streda, 23 jún 2021 09:31

JLF UK získala certifikát za zavedený a udržiavaný systém manažérstva proti korupcii

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
JLF UK získala certifikát za zavedený a udržiavaný systém manažérstva proti korupcii JLF UK získala certifikát za zavedený a udržiavaný systém manažérstva proti korupcii

V dňoch 15.-16.6.2021 sa uskutočnil certifikačný audit spoločnosťou ELBACERT, a.s., ktorý bol úspešne ukončený a JLF UK získala certifikát, ktorým sa potvrdzuje, že má zavedený a udržiavaný systém manažérstva proti korupcii (úplatkárstvu) v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016.

V roku 2019 bolo prijaté rozhodnutie vybudovať a implementovať systém manažérstva proti korupcii v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016 v podmienkach Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „JLF UK“). Zámerom bolo najmä získanie preferencie pri uchádzaní sa o medzinárodné finančné granty, zvýšenie dôvery verejnosti k činnostiam JLF UK v jednotlivých oblastiach pôsobnosti a v neposlednej rade odstránenie príležitostí pre korupciu.

 

Počas roka 2020 sa pripravovala dokumentácia a implementoval systém podľa stanovených procesov v spolupráci s Ing. Adrianou Zelenou zo spoločnosti EUROCONTROL s.r.o.. Počas tohto obdobia boli zrealizované dotazníkové prieskumy, interné audity, vypracované vnútorné predpisy a Protikorupčná politika. Vnútorným predpisom č. 39/2020 bola zriadená Rada proti korupcii JLF UK, ktorá dohliada na implementáciu systému manažérstva proti korupcii. Pre nahlásenie korupčného správania, prípadne usmernenie v tejto problematike je možné sa obrátiť na ktoréhokoľvek člena Rady proti korupcii JLF UK.

 

 

Príručka systému manažérstva proti korupcii je základným dokumentom pre popísanie zavedeného manažérskeho systému proti korupcii v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016 a konkretizuje uplatnenie a aplikáciu zásad protikorupčného správania v podmienkach JLF UK. Protikorupčná politika je dokument JLF UK slúžiaci pre interné a externé účely, ktorý poskytuje ucelenú informáciu o implementácii požiadaviek a stave zavedeného systému riadenia protikorupčného správania na JLF UK pri výkone svojej činnosti v rozsahu poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania v akreditovaných študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, v nelekárskych študijných programoch, v doktorandských študijných programoch, v programoch ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a vo vedecko – výskumnej činnosti.

 

V dňoch 15.-16.6.2021 sa uskutočnil certifikačný audit spoločnosťou ELBACERT, a. s., ktorý bol úspešne ukončený a JLF UK získala certifikát, ktorým sa potvrdzuje, že má zavedený a udržiavaný systém manažérstva proti korupcii (úplatkárstvu) v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016. Certifikát slávnostne odovzdal riaditeľ certifikačného orgánu Ing. Marek Krajčov na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 21. júna 2021.

Tlačová správa

Oficiálna tlačová správa, redakcia nezodpovedá za jej obsah.