nedeľa, 02 jún 2019 08:48

Projekt Erasmus+ na Obchodnej akadémii v Martine

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Projekt Erasmus+ na Obchodnej akadémii v Martine Projekt Erasmus+ na Obchodnej akadémii v Martine

Obchodná akadémia v Martine je svojimi aktivitami mimoriadne otvorená Európe. Žiakom každoročne poskytuje možnosť absolvovať kultúrno-vzdelávacie pobyty v partnerských školách v Poľsku a Holandsku a taktiež má bohaté skúsenosti s európskymi projektami, ktoré podporujú vzdelávanie žiakov a internacionalizáciu školy. Naši žiaci majú prostredníctvom rôznych projektov možnosť vzdelávať sa alebo absolvovať prax v európskych krajinách ako je Holandsko, Veľká Británia, Česká republika či Španielsko.

V roku 2017/2018 sme na OA zaviedli nový študijný odbor – bilingválne slovensko-anglické štúdium, čo so sebou prinieslo zvýšené nároky aj na vyučujúcich. Keďže vzdelávanie dospelých je rozhodujúcu zložkou politiky EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania, rozhodli sme sa zapojiť do Erasmus+ projektu, ktorý by pedagogickým zamestnancom umožnil vycestovať do zahraničia a tam zvýšiť ich odborné a jazykové spôsobilosti.

 

Projekt programu Erasmus+KA1 pod názvom Integrácia odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vzdelávania bol financovaný zo zdrojov EÚ, realizovaný 1 rok a bol rozdelený do troch etáp – príprava, zahraničné mobility a šírenie získaných poznatkov. Do projektu bolo zapojených 9 pedagogických zamestnancov, vrátane riaditeľky a zástupkyne školy. Hlavným cieľom projektu je integrácia ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vyučovania, implementácia inovatívnych vyučovacích metód, najmä metódy CLIL, zlepšenie odborných kompetencií manažmentu školy a internacionalizácia školy v rámci EÚ.

 

Príprava priebeh mobilít

 

Koordinátorka v spolupráci s vedením školy vypracovala program projektu, účastníci sa zúčastnili individuálnych jazykových kurzov, prednášky  o kultúrnych rozdieloch, BOZP školenia, zvolili si vhodné kurzy a vyplnili potrebné formuláre pred vycestovaním. Osem učiteľov vycestovalo do Veľkej Británie (Cambridge, Cheltenham a Londýn), a jedna vyučujúca do Rakúska (Viedeň). Každý z učiteľov absolvoval vybrané kurzy, zamerané na vyučovanie jednotlivých predmetov, ako napríklad ekonomika, administratíva a korešpondencia, účtovníctvo, hospodárske výpočty, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, anglický a nemecký jazyk.

 

 

Učitelia nadobudli nové poznatky a skúsenosti vo forme prednášok a workshopov

 

Ing. Marína Jankovičová zdôrazňuje význam projektu: „Podnetné boli praktické cvičenia zamerané na plánovanie hodín CLILu a ich štruktúru, motiváciu, hodnotenie študentov, vyvážené používanie materinského a cudzieho jazyka, využívanie rôznych metód, prácu s učebnými materiálmi a podobne“ a Mgr. Martina Dudeková dodáva: „Pobyt na univerzitnom internáte pomohol rozvíjať naše kultúrne povedomie v multikultúrnom prostredí. Mohli sme si prezrieť mesto Cambridge, múzeá  kultúrne podujatia, absolvovali sme prehliadku katedrály v Elly, poznávací zájazd do Londýna, plavbu po rieke Cam na typických drevených loďkách („punting“). Prechádzali sme sa po miestach, kde tvorili významní anglickí spisovatelia a pozreli sme si divadelné predstavenie v netradičnom prostredí „Shakespeare in the park.“

 

 

Šírenie získaných poznatkov

 

Získané poznatky učitelia šírili vo forme workshopov v rámci predmetových komisií, otvorených hodín, na ktorých demonštrovali inovatívne metódy a formy vyučovania. Poznatky zdieľali aj medzinárodne s poľskými a holandskými kolegami, vytvorili publikáciu s ukážkami materiálov, ktoré budú k dispozícii ostatným učiteľom. Získané informácie sprístupnili vo forme verejnej výstavy v priestoroch školy. 

 

Projekt na Obchodnej akadémii v Martine skvalitnil vyučovací proces, najmä v bilingválnej forme vyučovania, podporil sebavedomie učiteľov a získané poznatky pomohli skvalitniť aj oblasť manažmentu školy. Erasmus+ je pre nás symbolom energie, aktivity, spolupráce, mobility, učenia sa a spolupatričnosti k Európe.

Prispievateľka Turiec Online

Učiteľka anglického a ruského jazyka so záujmami o cestovanie, čítanie a kultúru

Najnovšie články od autora: Mgr. Ivana Pišná