.

 

Uvedená povinnosť sa teda týka aj právnických osôb zapísaných alebo povinne sa zapisujúcich do obchodného registra t. j. najmä obchodných spoločností a družstiev. Na základe tejto prijatej novely zákona č. 297/2008 Z. z. sa teda novelizoval aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predmetná novela stanovuje, že do obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod a to konkrétne v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

 

Doposiaľ tomu tak bolo len v zákonom určených prípadoch, ako napríklad pri zápise do registra partnerov verejného sektora. Predmetné právnické osoby sú rovnako povinné tieto informácie aktualizovať.

 

Príklad obchodnej spoločnosti

 

Navrhovateľ je spoločnosť s ručením obmedzeným založená v roku 1998. Nakoľko do dnešnej doby "nepodnikal so štátom" respektíve napríklad priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb nedodával štátu alebo vyššiemu územnému celku tovary alebo služby, nebol povinný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikovať konečného užívateľa výhod a registrovať sa v registri partnerov verejného sektora. 

 

V nadväznosti na prijatú novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nadobudli od 01. novembra 2018 účinnosť ustanovenia tohto zákona týkajúce sa povinnosti identifikovať a zapisovať údaje o konečných užívateľov výhod pre omnoho početnejšiu skupinu právnických osôb ako tomu bolo do účinnosti tejto novej legislatívy. 

 

Teda aj táto spoločnosť je už od 01. novembra 2018 povinná identifikovať a zapísať konečného užívateľa výhod do registra, v ktorom je zapísaná (v tomto prípade do obchodného registra) a to do 31. decembra 2019.

 

Príklad neziskovej organizácie

 

Navrhovateľ je nezisková organizácia založená v roku 2005 a zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra. Podobne ako obchodná spoločnosť, ani táto nezisková organizácia nebola povinná identifikovať konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora, nakoľko nebola partnerom verejného sektora podľa zákona (napríklad neprijímala  finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu). Táto nezisková organizácia je však povinná od 01. novembra 2018 identifikovať a zapísať konečného užívateľa výhod do registra, v ktorom je zapísaná (v tomto prípade register neziskových organizácii) a to do 31. decembra 2019.

 

Zapísané údaje budú neverejné

 

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú zapísané v neverejnej časti registra a budú teda anonymné a nebudú sa zverejňovať (na rozdiel od  údajov v registri partnerov verejného sektora). Prístup k nim však budú mať orgány verejnej moci napríklad štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy a všeobecne vykonávatelia verejnej správy, ako napríklad daňové úrady, policajný zbor alebo orgány činné v trestnom konaní pre prípad, aby sa predchádzalo napr. prieťahom v súdnych konaniach a rovnako aj povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. za účelom splnenia ich povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod.

 

Obchodný register nie je prepojený s registrom partnerov verejného sektora

 

Je tiež dôležité upovedomiť právnické osoby, ktorých sa zápis týka, že obchodný register nebude prepojený s registrom partnerov verejného sektora a teda zápis do obchodného registra nebude nahrádzať povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod a údaje o ňom v registri partnerov verejného sektora. Avšak, ak je subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nie je potrebné, aby zapísal konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je tento subjekt zapísaný. Ak však bude z registra partnerov verejného sektora vymazaný, povinnosť zapísať konečných užívateľov výhod sa ho bude znova týkať.

 

Existujú však značné pochybnosti o právnej úprave v tejto časti novely, pretože prepojením dvoch registrov by sa predišlo nielen administratívnej záťaži registrových súdov, ale najmä zapisujúcich sa osôb. Za pozitívne aspoň hodnotíme skutočnosť, že právnické osoby, ktoré už sú zapísané v obchodnom registri, budú oslobodené od súdneho poplatku za zápis konečných užívateľov výhod.

 

Dôležité termíny a povinnosti

 

Novela zákona č. 297/2008 Z. z., ktorá sa týka zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra a iných príslušných registrov nadobudla účinnosť už 01. novembra 2018 a všeobecne platí, že právnické osoby, ktoré boli zapísané v obchodnom registri do 31. októbra 2018, budú musieť podať návrh na zápis konečných užívateľov najneskôr do 31. decembra 2019.

 

Právnické osoby zapísané do obchodného registra, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, ktoré vzniknú po 31. októbri 2018 budú povinné zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod pri svojom vzniku.

 

Profesionálna pomoc

 

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o. je pripravená poskytnúť všetkým právnickým osobám, ktorých sa povinnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod nielen do obchodného registra, ale aj všetkých ostatných registrov týka, odborné právne služby.

 

Nájdete nás v Žiline aj v Martine, pre viac informácií navštívte: http://www.legalfirm.sk/

 

Naša profesionalita je potvrdená okrem iného aj dlhoročnými skúsenosťami so zápisom partnerov verejného sektora (a identifikáciou konečných užívateľov výhod) do registra partnerov verejného sektora.

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn