nedeľa, 14 apríl 2013 22:47

Štatistický úrad zisťuje ako sa zmenili príjmy a životné podmienky za posledný rok

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
Štatistický úrad zisťuje ako sa zmenili príjmy a životné podmienky za posledný rok Štatistický úrad zisťuje ako sa zmenili príjmy a životné podmienky za posledný rok

V dňoch od 1. apríla do 31. mája 2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Cieľom tohto zisťovania je získanie porovnateľných a aktuálnych údajov o úrovni a rozdelení príjmov, o úrovni a zložení chudobných, sociálne odkázaných domácností, štruktúre a príčinách sociálneho vylúčenia občanov, ktoré umožnia porovnať vývoj v tejto oblasti medzí všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Získané informácie umožnia objektívne vyhodnotiť, medzinárodne porovnať a analyzovať kvalitu života v regiónoch a v jednotlivých krajinách Európskej únie. Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach prebieha už od roku 2005v v tomto roku sa uskutočni už deviate zisťovanie vo viac ako 300 obciach Slovenskej republiky v približne 6 tisíc náhodne vybraných domácnostiach. V Žilinskom kraji je do zisťovania vybraných 40 obcí (miest) a 741 domácností. Nakoľko pre reálne hodnotenie sociálnej situácie sú potrebné údaje za dlhšie časové obdobie, budú mnohé domácnosti, ktoré už poskytli údaje aj v predchádzajúcich rokoch trvania zisťovania (EU SILC 2010, 2011, prípadne 2012) opakovane navštívené.

 

Zmeny zistia cez opakované návštevy

Cieľom opakovanej návštevy je sledovať zmeny v čase, najmä na úrovni členov domácnosti (napr. ukončenie školy, nástup do zamestnania, odchod do dôchodku, zmeny príjmu a pod). Každá vybraná domácnosť bude oslovená listom s prosbou o (opätovnú) spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Získané údaje v minulých rokoch boli tak kvalitné, že na žiadosť vyšších orgánov sa bude v zisťovaní pokračovať. Vybrané domácnosti navštívi odborne vyškolený opytovateľ, ktorý sa preukáže poverením vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky a občianskym preukazom. Zároveň odovzdá písomnú informáciu o zisťovaní. Opytovateľ s vybranou domácnosťou vyplní štatistické dotazníky, ktoré obsahujú údaje o domácnosti ako celku a aj údaje o jednotlivých osobách domácnosti.

 

Ochrana osobných údajov je zaručená

Ochranu dôverných údajov pri tomto zisťovaní a pri spracovaní výsledkov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Všetky osoby, ktoré sa zúčastnia zberu a spracovania sú viazané mlčanlivosťou. S vyplnenými dotazníkmi sa zaobchádza tak, aby nebolo možné domácnosť ani jednotlivých členov domácnosti akokoľvek identifikovať. Publikovať sa budú iba štatisticky spracované a agregované údaje. Veríme, že vybrané domácnosti a jednotliví členovia týchto domácností poskytnú opytovateľovi potrebné údaje, za čo im vopred ďakujeme. V prípade akýchkoľvek pochybností o zisťovaní môžete sa osobne alebo telefonicky informovať na Štatistickom úrade SR - pracovisku ŠÚ SR v Žiline na telefónnych číslach 041/5113 203 alebo 041/5113 210.

Autor: Ing. Oľga Chovanová, riaditeľka Pracoviska ŠÚ SR v Žiline © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn