utorok, 13 apríl 2021 20:26

Tepláreň v Martine prechádza na moderné a ekologické riešenie Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(10 hlasov)
Tepláreň v Martine prechádza na moderné a ekologické riešenie Tepláreň v Martine prechádza na moderné a ekologické riešenie

Predmetom projektu v Martinskej teplárenskej, a. s., bola ekologizácia tepelného hospodárstva. V rámci tejto stavby budú v zrekonštruovaných priestoroch inštalované štyri horúcovodné kotly Bosch s jednotkovým výkonom 14,3 MW a v novovybudovanej hale kogenerácie budú inštalované tri kogeneračné jednotky Martin Power s jednotkovým elektrickým výkonom 9,34 MW.

Ešte donedávna takmer polovicu obratu spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., tvorili aktivity v jadrovej energetike, najmä projekty súvisiace s jadrovou elektárňu Mochovce. Výkony, ktoré spoločnosť plánuje v nasledujúcom období v Mochovciach realizovať, budú zamerané najmä na dokončenie prác na 3. a 4. bloku, opravu, údržbu a výmenu existujúcich zariadení a tiež na zvyšovanie výkonu 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne. „Tieto aktivity by však už z dlhodobejšieho hľadiska nedokázali naplniť ciele v oblasti diverzifikácie podnikania, príjmov a zisku, ktoré si vedenie spoločnosti predsavzalo splniť. Preto v súlade so schválenou stratégiou hľadáme priestor aj v iných segmentoch a odvetviach,“ hovorí Ing. Milan Michalík, vedúci úseku zahraničných zákaziek, PPA CONTROLL, a. s. Jednou z oblastí, kde PPA CONTROLL videlo perspektívu svojho pôsobenia, sú modernizácia a ekologizácia teplární a budovanie spaľovní.

 

Náročné projekty vyžadujú skúsených a finančne silných realizátorov

 

Naprojektovanie, výstavba či prevádzka technológií teplární vyžaduje skúsenú firmu s hlbokými znalosťami v oblasti bilančných tepelno-energetických výpočtov, výpočtov týkajúcich sa technologických zariadení teplárne a návrhov potrubných systémov, zároveň musí zabezpečovať koordináciu s realizátormi stavebných profesií diela a pod. V niektorých oblastiach sme realizovali činnosti vlastnými kapacitami, pri ostatných sme využili na spoluprácu osvedčené firmy s odbornými znalosťami a referenciami pre tú-ktorú oblasť,“ vysvetľuje M. Michalík.

 

Vzhľadom na veľmi dobré výsledky aj vo finančných ukazovateľoch nemá PPA CONTROLL, a. s., problém prefinancovať takéto projekty, čo je v mnohých prípadoch rozhodujúci faktor úspechu pri získavaní kontraktov. Spoločnosť sa aktívne usiluje aj o získanie kontraktov v zahraničí. Šírenie koronavírusu však oddialilo ďalšie aktivity pri získavaní takých projektov, ako je tepláreň na drevnú štiepku v Kolumbii s výkonom 25 MW.

 

V súčasnosti sa dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o., podarilo zapojiť do výstavby novej modernej spaľovne Rookery South vo Veľkej Británii ako subdodávateľ častí projektovej prípravy a realizačných činností. Dlhoročné skúsenosti z domácich projektov z rôznych oblastí energetiky, ako aj tie nové, získané z medzinárodných projektov chce spoločnosť zúročiť v nasledujúcom období v zahraničí aj na slovenskom trhu.

 

Úspech na domácej pôde

 

Ekologizácia Martinskej teplárenskej, a. s., zvýšenie jej energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky je názov projektu, ktorého realizátorom bola práve spoločnosť PPA CONTROLL, a. s. Dejiny martinskej teplárne sú úzko spojené s rozvojom Turca po druhej svetovej vojne. Prvá časť základov sa pri budovaní závodu vykopala v roku 1949. V tom období sa v Martine rozbiehala výstavba Závodov ťažkého strojárstva, gigantického priemyselného komplexu, čo prinieslo nebývalý príliv obyvateľstva. Pre obyvateľov sa začali stavať byty a sídlisková vybavenosť. Novodobá história teplárenskej výroby v Martine je spojená so zrušením štátneho podniku SSE Žilina, pod ktorý martinská tepláreň patrila. Transformácia na akciovú spoločnosť sa uskutočnila k 1. januáru 2002. Novozaložená spoločnosť Martinská teplárenská, a. s., pokračuje vo výrobe a rozvode tepla a elektriny v Martine.

 

 

Získanie projektu modernizácie a ekologizácie Martinskej teplárenskej, a. s., spoločnosťou PPA CONTROLL, a. s., je výsledkom jej aktívneho sledovania diania v tejto oblasti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, dlhodobej orientácie aj na oblasť tepelnej energetiky a bohatých skúseností pri príprave a realizácii technicky a organizačne náročných projektov. „Už v minulosti sme realizovali pre tepláreň v Martine dodávky technológií a služieb, preto sme aktívne sledovali vývoj v tejto spoločnosti. Technicky najvhodnejšie a ekonomicky najvýhodnejšie riešenie sa ukázalo to, ktorého základom sa stali plynové kotly spoločnosti Bosch a kogeneračné jednotky s plynovými motormi Rolls-Royce. Zároveň bolo nutné akceptovať aj náročné finančné podmienky investora v podobe prefinancovania záporného cashflow,“ vysvetľuje pozadie získania zákazky M. Michalík.

 

Dobre postavený tím je polovicou úspechu

 

Spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., získala objednávku v decembri 2018 a následne v spolupráci s ďalšími firmami začala prípravu vykonávacích projektov. „Pri návrhu sme boli limitovaní predstavami investora aj skutočnosťou, že časť projektu sa realizovala už v existujúcej teplárni, čo bolo potrebné zohladniť pri výbere a umiestnení nových technológií,“ vysvetľuje M. Michalík.

 

 

Riaditeľom projektu zo strany PPA CONTROLL sa stal Ing. Karol Letko, ktorý viedol náročné projekty už aj v zahraničí (Kuba, Venezuela), riadením projektu bol poverený Ján Mračna, ktorý má bohaté skúsenosti s riadením a koordináciou projekčných a realizačných činností, ako aj koordináciou jednotlivých profesií a špecialistov. Po niekoľkomesačnej príprave boli podklady k začatiu projektu predložené na schválenie investorovi. „Podarilo sa nám vytvoriť skvelý tím s bohatými skúsenosťami v rámci firmy aj na realizačnej úrovni priamo na mieste stavby, kde sa okrem koordinácie stavby a technologických dodávok rokovalo aj o špecialistoch na riadiace systémy, rozvádzače, VN časti a pod.,“ konštatuje M. Michalík.

 

 

Priebeh asi žiadneho projektu nie je jednoduchý a hladký. V prípade teplárne v Martine nastali prvé komplikácie po vyhlásení obmedzení ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky v súvislosti s vypuknutím šírenia koronavírusu na našom území. Malé zmeny sa na žiadosť investora realizovali za pochodu aj v oblasti stavebných úprav, keď bolo potrebné vypracovať dodatok k tejto časti projektu. „Vďaka našim skúsenostiam, know-how a dobrej súčinnosti všetkých zúčastnených subjektov bol projekt zrealizovaný v stanovenom rozsahu a kvalite, a pripravený na spustenie v aktuálnej vykurovacej sezóne,“ hovorí M. Michalík.

 

Moderné technológie

 

Predmetom projektu v Martinskej teplárenskej, a. s., bola ekologizácia tepelného hospodárstva. V rámci tejto stavby boli v zrekonštruovaných priestoroch inštalované štyri horúcovodné kotly Bosch s jednotkovým výkonom 14,3 MW a v novovybudovanej hale kogenerácie boli inštalované tri kogeneračné jednotky Martin Power s jednotkovým elektrickým výkonom 9,34 MW. Celkový novoinštalovaný elektrický výkon je teda 28 MW a tepelný výkon až 80 MW. Kogeneračné jednotky sú  poháňané motorgenerátormi Rolls Royce od nórskeho výrobcu Bergen Engines. Sú to zážihové motory spaľujúce zemný plyn pri elektrickej účinnosti viac ako 48 %, ktoré budú vybavené systémom využitia tepla z motora s maximálnym využitím energie paliva a systémom redukcie emisií na najnovšie emisné limity.

 

 

Investor doteraz využíval na výrobu tepla kotly spaľujúce uhlie. Dôvody prechodu na ekologickejšie riešenie sú dané vývojom na energetickom trhu – povolenky na emisie sú drahé a zároveň výnimky, ktoré teplárne dostávajú, sú časovo obmedzené. V rámci nového riešenia bude prioritne v prevádzke kotol na drevnú štiepku, pričom novo inštalované kogeneračné jednotky dodané spoločnosťou TTS Martin, s. r. o., vyrábajú nominálne množstvo tepla v podobe teplej vody na vykurovanie a úžitkovej teplej vody pre mesto Martin a zároveň elektrickú energiu a dodávajú ju do siete.

 

Vyvedenie výkonu z kogeneračných jednotiek bude koordinované v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou a prenosovou sústavou, a. s. Horúcovodné kotly Bosch plnia funkciu záložných zdrojov, ktoré sa budú využívať v špičkovom zimnom období pri väčších zimách (cca pod –10 °C). Nadradeným riadiacim systémom, do ktorého sa pripájali podružné riadiace systémy kogeneračných jednotiek, kotlov a ďalších technologických meracích a riadiacich systémov, je Simatic od spoločnosti Siemens.

 

teplaren-martin
teplaren-martin
teplaren-martin
teplaren-martin

 

V niektorých zahraničných projektoch sa nám celkom osvedčil aj vzdialený prístup k technológiám, keď sme napr. pri spúšťaní technológie vo Venezuele využili videokonferenciu a priamy prístup k tam inštalovanému riadiacemu systému. Tieto technológie by sme po konzultáciách s investormi chceli postupne nasadzovať aj v projektoch modernizácie teplární na Slovensku,“ vysvetľuje prednosti moderných riešení M. Michalík.

 

Ekologická výroba a priestor na ďalší rozvoj

 

Vďaka zrealizovaniu tejto stavby bolo možné v martinskej teplárni úplne odstaviť spaľovanie uhlia a prejsť na moderný ekologický a ekonomický spôsob kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie. Navyše prevádzkovateľ získal nielen možnosť flexibilnejšieho prispôsobenia svojho výkonu vonkajším teplotným podmienkam a požiadavkám odberateľov, ale v rámci svojho areálu aj voľný priestor na prípadný ďalší rozvoj. „Tento projekt naznačuje smer, ktorým by sa mala uberať slovenská aj česká teplárenská energetika. Naša spoločnosť je pripravená realizovať projekty modernizácie a ekologizácie teplárenských prevádzok a spaľovní ako subdodávateľ alebo EPC kontraktor s využitím dlhoročných skúseností a know-how, ktoré sme v oblasti energetiky získali,“ konštatuje na záver M. Michalík z PPA CONTROLL.

Ďaľšie informácie

  • Reklama: Reklama
Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.